Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa väljastamise kord

Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa väljastamise kord - sisukord
Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2013, 35

Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa väljastamise kord

Vastu võetud 21.04.2011 nr 10
jõustumine 01.05.2011

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse paragrahvi 8 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala


Määrus reguleerib Kernu valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri (edaspidi laager) pidamise tingimused ning laagri pidamise loa väljastamise korra.

§ 2.  Laagri pidamise tingimused

 (1) Laagri pidajaks on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik.

 (2) Laagris osutatakse noortele peamiselt ühes noorsootöö valdkonnas tervistava ja arendava puhkuse teenust.

 (3) Laagri ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva. Laager tegutseb aastas kuni 60 päeva.

 (4) Laagri juhataja ja kasvataja peavad vastama haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

 (5) Laagri tegevuseks vajalik maa-ala, hooned, ruumid ja sisustus peavad vastama tervisekaitse ja ohutusnõuetele.

§ 3.  Loa taotlemine

 (1) Laagri pidaja esitab Kernu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse laagri pidamise loa (edaspidi luba) väljastamiseks.

 (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
 1) laagri pidaja nimi, asukoht ja kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress);
 2) laagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht;
 3) laagri pidamise täpne asukoht;
 4) laagri eesmärk;
 5) laagri läbiviimise aeg ja päevakava;
 6) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;
 7) andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavate maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta;

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda laagri pidajalt muid täiendavaid dokumente, mis võimaldavad hinnata laagri pidaja või laagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning selgitusi.

§ 4.  Loa väljastamine

 (1) Kõiki nõutavaid andmeid ja dokumente sisaldav loa taotlus vaadatakse vallavalitsuse poolt läbi 30 tööpäeva jooksul selle esitamisest.

 (2) Vallavalitsus ei anna luba laagri pidamiseks, kui laagri pidaja, loa taotlus või selles esitatud andmed või dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

 (3) Loa andmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2011. a.

Tiia Rosenberg
Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json