KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2021, 22

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 21.05.2014 nr 21
RT IV, 24.05.2014, 25
jõustumine 20.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.09.2021RT IV, 27.10.2021, 430.10.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva koerte ja kasside pidamise eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Kehtna valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirja peavad täitma kõik loomapidajad. Loomapidajana käsitletakse isikut, kelle omandis või valduses on loom või kes peab looma kokkuleppel looma omanikuga. Looma pidamisel peab lisaks eeskirjale loomapidaja arvestama teisi vastavaid õigusakte.

  (3) Eeskirjaga ei reguleerita looma (õigusaktides nimetatud ka lemmiklooma või hulkuva looma) pidamist ning nõudeid loomapidajale osas, mis on reguleeritud
  1) loomakaitseseaduse ja selle alusel antud õigusaktidega;
  2) loomatauditõrje seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega;
  3) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 lõikega 41;
  4) jahiseaduse ja selle alusel antud õigusaktidega jahikoera kasutamise ja pidamise nõuetega;
  5) loomade veoks sätestatud riiklike õigusaktide (sh loomade vedu ühistranspordis) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega;
  6) nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel antud nakkushaiguste tõrje nõuetega;
  7) kalmistu kasutamise eeskirjaga.
[RT IV, 27.10.2021, 4 - jõust. 30.10.2021]

  (4) Määrus ei laiene seadusega sätestatud alustel teenistuskoera erivahendina kasutamisel ning juhul, kui teenistuskoera pidamiseks on seadusega sätestatud teistsugused nõuded.
[RT IV, 27.10.2021, 4 - jõust. 30.10.2021]

§ 2.   Looma pidamine

  (1) Looma peetakse ehitises või piiratud territooriumil vastava omaniku loal või volitatud isiku nõusolekul. Loomapidaja peab välistama looma ehitisest või territooriumilt kontrollimatu väljapääsemise või teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimaluse.

  (2) Looma pidamisega ei või rikkuda avaliku korra ja heakorra nõudeid. Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks ega ohustaks teisi loomi või inimesi.

  (3) Loomapidaja paigaldab vajadusel temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi sissepääsule ja tänavaga külgnevale piirdeaiale koera olemasolust teatava hoiatussildi. Loomapidaja peab tagama õiguslikul alusel kasutajale või ametiülesandeid täitvale isikule ohutu pääsu ja viibimise tema omandis oleval territooriumil.

  (4) Loomapidaja on kohustatud looma vaktsineerima marutaudi vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid.

  (5) Looma pidamisel korterelamutes lähtutakse õigusaktiga kooskõlas olevast korterelamu kodukorrast.

  (6) Looma pidamisel on keelatud looma vigastamine, piinamine või muul viisil abitusse seisundisse jätmine.

§ 3.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama looma väljaheited.

  (11) Avalik koht määruse mõistes on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud või piiratud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.
[RT IV, 27.10.2021, 4 - jõust. 30.10.2021]

  (2) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta looma tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas loomaga viibides peab tagama inimeste ja loomade ohutuse. Ühissõidukis peab koer kandma suukorvi.

  (3) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga kinnitatult hoone juurde mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib selles hoones, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, inimesi, liiklust ega koera tervist.

  (4) Loomapidajal on keelatud:
  1) võimaldada loomal reostada üldkasutatavaid ruume või ühiskasutuses olevat territooriumi;
  2) tuua looma avaliku asutuse ruumi või territooriumile, kuhu on pandud vastav keelav silt;
  3) viibida loomaga rahvakogunemisel või avalikul üritusel, välja arvatud selleks ette nähtud kohas;
  4) ujutada ja pesta looma väljakujunenud supluskohas või tiigis.

  (5) Käesoleva paragrahvi nõuete rakendamisel kohaldatakse mõistlikke erisusi vaegnägija juhtkoera, teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera ning jahil kasutatava jahikoera suhtes.

§ 4.   Hulkuva looma püüdmine ja pidamine

  (1) Hulkuv loom on märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes viibib tema eest vastutava isikuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi. Looma märgistusena käsitletakse loetavat tätoveeringut loomal või informatsiooni kaelarihmal või loomale paigaldatud mikrokiipi.

  (2) Kehtna Vallavalitsus korraldab hulkuva looma püüdmise avalikest kohtadest vastavalt õigusaktidele. Püütud looma hoitakse varjupaigas reeglina 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga veebilehel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom üle uuele omanikule või hukatakse.

§ 41.   Järelevalve eeskirja täitmise üle

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teeb Kehtna Vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist.

  (2) Eeskirja rikkumise kaebuse korral, teeb spetsialist looma pidajale esmasena märgukirja, millega palub võtta tarvitusele meetmed eeskirja rikkumise kõrvaldamiseks. Korduval eeskirja rikkumisel teeb haldusorgan looma pidajale hoiatuse eeskirja täitmata jätmise kohta koos sunniraha määramisega juhul kui loomapidaja ei täida hoiatuses märgitut etteantud tähtaja jooksul.

  (3) Koerte ja kasside eeskirja rikkumise eest kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või tervisekahjustuse-karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT IV, 27.10.2021, 4 - jõust. 30.10.2021]

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. juunil 2014. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json