Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Valla asutuste asutamise, tegevuse, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2013, 22

Valla asutuste asutamise, tegevuse, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

Vastu võetud 16.10.2012 nr 62

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolevat korda rakendatakse üldsätetena Kehtna Vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi tekstis asutus) moodustamisel, tegevuse korraldamisel, ümberkorraldamisel ning tegevuse lõpetamisel.

  (2) Asutus on valla omanduses olev ja Kehtna Vallavalitsuse (edaspidi tekstis vallavalitsus) haldusalas tegutsev organisatsiooniliselt iseseisev institutsioon, mille ülesandeks on vallale vajalike teenuste osutamine või omavalitsusele pandud kohustuste täitmine.

  (3) Asutuse moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kehtna Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (4) Asutus on vallaeelarvest finantseeritav asutus, mille põhiülesanne ei ole avaliku võimu teostamine. Asutus ei ole juriidiline isik. Asutuse kõrgemalseisev asutus on vallavalitsus.

  (5) Ettepaneku vallavolikogule asutuse asutamiseks esitab vallavalitsus.

  (6) Asutuse tegevuse sätestab detailsemalt asutuse põhimäärus, mille kinnitab ning muudab vallavolikogu.

§ 2.   Asutuse tegevus

  (1) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja valla õigusaktidest.

  (2) Töötamine asutuses toimub töölepingu alusel ja töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.

  (3) Asutust juhib asutuse juht (direktor, juhataja), kellega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (4) Asutuse juht:
  1) juhib asutust, tagades asutuse põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise üle;
  2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust temale antud pädevuse piirides kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töötajatega töölepinguid;
  5) esitab asutuse eelarve projekti;
  6) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  7) täidab muid õigusaktidest või töö üldisest käigust tulenevaid ülesandeid.

  (5) Asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab ning muudab vallavalitsus.

  (6) Asutuse valduses olevat vallavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva vallavaraga võib tehinguid sooritada valla õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras.

  (7) Asutuse põhimääruses ettenähtud tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 3.   Asutuse ümberkorraldamine

  (1) Vallavalitsus valmistab ette asutuse ümberkorraldamiseks otsuse eelnõu ja esitab selle vallavolikogule.

  (2) Asutuse tegevuse ümberkorraldamise viib läbi vallavalitsuse poolt määratud komisjon.

§ 4.   Asutuse tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse tegevus lõpetatakse, kui:
  1) asutuse täidetavate ülesannete äralangemisel puudub vajadus tegevust jätkata;
  2) puudub vajadus osutada teenuseid asutusena;
  3) see tuleneb seadusest, valla arengukavast, vallavolikogu õigusaktist;
  4) esinevad muud tegevuse lõpetamist tingivad objektiivsed asjaolud.

  (2) Asutuse tegevuse lõpetamiseks otsuse eelnõu valmistab ette vallavalitsus ja esitab selle vallavolikogule.

  (3) Asutuse tegevuse lõpetamise viib läbi vallavalitsuse poolt kinnitatud komisjon. Komisjoni koosseisu, töö alustamise ja lõpetamise aja, töökorra ja kohustused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Tegevust lõpetavas asutuses viiakse läbi asutuse valduses oleva vallavara inventuur vastavalt vallavalitsuse korraldusele.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Asutus loetakse moodustatuks, ümberkorraldatuks või tema tegevus lõppenuks vallavolikogu õigusaktis märgitud kuupäevast.

  (2) Käesoleva korra nõudeid järgides moodustatud asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris vastavalt selle registri pidamise põhimääruses kehtestatud korrale.

  (3) Asutuse andmed, kelle tegevus on lõpetatud käesoleva korra nõudeid järgides, kantakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri arhiivi vastavalt selle registri pidamise põhimääruses kehtestatud korrale.

  (4) Asutuse tegevuse lõpetamise korral säilitatakse vallavara üleandmise-vastuvõtmise akt ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt vallavalitsuses.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 22. oktoobril 2012. a.

Karl Tamme
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json