Ehitus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Toetuse andmise kord elamute ümbruste asfalteerimistööde tegemiseks

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2013, 30

Toetuse andmise kord elamute ümbruste asfalteerimistööde tegemiseks

Vastu võetud 27.02.2003 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Tartu linna põhimääruse § 7 lg 1 p 5 alusel.


1. Üldsätted
1.1. Elamute ümbruste asfalteerimistööde tegemiseks toetuse andmise kord (edaspidi kord) sätestab isikud, kellel on õigus asfalteerimistööde tegemiseks Tartu linna eelarvest toetust taotleda, toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ning toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.
1.2. Käesolevas korra mõistes sisaldavad asfalteerimistööd ka muid asfalteerimisele eelnevaid ning sellega kaasnevaid töid nagu asfalteerimisele eelnevad pinnase kaevamise ja täitmise tööd, äärekivide paigaldus jne.
1.3. Asfalteerimistööde tegemiseks on käesolevas korras sätestatud alustele õigus toetust saada järgmistel isikutel (edaspidi toetuse taotleja):
1.3.1. Tartu linna haldusterritooriumil elamut omaval juriidilisel või füüsilisel isikul;
1.3.2. mitme eluruumi omaniku poolt elamu haldamiseks asutatud ühistul, kui elamu, mille haldamiseks ühistu on asutatud, asub Tartu linna haldusterritooriumil;
1.3.3. muul mitme eluruumi omaniku poolt elamu haldamiseks asutatud ühendusel, kui elamu, mille haldamiseks ühendus on loodud, asub Tartu linna haldusterritooriumil.
1.4. Punktis 1.3. nimetatud isikutel on asfalteerimistööde tegemiseks õigus toetust taotleda üksnes sellel kinnistul või kinnistu lähiümbruses asutate avalikult kasutatavate alade asfalteerimiseks, millel asub neile kuuluv või nende poolt hallatav elamu, tingimusel, et punktis 1.3. nimetatud isikud kannavad ise osa asfalteerimisega seotud kuludest.

2. Toetuse taotlemine
2.1. Toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale (edaspidi osakond) iga aasta 1. septembriks. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks.
2.2. Taotluses märgitakse toetuse taotleja nimi, registrikood (olemasolul), aadress, asfalteeritava ala aadress ning pindala, taotletav summa, summa, mis toetuse taotleja asfalteerimistöödeks on ise valmis kulutama ning toetuse kasutamise sihtotstarve.
2.3. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
2.3.1. asfalteeritava ala alusplaan;
2.3.2. garantiikiri omapoolse finantseerimise kohta;
2.3.3. asfalteeritava ala kohta kehtiv projektdokumentatsioon;
2.3.4. ehitusmaksumuse kalkulatsioon vähemalt kolmelt töövõtjalt.

3. Toetuse suurus
3.1. Toetuse ning selle suuruse määramisel eelistatakse suurema omafinantseeringu protsentuaalse osaga taotlusi, samuti taotlusi, mis lahendavad mitme elamuga seotud alasid.

4. Taotluse läbivaatamine
4.1. Osakond vaatab esitatud taotlused läbi, lülitab nõuetekohaselt esitatud taotluse summad osakonna poolt koostatud eelarve eelnõusse ning esitab eelarve eelnõu linnavalitsusele.
4.2. Osakonda laekunud taotlused, millele ei ole lisatud käesoleva korra punktis 2.3. nimetatud dokumente, lükkab osakond tagasi teatades sellest taotlejale kirjalikult ning andes võimalusel uue tähtaja taotluse esitamiseks.

5. Toetuse eraldamine ja järelevalve
5.1. Toetuse eraldamise otsustab linnavolikogu koos eelarve vastuvõtmisega. Toetuse eraldamisest informeerib osakond toetuse taotlejaid kirjalikult ühe nädala jooksul peale toetuse taotlejate lõikes eelarve kinnitamist linnavalitsuse poolt.
5.2. Toetuse saanud taotlejatega ning asfalteerimistöid teostava töövõtjaga sõlmib linn pärast eelarve vastuvõtmist kahe kuu jooksul kolmepoolse lepingu asfalteerimistööde tegemiseks ja finantseerimiseks. Lepingus sätestatakse:
5.2.1. toetuse saamise otstarve ja selle ülekandmine aeg töövõtjale;
5.2.2. asfalteerimistööde tegemise aeg;
5.2.3. osakonna õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
5.2.4. sanktsioonid lepingu rikkumise korral.
5.3. Lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab osakond.
5.4. Linnavalitsusel on õigus nõuda toetuseks eraldatud summa toetuse saanud isikult tagasi:
5.4.1. kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
5.4.2. kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
5.4.3. kui toetuse saanud isiku süü tõttu jäid asfalteerimistööd kokkulepitud mahus tegemata;
5.4.4. muudel lepingus sätestatud juhtudel.

6. Rakendussätted
6.1. Asfalteerimistööde tegemiseks toetuse saamiseks 2003. aastal saab taotlusi esitada 01. aprillini 2003. a.
6.2. Määrus jõustub 04. märtsist 2003. a.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json