Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

PlaneerimineTeemaplaneering

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu kehtestamine

Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2013, 18

  Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 26.04.2010 nr 5
  jõustumine 29.04.2010

  Rakvere Vallavolikogu 17.12.2008 otsusega nr 35 algatati Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu koostamine ning teemaplaneeringule keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine. Rakvere Vallavolikogu 18.11.2009 otsusega nr 8 võeti teemaplaneering vastu ja korraldati teemaplaneeringu avalik väljapanek perioodil 07.12.2009 – 04.01.2010 ning avalik arutelu 21.01.2010. Teemaplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul ja avalikul arutelul ei esitatud vastuväiteid planeeringulahendusele ega tehtud täiendamise ettepanekuid.
  Lääne-Viru Maavalitsuse 23.04.2010 kirjaga nr 9-7/2081 annab Lääne-Viru maavanem teemaplaneeringule Rakvere valla osas heakskiidu ja teeb ettepaneku planeering kehtestada.
  Arvestades eelnevat ja võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ja Planeerimisseaduse § 24 lõike 3, Rakvere Vallavolikogu määrab:

  § 1.   Kehtestada Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneering esitatud kujul (elektrooniliselt Rakvere valla koduleheküljel aadressil: www.rakverevald.ee).

  § 2.   Vallavalitsusel korraldada teemaplaneeringu kehtestamise teate avaldamine ajalehes “Virumaa Teataja” ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

  § 3.   Määrus jõustub 29. aprillil 2010.

  Toomas Rajamäe
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json