Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sutlepa vabaajakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2014, 3

Sutlepa vabaajakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 17.11.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Asutuse nimi

  Asutuse täielik nimetus on Sutlepa Vabaajakeskus (edaspidi vabaajakeskus).

§ 2.  Asukoha aadress

  Vabaajakeskus asub aadressil Sutlepa 5, Sutlepa küla / Sutlep, Noarootsi vald, 91230 Läänemaa.

§ 3.  Õiguslik seisund

 (1) Vabaajakeskus on Noarootsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Noarootsi Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

 (2) Vabaajakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Noarootsi valla (edaspidi vald) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Sümboolika

  Vabaajakeskus võib omada ja kasutada vallavalitsuse poolt kinnitatud sümboolikat.

§ 5.  Haldusmenetlus

 (1) Vabaajakesku puhul kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

 (2) Vabaajakeskus on oma tegevuse korraldamisel ning raha ja vara kasutamisel õigusaktides kehtestatud piirides iseseisev

2. peatükk VABAAJAKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 6.  Tegevuse eesmärgid

  Vabaajakeskuse tegevuse eesmärgid on:
 1) pakkuda Noarootsi valla elanikele mitmekülgset teenust, luua tingimused ja võimalused vabaaja sisustamiseks;
 2) kohaliku kogukonna seltsielu edendamine, omaalgatusliku tegevuse toetamine ja küla kogukonna arengu elavdamine;
 3) kogukonna erinevate huvigruppidele vaba aja veetmise korraldamine;
 4) piirkonna elanikkonnale erinevate sotsiaal-ja olmeteenuste kättesaadavuse korraldamine (sauna, jõusaali, dušši teenus, ruumide rentimine).

§ 7.  Vabaajakeskuse ülesanded

  Vabaajakeskuse ülesanded on:
 1) huvialaklubide või -ringide korraldamine (lastele, noortele, eakatele, jt sihtgruppidele huvitavate kohtumiste jne klubid-ringid);
 2) kursuste ja õpiringide korraldamine (keele-, käsitöö-, foto-, tantsu-, kunsti- , jooga-, lilleseade- jne), mis aitavad omandada uusi teadmisi ja oskusi;
 3) ürituste korraldamine;
 4) koostöö tegemine teiste kultuuri-, spordi-, haridus- ning seltsielu korraldavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 5) vabaajakeskuse ruumide kasutamise võimaldamine vastavalt hooaja ürituste plaanile;
 6) hallatava vara korrashoidmine, parandamine ja säilitamine;
 7) vabaajakeskuse kasutajatele tasuliste teenuste osutamine vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
 8) muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

3. peatükk VABAAJAKESKUSE TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 8.  Vabaajakeskuse juhataja

 (1) Vabaajakeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja.

 (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

 (3) Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (4) Juhataja äraolekul täidab tema kohuseid vallavanema poolt käskkirjaga määratud kohusetäitja.

§ 9.  Vabaajakeskuse juhataja ülesanded

 (1) Juhataja vastutab oma pädevuse piires vabaajakeskuses läbiviidavate tegevuste, vabaajakeskuse üldseisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ning asjaajamise ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest.

 (2) Ülesannete täitmiseks juhataja:
 1) koostab eelarve projekti, esitab selle vallavalitsusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
 2) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise
 3) teeb teatavaks vabaajakeskuse sisesed eeskirjad personalile ja külastajatele;
 4) taotleb täiendavaid vahendeid sihtasutustest ja fondidest;
 5) kinnitab iga aasta jaanuaris ürituste ajakava;
 6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta ning töö paremaks korraldamiseks;
 7) täidab ja lahendab muid vallavanema poolt antud ühekordseid ülesandeid, mis on seotud antud ametikohaga.

§ 10.  Struktuur ja töökorraldus

 (1) Vabaajakeskuse personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest, kelle koosseisu kinnitab vallavolikogu.

 (2) Vabaajakeskuse töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vabaajakeskuse juhataja ettepanekul vallavanem

 (3) Vabaajakeskuse kasutamise korraldus, klientide õigused ja kohustused kehtestatakse vabaajakeskuse kodukorras, mille avalikustamise tagab vabaajakeskuse juhataja.

 (4) Vabaajakeskuse poolt osutatavate teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

 (5) Vabaajakeskuse lahtioleku aja kehtestab vallavalitsus.

4. peatükk MAJANDAMINE JA ASJAAJAMINE 

§ 11.  Eelarve

  Vabaajakeskusel on Noarootsi valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 12.  Vara

 (1) Vabaajakeskuse kasutuses oleva vara moodustavad asutusele Noarootsi vallavara valitsemise korra alusel sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Vabaajakeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 13.  Rahalised vahendid

 (1) Vabaajakeskuse eelarve tulud moodustavad eraldised:
 1) valla eelrvest;
 2) eraldised jaannetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
 3) maksedruumide rendilt ja tasulistelt teenustelt.

 (2) Vabaajakeskuse finantstegevust juhib juhataja.

 (3) Vabaajakeskuse raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsus koos juhatajaga vastavalt õigusaktidele.

§ 14.  Asjaajamise alused

 (1) Asjaajamine toimub vastavalt avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatuga.

 (2) Vabaajajakeskuse asjaajamise korraldus on reguleeritud valla asjaajamiskorraga.

5. peatükk KONTROLL, JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS  

§ 15.  Kontroll ja järelvalve

 (1) Vabaajakeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib volikogu revisjonikomisjon.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet vabaajakeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (3) Vara olemasolu kontrollimiseks tehakse inventuur vähemalt korra aastas või vajaduse korral (juhataja vahetus; avarii, milles sai kannatada vara vms) sagedamini.

 (4) Vallavalitsus võib nõuda inventuuri igal ajal.

 (5) Inventuuri tegemiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

 (6) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve-organi määratud tähtajaks.

6. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE JA MÄÄRATLEMATA KÜSIMUSTE LAHENDAMINE 

§ 16.  Põhimääruse muutmine ja küsimuste lahendamine

 (1) Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsuse ettepanekul vallavolikogu.

 (2) Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendatakse vallavalitsuse poolt.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 17.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Vabaajakeskuse töö ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsuse alusel.

 (2) Töö ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teavitab vallavalitsus avalikkust ja teisi asjasse puutuvaid organeid õigusaktides ettenähtud tähtaegadel.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Danguole Tamberg
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json