HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2015, 40

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.11.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule ning 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud ning kelle elukoht asub Kambja vallas ja Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele, kes elab Kambja vallas, põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale õpilasele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Kambja vald, tagatakse õppimisvõimalus Kambja valla munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kambja vald.

  (3) Kool, kus Kambja vallas elav õpilane õpib või asub õppima, on selle õpilase elukohajärgne kool.

  (4) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 lõikest 1 ja § 49 lõikest 3.

§ 3.   Esimesse klassi vastuvõtmise avalduse esitamine

  (1) Esimesse klassi vastuvõtmisel katseid ei korraldata.

  (2) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab kooli direktorile avalduse.

  (3) Avaldus lapse esimesse klassi õppima asumiseks tuleb esitada koolimineku aasta 1. maiks.

  (4) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks avaldusele ka nõustamiskomisjoni soovituse või koolieelse lasteasutuse, kus laps õpib, hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

  (5) Avaldused vaatab läbi elukohajärgse kooli direktor.

  (6) Kui rahvastikuregistri andmetel selgub, et on veel Kambja vallas elavaid koolikohustuslikke lapsi, kelle seaduslik esindaja ei ole vastavat avaldust Kambja valla koolile esitanud, teeb kooli direktor koostööd vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonnaga aitamaks tagada laste koolikohustuse täitmise õigeaegset alustamist.

§ 4.   Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õppima asuva õpilase seaduslik esindaja soovitud kooli direktorile avalduse.

  (2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise lähtudes haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.

§ 5.   Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise jätkamine

  Õpingud katkestanud 17-aastasel või vanemal isikul on võimalik jätkata põhihariduse omandamist endale sobivas koolis, kuhu võetakse vastu koolikohustusliku ea ületanud noori.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ivar Tedrema
Vallavanem

Reet Kiuru
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json