Teksti suurus:

Mulgi Vallavalitsuse 03.11.2020 määruse nr 6 „Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse registri põhimäärus“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2021, 29

Mulgi Vallavalitsuse 03.11.2020 määruse nr 6 „Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse registri põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 07.10.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1, 2 ja 3, isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõike 1 punkti e, Mulgi Vallavolikogu 19. veebruari 2020. a määruse nr 117 “Mulgi valla andmekogude asutamiseks ja andmekogude põhimääruste kinnitamiseks volituste andmine” § 1 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 431 lõikega 1, §-ga 433 lõikega 1 ja §-ga 435 lõikega 1.

§ 1. Mulgi Vallavalitsuse 03.11.2020 määruse nr 6 „Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse registri põhimäärus“ muutmine
Mulgi Vallavalitsuse 03.11.2020 määruse nr 6 „Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse registri põhimäärus“ muudetakse järgmiselt:
1) määruse paragrahvi 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Registri pidamise eesmärk on koguda ja töödelda vajalikku teavet huviharidus- ja huvitegevusteenuse korraldamiseks ja juhtimiseks Mulgi vallas.“;
2) paragrahvi 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötlejad) on vallavalitsuse hallatavad asutused või muud asutused ja juriidilised isikud, kes osutavad huviharidus- ja huvitegevusteenust (edaspidi huviharidus- või huvitegevusasutus).
(2) Registri volitatud töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
1) esitab registrisse andmed;
2) teeb registris muudatused ja parandused;
3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
5) kasutab registrit ja andmeid üksnes registriga seotud tööülesannete täitmiseks;
6) osaleb registri arendustöödel ja juurutamisel;
7) täidab vastutava töötleja korraldusi.“;
4) paragrahvi 9 lõikeid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Huviharidus-või huvitegevusasutus kannab registrisse infot pakutava teenuse, õppetegevuse sisu ja õppetegevuses osalemise kohta.
(4) Volitatud töötleja õiguste teostajad kannavad andmeid registrisse veebilehe https://mulgi.huviregister.ee kaudu. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi Andmeid esitatakse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse infosüsteemi.“;
5) paragrahvi 10 lõiget 4 muudetakse ja sõnastada järgmiselt:
„(4) Registrisse kantakse seoses õpperühma õppetegevuse päeviku pidamisega järgmised andmed:
1) õpperühma nimi;
2) õpperühma juhendaja nimi;
3) õppetunni toimumise kuupäev;
4) õppetunni toimumise kellaaeg;
5) õppetundide arv;
6) õppetunni tegevus;
7) osalejad/puudujad“.;
6) paragrahvi 12 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Registri andmete sisestamisi, muutmisi ja vaatamisi logitakse. Logisid säilitatakse 6 kuud alates logi tekkimise hetkest.“;
7) paragrahvi 15 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
8) paragrahvi 16 lõikeid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Registrisse kantud isikuandmeid huvihariduses või -tegevuses osalemise ning huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlemise kohta säilitatakse kaks aasta teenuse osutamise lõppemisest arvates, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.
(2) Huviharidus- või huvitegevusteenuse osutaja andmeid säilitatakse kuni asutuse tegevuse lõppemiseni, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Imre Jugomäe
Vallavanem

Milja Janson
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json