Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Projektlaagri loa väljastamise kord

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2012, 6

Projektlaagri loa väljastamise kord

Vastu võetud 09.02.2012 nr 38

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 8 p 5 ja § 11 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega määratakse kindlaks projektlaagri läbiviimise loa (edaspidi luba) väljastamise kord.

  (2) Projektlaagri pidaja osutab noortele peamiselt ühes noorsootöö valdkonnas tervistava ja arendava puhkuse teenust.

2. peatükk LOA VÄLJASTAMINE 

§ 2.   Loa taotlemine

  (1) Loa saamiseks esitab projektlaagri läbiviija Sindi Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) taotluse vähemalt 30 päeva enne projektlaagri tegevuse alustamist.

  (2) Projektlaagri läbiviija esitatavas taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) projektlaagri läbiviija nimi ja asukoht (elukoht);
  2) projektlaagri läbiviimise täpne asukoht;
  3) projektlaagri eesmärk;
  4) projektlaagri päevakava;
  5) projektlaagri läbiviimise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht;
  6) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate projektlaagri juhataja ja kasvatajate
kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;
  7) andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastava maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine ja loa väljastamine

  (1) Projektlaagri läbiviimise taotluse läbivaatamise tähtaeg pärast käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud andmete esitamist on 30 päeva.

  (2) Kui linnavalitsus väljastab projektlaagri läbiviijale loa, siis allkirjastatud loa eksemplar väljastatakse taotlejale, loa koopia jääb linnavalitsusse.

  (3) Linnavalitsus otsustab projektlaagri pidamise andmise tähtajaga kuni 60 päeva.

§ 4.   Loa väljastamata jätmine

  (1) Kui linnavalitsus teeb otsuse mitte väljastada projektlaagri pidajale luba, näitab ta ära keeldumise põhjused, viidates seadusele või selle alusel antud õigusaktile.

  (2) Loa väljastamisest keeldumisel teatab linnavalitsus sellest projektlaagri läbiviijale kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist, näidates ära keeldumise põhjused.

3. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 5.   Järelevalve projektlaagri üle

  (1) Projektlaagri pidamise tingimustele ja korrale vastavuse üle teostab järelevalvet linnavalitsus.

  (2) Järelevalve teostaja määrab linnavalitsus oma korraldusega.

  (3) Kui linnavalitsus tuvastab järelevalve korras puuduse projektlaagri pidamise vastavuse osas, on on järelevalve teostajal õigus teha projektlaagri pidajale ettekirjutus puuduse kõrvaldamiseks.

  (4) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib järelevalve teostaja rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 6.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Linnavalitsus tunnistab projektlaagri pidamise loa kehtetuks, kui projektlaagri pidaja on esitanud loa taotlemisel valeandmeid, teinud otsuse projektlaagri tegevuse lõpetamise kohta, projektlaagri pidaja või projektlaagri tegevus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele või projektlaagri pidaja ei ole etteantud tähtaja jooksul ja korras täitnud järelevalve teostamise käigustehtud ettekirjutust.

  (2) Linnavalitsus teavitab projektlaagri pidajat loa kehtetuks tunnistamise otsusest kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsusest tegemisest arvates.

§ 7.   Arvestuse pidamine lubade väljastamise üle

  Linnavalitsuse poolt väljastatud lubade üle peab arvestust haridus- ja kultuuritööspetsialist.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.   Jõustumine

  Määrus jõustub 14. veebruaril 2012.

Aleksander Kask
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json