HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sindi Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2012, 5

Sindi Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 19.01.2011 nr 18

Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §35 lõike 2 ja Sindi linna põhimääruse §33 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sindi Lasteaed (edaspidi lasteaed) on Sindi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav õppeasutus.

  (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

  (3) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Sindi linna haldusterritoorium.

  (4) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.

§ 2.   Liik ja struktuur

  (1) Lasteaed on õppeasutus kuni seitsmeaastastele lastele.

  (2) Lasteaias on sõimerühmad kuni kolmeaastastele, lasteaiarühmad kuni seitsmeaastastele lastele, liitrühmad kahe kuni seitsme aastastele lastele ja erirühm erivajadustega lastele.

  (3) Linnavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed. Võimaluse korral lähtub lasteasutus erivajadusega lapse arendamiseks vajalike tingimuste rakendamisel sobitus- või erirühmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitustest.

  (4) Lasteasutuse direktor (edaspidi direktor) moodustab koolieelse lasteasutuse seaduse alusel vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.

§ 3.   Asukoht ja tööaeg

  (1) Lasteaia aadress on Kooli 2a, 86705 Sindi.

  (2) Lasteaed on aastaringselt tegutsev õppeasutus, mille lahtioleku aja ja selle erisused otsustab linnavalitsus arvestades hoolekogu ettepanekut.

§ 4.   Eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Lasteaial on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Lasteaia eelarve projekti koostab direktor koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga, esitades selle linnavalitsusele kooskõlastamiseks. Eelarve kinnitab Sindi Linnavolikogu (edaspidi volikogu).

  (3) Lasteaiale kinnitatud eelarve kasutamist ja käsutamist juhib direktor.

§ 5.   Õppekeel, asjaajamine ja haldusmenetlus

  (1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles, vene õppekeelega rühmas vene keeles.

  (2) Asjaajamise keel on eesti keel.

  (3) Lasteaed lähtub asjaajamise korraldamisel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrast.

  (4) Õppe- ja kasvatustegevusalaste kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid ning nende täitmise kord on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.

  (5) Lasteaia tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse sätteid, arvestades koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

  (2) Lasteaia tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet linnavalitsus vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED, ARENGUKAVA 

§ 7.   Eesmärgid ja ülesanded

  (1) Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada lastele alates pooleteisest eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

  (3) Lasteaed:
  1) korraldab laste toitlustamise kooskõlas toitlustamist reguleerivate seadusandlike aktide ja nõuetega, tuginedes lasteaia päevakavale;
  2) teeb lapse igakülgse arendamise korraldamisel koostööd vanemate, pidaja, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide, teiste haridusasutuste ja muude organisatsioonidega.

§ 8.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös pedagoogilise nõukoguga ja hoolekoguga arengukava, mis lähtub Sindi linna arengukavast.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kiidavad heaks lasteaia pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

  (4) Arengukava kinnitab volikogu.

  (5) Linnavalitsus korraldab arengukava avalikustamise linna veebilehel, lasteaia direktor lasteaia veebilehel.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

  (2) Õppeaasta algab 1. septembril.

§ 10.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mille koostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates lapsevanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 11.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Lasteaial on oma päevakava, mis on kooskõlas Sotsiaalministri määrusega „Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, -tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded“ ja tegevuskava, mille koostamisel arvestatakse lasteaia õppekava ning Sindi linna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (2) Lasteaia igal rühmal on tegevuskava, mille aluseks on lasteaia tegevus- ja õppekava.

  (3) Lasteaial on välja töötatud head tavad, mille kiidavad heaks pedagoogiline nõukogu, hoolekogu ning kinnitab direktor.

  (4) Lasteaed võimaldab lastele vajadusel logopeedilist ja eripedagoogilist abi.

  (5) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaia rühma vanemate koosolekud, vajadusel üldkoosolekud ning arenguvestlused lapsevanemaga.

§ 12.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava ja tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

  (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekoguga ja pidajaga ning aruande kinnitab lasteaia direktor.

§ 13.   Lapse tervise kaitse

  Lasteaed tagab lapse lasteasutuses viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse ja edendamise vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

4. peatükk LASTE NING VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.   Lapse õigused

  (1) Lapsel on õigus võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise.

  (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.   Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal järgides lasteaia päevakava;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe-, tegevus- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

§ 16.   Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused tema arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma lapsevanemate poolt kaetavat osa volikogu poolt kehtestatud lasteasutuse kuludest vastavalt linnavalitsuse poolt esitatud arvetele;
  4) pidama kinni lasteaia headest tavadest.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 17.   Direktor

  (1) Lasteaia direktor tagab lasteaia tulemusliku töö, juhtides lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (2) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (3) Direktoril on talle pandud ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. Lasteaia eelarve projekti kiidavad heaks lasteaia pedagoogiline nõukogu, hoolekogu ja linnavalitsus, eelarve kinnitab volikogu.

  (5) Direktor peab kord aastas esitama linnavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutusest.

  (6) Direktori äraolekul asendab teda õppealajuhataja või direktori poolt volitatud isik.

  (7) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab linnavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse linnavalitsus.

  (8) Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu linnapea või tema volitatud ametiisik.

§ 18.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu tööd juhib lasteaia direktor.

  (3) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek, mille käik protokollitakse vastavalt asutuses kehtestatud asjaajamiskorrale.

§ 19.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linnavalitsuse esindaja.

  (3) Õpetajate esindaja valitakse hoolekogusse pedagoogilise nõukogu poolt.

  (4) Rühma vanemate esindaja valitakse rühma vanemate koosoleku poolt.

  (5) Linnavalitsuse esindaja nimetatakse hoolekogusse linnavalitsuse poolt.

  (6) Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (7) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (8) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

  (9) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (10) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) osaleb lasteaia arengukava koostamise protsessis ja kiidab heaks arengukava enne selle kooskõlastamist linnavalitsuses ja kinnitamist volikogus;
  3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
  4) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  5) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  6) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  7) osaleb oma esindaja kaudu pedagoogide atesteerimiskomisjoni töös;
  8) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  9) otsustab teisi seaduse või volikogu õigusaktiga hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
  10) Hoolekogu koosseisu volituste kestus on üks õppeaasta.

6. peatükk LASTEAIA TÖÖTAJAD 

§ 20.   Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on:
  1) pedagoogid: direktor, õppealajuhataja, õpetajad, eripedagoog, logopeed;
  2) tervishoiutöötaja;
  3) lasteaia majandamist tagavad töötajad;
  4) õpetajaid abistavad töötajad.

§ 21.   Personali koosseisu määramine ja töölepingute sõlmimine

  (1) Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia direktor, arvestades õigusaktides kehtestatud nõudeid.

  (2) Personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud, tunnustab, võtab vastutusele tööülesannete ja -kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest lasteaia direktor vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 22.   Konkursi korraldamine

  (1) Lasteaia pedagoogilise personali vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kiidab heaks hoolekogu ja kinnitab direktor.

  (2) Lasteaia teiste töötajate vaba ametikoha täitmiseks konkursi korraldamine ei ole kohustuslik. Juhul, kui lasteaia direktor peab konkursi läbiviimist vajalikuks, lähtutakse lasteaia konkursi läbiviimise korrast.

§ 23.   Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Personali ülesanded ja vastutus, kohustused ja õigused määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, ametijuhendiga, töölepinguga jt töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

  (3) Pedagoogid nõustavad lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (5) Lasteaia juhtkond on kohustatud andma teavet kohaliku omavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

§ 24.   Tervishoiutöötaja

  Lasteaia tervishoiutöötaja:
  1) jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
  2) koostab sotsiaalministri määrusega lasteaia päevakavale kehtestatud nõuetele vastava lasteaia päevakava, mille kinnitab direktor;
  3) kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele;
  4) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 25.   Lasteaia põhimäärust muudab volikogu.

§ 26.   Sindi Linnavolikogu 11. septembri 2008 määrus nr 11 „Sindi Lasteaia põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 27.   Määrus jõustub 1. veebruaril 2011.

Toomas Kuuda
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json