Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Rakvere valla korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2013, 44

Rakvere valla korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend

Vastu võetud 30.05.2007 nr 9
jõustumine 11.06.2007

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 366 ja “Jäätmeseaduse” § 66 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesoleva Rakvere vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korraga ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendiga (edaspidi kord) sätestatakse järgmist:
 1) korraldatud jäätmeveo veopiirkond;
 2) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid;
 3) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete kogumise ja vedamise tingimused, sealhulgas vedamise sagedus ja aeg;
 4) korraldatud jäätmeveoga liitumise ja liitumisest vabastamise tingimused;
 5) korraldatud jäätmeveol kasutatavad jäätmete kogumismahutite tüübid;
 6) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise teenustasude piirmäärad ja piirmäärade muutmise kord;
 7) ainuõigust omava vedaja ja Rakvere vallavalitsuse vahel korraldatud jäätmeveo lepingu sõlmimise kord ning jäätmekäitluslepingute sõlmimise kord;
 8) ainuõigust omavalt vedajalt olmejäätmete vedamise ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise kord.

§ 2.  Terminid ja mõisted

 (1) Käesolevas korras kasutatakse alljärgnevaid termineid ja mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Jäätmeveo ettevõtja - isik, kes osaleb avalikul konkursil ja esitab oma pakkumise;
 2) Jäätmekäitlusleping - vedaja kui töövõtja ja jäätmevaldaja kui tellija vahel sõlmitav kahepoolne leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks;
 3) Jäätmeveo piirkond - volikogu määrusega kindlaks määratud omavalitsuse haldusterritooriumi osa, kus korraldatakse regulaarne segaolmejäätmete kogumine ja vedu, mida teostab üks, selleks ainuõigust omav jäätmevedaja;
 4) Jäätmevedaja - ettevõtja, kellele avaliku konkursi tulemusena on antud ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas;
 5) Jäätmeveok - jäätmeid kokku pressiv ja konteinerite tühjendamise seadmega varustatud eriotstarbeline veok;
 6) Jäätmeveo teenustasud - olmejäätmete valdaja poolt jäätmevedajale segaolmejäätmete vedamise eest makstavad tasud;
 7) Korraldatud jäätmevedu - olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või –kohtadesse kohaliku omavalitsuse organi korraldatud avaliku konkursi korras valitud jäätmevedaja poolt;
 8) Teenustasu - jäätmevaldaja poolt jäätmete käitlemise eest makstav tasu. Teenustasu on määratud kindlaks vedaja poolt avalikule konkursile esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises. Üksi teenustasu ei saa olla suurem vastava teenustasu piirmäärast;
 9) Olmejäätmed - kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed;
 10) Olmejäätmete valdaja - korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete tekitaja või muu isik või asutus, kelle valduses on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmed. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete valdajaks on ka korteriühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub elu- või äriruum või hoone kui vallasasja omanik;
 11) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud olmejäätmete valdaja - korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine on olmejäätmete valdaja erandlik ja tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemise kohustusest;
 12) Olmejäätmete vedamine - konkreetses veopiirkonnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete laadimine jäätmemahutitest olmejäätmete vedamise ainuõigust omava jäätmevedaja jäätmeveoki(te)le, vedamine ning üleandmine jäätmekäitluskohale või suunamine jäätmekäitlejale edasiseks käitluseks;
 13) Segaolmejäätmed - olmejäätmed, millest on liigiti kogumise läbi eraldatud suurem osa taaskasutatavaid jäätmeid ja ohtlike jäätmeid;
 14) Taaskasutatavad jäätmed - käesoleva korra mõistes vanapaber ja kartong ning pakendijäätmed;
 15) Valla ja jäätmevedaja vaheline leping - leping, millega reguleeritakse jäätmevedaja ja Rakvere Vallavalitsuse vahelisi õigusi ja kohustusi korraldatud jäätmeveo korraldamisel.

 (2) Käesoleva korra paragrahvis 2 nimetamata mõiste defineerimisel lähtutakse jäätmeseaduses, Rakvere valla jäätmehoolduseeskirjas ning teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sisalduvatest terminitest ja mõistetest.

§ 3.  Korraldatud jäätmeveo piirkond

 (1) Rakvere valla haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveopiirkonna.

 (2) Korraldatud jäätmeveoga on kohustuslikult hõlmatud Rakvere valla haldusterritooriumil asuvad Lepna alevik ja kõik külad: Arkna, Eesküla, Järni, Karitsa, Karivärava, Karunga, Kloodi, , Kullaaru, Kõrgemäe, Lasila, , Levala, Mädapea, Paatna, Päide, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi.

§ 4.  Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid

 (1) Jäätmeteks, mille kogumine ja vedamine käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud külades toimub vastavalt korraldatud jäätmeveo nõuetele, on järgmised Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määrusega nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“ kehtestatud jäätmeliikide nimistu jaotuskoodi 20 all loetletud olmejäätmete liigid: 20 03 01 – (prügi) segaolmejäätmed.

 (2) Teiste jäätmeliikide käitlemine toimub vastavalt Rakvere valla jäätmehoolduseeskirjas toodud nõuetele .

§ 5.  Korraldatud jäätmeveo sagedus

 (1) Jäätmete äravedu peab toimuma sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise ning haisu tekke, kuid mitte harvemini kui:
 1) korterelamutes ( 4 ja enam korterit) - iga kahe nädala järel;
 2) eramute ja kuni 3 korteriga elamute juures: kui biolagunevad jäätmed komposteeritakse - üks kord kvartalis; kui biolagunevaid jäätmeid ei komposteerita - iga nelja nädala järel.

 (2) Juhul, kui käesoleva korra paragrahvi 5 lõikes 1 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmemahuti ületäitunud või levitab haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust sagedamini.

 (3) Olmejäätmete valdajal on õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks käesoleva korra paragrahv 5 lõikes 1 sätestatust harvemini. Olmejäätmete valdaja esitab vastavasisulise kirjaliku ja põhjendatud taotluse Vallavalitsusele. Käesolevas punktis nimetatud olmejäätmete valdaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Vallavalitsus oma korraldusega.

 (4) Jäätmevaldaja, kelle jäätmemahuti tühjendamine toimub harvemini kui on sätestatud käesolevas korras, on kohustatud sõlmima vedajaga jäätmekäitluslepingu.

 (5) Vallavalitsus teavitab vedajat jäätmevaldajast , kes taotles jäätmemahuti harvemat tühjendussagedust, ja jäätmevaldaja jäätmemahutite uuest minimaalsest tühjendussagedusest.

 (6) Jäätmemahutite tühjendamine võib toimuda ajavahemikul kella 6.00-22.00.

§ 6.  Jäätmekäitluskohad

  Veopiirkonnas kogutavad jäätmed ladestatakse lähimas jäätmeluba omavas majanduslikult soodsaimas prügilas.

§ 7.  Vallavalitsuse ja vedaja vahelise lepingu sõlmimise kord

 (1) Rakvere Vallavalitsus teavitab väljaande Ametlikud Teadaanded ja kohaliku ajalehe kaudu avaliku konkursi tulemusena välja selgitatud vedajast ning veopiirkonnast, kus see vedaja omab ainuõigust korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete vedamiseks.

 (2) Vallavalitsuse ja vedaja vaheline leping sõlmitakse kolmekümne päeva jooksul alates vedaja pakkumise edukaks tunnistamise päevale järgnevast tööpäevast.

§ 8.  Korraldatud jäätmeveoga liitumine ja korraldatud jäätmeveo leping

 (1) Valla haldusterritooriumil loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks kõik korraldatud jäätmeveo piirkonda arvatud olmejäätmete valdajad alates avaliku konkursi tulemusel vallas olmejäätmeveo ainuõiguse saanud jäätmevedaja ja Vallavalitsuse vahelise jäätmeveo lepingu kehtima hakkamisest (Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel).

 (2) Jäätmevedaja sõlmib kahe kuu jooksul alates Vallavalitsusega sõlmitud lepingu kehtimahakkamisest jäätmekäitluslepingud kõigi jäätmevaldajatega, kes avaldavad selleks soovi.

 (3) Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine olmejäätmete valdaja ja jäätmevedaja vahel ei muuda kehtetuks olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemist.

 (4) Jäätmekäitluslepingus sätestatakse:
 1) kas olmejäätmete valdaja üürib jäätmevedajalt jäätmete kogumismahuti, ostab jäätmevedajalt jäätmete kogumismahuti või kasutab endale kuuluvat jäätmete kogumismahutit;
 2) kogumismahuti suurus ja jäätmeveo sagedus ning aeg;
 3) poolte õigused ja kohustused.

 (5) Jäätmevaldajal on õigus volitada kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtteid sõlmima olmejäätmete vedajaga jäätmekäitluslepinguid jäätmevaldaja nimel.

 (6) Naabruses asuvate kinnistute jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid kogumismahuteid. Jäätmekäitluslepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutavad jäätmevaldajad. Jäätmevaldajad peavad ühise jäätmemahuti kasutamiseks sõlmima ühistegevuse lepingu.

 (7) Jäätmevaldaja maksab korraldatud jäätmeveo eest teenustasu vastavalt jäätmevedaja poolt esitatud arvetele alates korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

 (8) Jäätmevedaja esitab iga kuu korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajale arve.

 (9) Jäätmekäitluslepingu mittesõlmimisel juhinduvad vedaja ja jäätmevaldaja vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud jäätmevedu reguleerivatest õigusaktidest. Peale kahe kuu möödumist korraldatud jäätmeveoga liitumisest esitab jäätmevedaja igakuuliselt arved miinimumpaketi (käesoleva korra alusel määratud minimaalne jäätmemahuti ja minimaalne lubatud tühjendamissagedus) alusel jäätmevaldajale, kes pole liitunud ega saanud vabastust korraldatud jäätmeveost.

§ 9.  Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kord

 (1) Erandkorras võib kohalik omavalitsus kuni aastaks vabastada olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest tema põhjendatud avalduse alusel. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus (avaldus) on toodud käesoleva korras Lisa nr 1.

 (2) Valla haldusterritooriumil tegutsev või elav olmejäätmete valdaja esitab soovi korral kohalikule vallavalitsusele kirjaliku avalduse tema tähtajaliseks ja erandkorras liitumisest vabastamiseks korraldatud jäätmeveoga.

 (3) Kirjalikus avalduses peab olema esitatud vähemalt järgmine informatsioon:
 1) jäätmevaldaja andmed – jäätmevaldaja nimi, aadress, telefon, faks, e-post, kontaktisik;
 2) põhjused, miks soovib olmejäätmete valdaja enda mitteliitunuks lugemist;
 3) tähtaeg, mille jooksul soovib olmejäätmete valdaja olla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud;
 4) kuidas kavatseb jäätmevaldaja oma jäätmeid keskkonnaohutult käidelda.

 (4) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja esitab üks kord aastas hiljemalt 30. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta vastavalt käesoleva korra Lisas 2 toodud vormile.

 (5) Vallavalitsus võib lugeda jäätmevaldaja mitteliitunuks korraldatud olmejäätmeveoga järgmistel juhtudel:
 1) kui jäätmevaldaja juurde ei ole võimalik läheneda jäätmeveoks kohandatud autotranspordiga tulenevalt teede seisundist;
 2) kui jäätmevaldaja elab pika lagunenud tupiktee lõpus ja tema poolt tekitatav jäätmekogus on väike;
 3) kui jäätmevaldaja kasutab oma olmejäätmete kogumiseks presskonteinerit;
 4) kui jäätmevaldaja lahkub ajutiselt koos perega vähemalt üheks kuuks elukohast.

 (6) Käesoleva korra paragrahv 9 lõikes 2 nimetatud kirjaliku avalduse menetlemine toimub järgmiselt:
 1) Vallavalitsus kontrollib olmejäätmete valdaja avalduse vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud nõuetele. Nõuetele mittevastava taotluse saadab vallavalitsus avalduse esitajale tagasi märkega avalduse nõuetele mittevastavuse kohta;
 2) Juhul, kui avaldus vastab käesoleva paragrahvi lõike 3 nõuetele ja avalduses toodud andmed vastavad vähemalt ühele käesoleva paragrahvi lõikes 5 esitatud tingimusele, otsustab vallavalitsus, kas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete valdaja loetakse mitteliitunuks;
 3) Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise otsustab vallavalitsus oma korraldusega. Vallavalitsuse korralduses sätestatakse: olmejäätmete valdaja liitumisest vabastamise põhjused; liitumisest vabastamise ajaline kestvus; liitumisest vabastanuks loetud olmejäätmete valdaja kohustus käesoleva korra paragrahvis 8 lõikes 4 esitatava selgituse kohustus;
 4) Käesoleva korra paragrahv 9 lõikes 2 nimetatud avalduse menetlemine, alates avalduse esitamisest kuni lõikes 6 nimetatud vallavalitsuse korralduse teatavakstegemiseni on üks kuu. Mõjuval põhjusel (täiendava teabe kogumise vajadus, küsimuse eriline keerukus jms) võib vallavalitsus taotluse lahendamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.

 (7) Vallavalitsus teavitab avalduse esitajat kirjalikult korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest või avalduse tagasilükkamisest.

 (8) Vallavalitsus teavitab vedajat veopiirkonnas olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemisest ja selle tähtajast.

 (9) Olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine lõpeb vallavalitsuse korralduses fikseeritud tähtaja möödumisel. Olmejäätmete valdajal on õigus esitada uus avaldus.

 (10) Vallavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine, kui:
 1) olmejäätmete valdaja ei esita õigeaegselt käesoleva korra paragrahv 9 lõikes 4 esitatud selgitust või selles on esitatud valeandmeid;
 2) mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma olmejäätmete käitlust.

§ 10.  Korraldatud jäätmeveol kasutatavad jäätmete kogumismahutite tüübid

 (1) Korraldatud jäätmeveoga liitunud olmejäätmete valdaja peab jäätmemahutitena kasutama mahuteid, mida on võimalik jäätmeveoki tõstemehhanismiga tühjendada. Lubatud on kasutada kaanega suletavaid metallist või plastist väikekonteinereid mahuga 140, 240, 370, 600 ja 800 liitrit, kaanega suletavaid metallist konteinereid mahuga 1500, 2500 ning 4500 liitrit või presskonteinereid või teisi jäätmemahuteid, kui see on kokku lepitud jäätmevedajaga sõlmitud jäätmekäitlus lepingus.

 (2) Suvila või ühepereelamu jäätmemahuti on minimaalselt 140 l, korterelamu jäätmemahuti minimaalne maht leitakse lähtudes inimeste arvust. Minimaalne arvestuslik jäätmeteke on 45 liitrit jäätmeid inimese kohta kuus.

 (3) Kui olmejäätmete valdaja ei oma isiklikku või renditud jäätmete kogumismahutit, on jäätmevedajal kohustus paigaldada kogumismahuti vastavalt kas jäätmevedajaga sõlmitud lepingu alusel või selgitab kogumismahuti suuruse vallavalitsus vastavalt miinimumpaketile.

 (4) Jäätmevaldajal on õigus esitada Vallavalitsusele kirjalik taotlus käesoleva korra paragrahvi 10 lõike 1 alusel elamule sätestatud jäätmemahuti mahu vähendamiseks. Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsustab Vallavalitsus korraldusega, millest teatatakse jäätmevaldajale. Jäätmevaldaja jäätmemahuti mahu vähendamise otsuse korral teatab Vallavalitsus vedajale jäätmevaldaja jäätmemahuti muudetud suuruse.

§ 11.  Teenustasude piirmäärad ning teenustasude piirmäärade muutmise kord

 (1) Korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärad kehtestab Rakvere Vallavolikogu.

 (2) Jäätmeveo teenustasu piirmäär, s.o. jäätmekonteineri ühe korra tühjendustasu, mis sisaldab kõiki sellega kaasnevaid teenuseid - jäätmekäitluskoha teenustasu, jäätmete veokulu, prügikonteineri käsitransporti jäätmeveokini kuni 10 m, lukustatud konteineri avamine kliendi võtmega jms., kehtestatakse segaolmejäätmete puhul järgmiselt:
Hinnad on antud koos käibemaksuga.

Konteineri maht2007.a2008.a2009.a
kuni 16.07
2009.a
alates 16.07
2010
liiterkroonikroonikroonikroonikrooni
kuni 1406568757781
kuni 2407275848690
kuni 370808497101106
kuni 66098104124131138
kuni 800108113138146153
kuni 1500199210254269282
kuni 2500275290360385404
kuni 4500440460577
622
653

 (3) Teenustasu piirmäär ei sisalda jäätmekogumisvahendite rendi, amortisatsiooni, soetamise jms jaoks tehtavaid kulutusi.

 (4) Teenustasude piirmäärade muutmise kord:
 1) Jäätmevedajal on õigus Rakvere Vallavolikogult taotleda korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade muutmist;
 2) Jäätmevedaja poolt kirjalikult esitatav teenustasude piirmäärade suurendamise taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: milliseid teenustasude piirmäärasid jäätmevedaja tõsta soovib; milliste asjaolude tõttu soovib jäätmevedaja teenustasude piirmäärasid tõsta; millised on jäätmevedaja poolt soovitavad teenustasude piirmäärade suurused;
 3) Rakvere Vallavolikogul on õigus jäätmevedaja taotluse alusel suurendada käesolevas korras kehtestatud korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade suurusi mitte sagedamini kui üks kord aastas alates Vallavalitsuse ja jäätmevedaja vahelise lepingu kehtimahakkamisest;
 4) Korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade tõstmine on lubatud vaid juhul, kui esinevad asjaolud, mis oluliselt mõjutavad olmejäätmete veo- või ladestamiskulusid.

 (5) Erandjuhul on vallavolikogul õigus jäätmeveo teenustasude piirmäärasid tõsta enne käesoleva paragrahvi lõikes 4 punktis 3 nimetatud tähtaja saabumist jäätmekäitluskoha tasu suurenemise korral. Teenustasude piirmäärasid ei tohi sel juhul suurendada rohkem kui suureneb jäätmekäitluskoha tasu.

§ 12.  Teenustasu suurendamise ja vähendamise kord

 (1) Vedajal puudub õigus ühepoolselt suurendada jäätmeveo teenustasusid veopiirkonnas.

 (2) Teenustasu suurendatakse Vallavalitsuse poolt vedaja põhjendatud taotluse alusel mitte üle ühe korra aastas.

 (3) Vedaja poolt esitatav teenustasude suurendamise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) Milliseid teenustasusid vedaja suurendada soovib;
 2) Milliste asjaolude tõttu soovib vedaja teenustasusid suurendada;
 3) Millised on vedaja poolt soovitavad teenustasude suurused.

 (4) Veopiirkonnas vedajale makstavate jäätmeveo teenustasude suurendamise otsustab Vallavalitsus.

 (5) Juhul, kui Vallavalitsus otsustab suurendada vedajale makstavat teenustasu, ei tohi ükski suurendatud teenustasu olla kõrgem Vallavolikogu poolt kehtestatud teenustasude piirmääradest.

 (6) Vallavalitsusel on veohinna analüüsi tulemusel õigus teha ettepanek hinna vähendamiseks. Veopiirkonnas vedajale makstavate jäätmeveo teenustasude vähendamise otsustab Vallavalitsus.

§ 13.  Ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise kord

 (1) Vallavalitsusel on õigus võtta vedajalt ennetähtaegselt ära ainuõigus olmejäätmete vedamiseks veopiirkonnas, kui esineb vähemalt üks alljärgnevalt nimetatud asjaolu:
 1) Vedaja ei ole pöördunud korra punktis 7.2 nimetatud tähtaja jooksul Vallavalitsuse ja vedaja vahelise lepingu sõlmimiseks Vallavalitsuse poole;
 2) Vedaja ei ole alustanud veopiirkonnas olmejäätmete vedamist kolme päeva jooksul alates Vallavalitsuse ja vedaja vahelises lepingus sätestatud tähtpäevast;
 3) Vedaja ei ole varustanud jäätmemahuteid rentida või osta soovivaid jäätmevaldajaid jäätmemahutitega hiljemalt Vallavalitsuse ja vedaja vahelises lepingus sätestatud olmejäätmete vedamise alustamise tähtpäevale eelnevast päevast;
 4) Vedaja on ilma mõjuva põhjenduseta jätnud viiel korral jäätmemahutid õigeaegselt tühjendamata;
 5) Vedaja on kolmel korral või olulisel määral rikkunud jäätmekäitlust reguleerivate või muude õigusaktide nõudeid või Vallavalitsuse ja vedaja vahelist lepingut.

 (2) Juhul, kui esineb vähemalt üks käesoleva korra lõikes (1) nimetatud asjaolu, teavitab Vallavalitsus sellest koheselt vedajat ning nõuab viimaselt kirjalikku ja põhjendatud selgitust, mis tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude kättesaamisest vedaja poolt.

 (3) Juhul, kui vedaja ei esita lõikes (2) nõutud selgitust või ei ole selgitusest nähtuvad asjaolud nii kaalukad, et need õigustaksid vedaja poolt lõikes (1) nimetatud rikkumisi, otsustab Vallavalitsus vedajalt olmejäätmete vedamise ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise veopiirkonnas.

 (4) Vedaja ainuõigus olmejäätmete vedamiseks veopiirkonnas loetakse ennetähtaegselt äravõetuks alates päevast, millal avaliku konkursi tulemusena väljaselgitatud uus vedaja veopiirkonnas alustab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist.

§ 14.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 11.juunil 2007.

§ 15.  Lõppsätted

  Järelvalvet käesoleva korra täitmise üle teostab oma haldusterritooriumil Rakvere Vallavalitsus.

Enn Palm
Volikogu esimees

Lisa Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm

Lisa Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja selgituse vorm oma jäätmete käitlemise kohta