ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Märjamaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2018, 3

Märjamaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 20.11.2018 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lõike 2 ja veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta Märjamaa valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine ja rajamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad reovee purgimisteenust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendusaktides sätestatu tähenduses, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Käesolevas eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, paigutamine pinnasesse või pinnasele või kompostimine üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis – lekkekindel reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla lampkast;
  3) reovee kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis reovee ajutiseks kogumiseks;
  4) septik –pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;
  5) omapuhasti – ehk kohtpuhasti on rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti (edaspidi ie);
  6) kohtkäitlussüsteem - reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda immutamiseks;
  7) inimekvivalent - ühe inimese põhjustatud keskmine ööpäevane tingliku veereostuskoormuse ühik (ie);
  8) purgimiskoht – tekkekohast äraveetud reovee ja/või fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmise koht;
  9) purgimine – reovee purgimiskohta väljalaskmine
  10) purgimisteenus – reoveekohtkäitlussüsteemist reovee või – sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
  11) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  12) heitvesi – suublasse juhitav kasutusel olnud vesi;
  13) reoveekogumisala – ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks;
  14) suubla – veekogu (nt. kraav, oja, jõgi, järv) või maapõue osa, millesse voolab heitvesi.

§ 3.   Reovee kohtkäitlus

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine on Märjamaa vallas lubatud olmereovee tekkekohas nendel maa-aladel, mis Märjamaa valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ja/või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata.

  (2) Mitme kinnistu tarbeks on lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (3) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, on lubatud lekkekindlate kogumismahutite kasutamine või vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovee immutamine tingimusel, et on tagatud immutuskoha nõuetekohane kaugus ümbruskonna puur- ja salvkaevudest (minimaalselt 60 m kaevust).

  (4) Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on omapuhastite, väljaarvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite, kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud. Kogumismahuti paigaldamine ja selle tühjendamise korraldamine kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme on lubatud kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi.

  (5) Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, on kohustus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, kui selleks on välja ehitatud nõuetekohane liitumispunkt ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem.

  (6) Keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalad Märjamaa vallas on Märjamaa alev, Valgu, Sipa, Kasti, Laukna, Varbola, Vana-Vigala ja Kivi-Vigala.

  (7) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõtetele või vee-ettevõtjale sellekohase kokkuleppe olemasolul.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit või sertifitseeritud omapuhastit.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellest kulgev lokaalne torustik peab olema lekkekindel ja tühjendatav.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise üldised nõuded on järgmised:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ja puur- ning salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust);
  2) reovee kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendav ning sellele peab olema tagatud tühjendusveoki juurdepääs;
  3) reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
  4) tuleb vältida sade- ja lume sulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse;
  5) reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  6) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja nendest kulgev lokaalne torustik peavad olema külmumiskindlad;
  7) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peavad olema ventileeritavad.

§ 5.   Reovee kogumismahuti (sh kogumiskaev või septik iseseisva ehitisena) paigaldamine, ümberehitamine, asendamine samaväärsega ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel ehitusprojekti alusel tuleb lahendada reovee kohtkäitlus koos hoone ehitusprojektiga.

  (2) Olemasoleva hoone reovee kogumismahuti või septiku iseseisva ehitisena paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks tuleb Märjamaa vallavalitsusele esitada 10 päeva enne kohtkäitlussüsteemide ümberehitamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis.

  (3) Hoone ehitamisel või rekonstrueerimisel ehitusloa kohaselt, tuleb reovee kogumismahuti või septiku iseseisva ehitisena kasutusele võtmiseks esitada Märjamaa Vallavalitsusele kogumismahuti või septiku andmed koos hoone kasutusloa taotlusega.

  (4) Olemasoleva hoonele paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku iseseisva ehitisena kasutusele võtmiseks, tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele ehitusseadustiku kohane kasutusteatis hiljemalt 10 päeva enne ehitise kasutamise alustamist.

  (5) Märjamaa Vallavalitsusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti kavandamisel tuleb aluseks võtta ehitusseadustikus, veeseaduses ja Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ ning 16.05.2001 määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ sätestatud tingimused.

  (2) Omapuhasti rajamiseks tuleb Märjamaa Vallavalitsusele esitada vähemalt 10 päeva enne ehitustööde alustamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis koos ehitusprojektiga.

  (3) Omapuhasti kasutusele võtuks tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele ehitusseadustiku kohane kasutusloa taotlus enne ehitise kasutamise alustamist.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (3) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (5) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord poolaastas kontrollida, kontrolli tulemused kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse, vajadusel teostada hooldustöid.

  (6) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) omapuhasti reoveest tühjendamise kuupäev.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist dokumenti (nt kviitungit), kus on kirjas kuupäev, purgimisteenuse osutaja andmed, teenuse osutamise aadress, teenuse kirjeldus ja võimalusel ära veetud kogus. Antud dokumenti peab säilitama vähemalt 2 aastat ning esitama selle järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

  (8) Teenuse tellija tasub reovee äraveo eest purgimisteenuse osutajale vastavalt nendevahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile.

  (9) Kuivkäimla tühjendamise tingimused on järgmised:
  1) kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine on Märjamaa valla tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid hajaasustuse aladel, vältides võimalikku reostusohtu olemasolevatele salv- ja puurkaevudele;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded on järgmised:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb enne likvideerimist tühjendada purgimisteenust osutava ettevõtja poolt;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb üldjuhul likvideerimiseks lammutada ja pinnasest eemaldada;
  3) pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita liiva, kruusa või mullaga;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja tervisekaitseohutus.

  (2) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks tuleb 10 päeva enne lammutamise alustamist esitada Märjamaa Vallavalitsusele ehitusteatis. Peale reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimist tuleb vähemalt kolm päeva pärast ehitise lammutamist esitada ehitise täieliku lammutamise teatis, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

  (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
  1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud;
  2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõtjale;
  3) reovee kogumismahuti või omapuhasti sisaldis ning pesemise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda purgijale.

  (4) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) ülejäänud juhtudel – reovee kogumismahuti või omapuhasti amortiseerumisel, kuid mitte hiljem kui kolme (3) kuu jooksul pärast uue reovee kogumismahuti või omapuhasti valmimist.

§ 9.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab omama registreeringut äriregistris.

  (2) Ettevõtja peab purgimisteenuse osutamiseks sõlmima lepingu selle vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub.

  (3) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord peale purgimisteenuse osutamist dokumendi kus on kirjas kuupäev, purgimisteenuse osutaja andmed, teenuse osutamise aadress, teenuse kirjeldus ja võimalusel ära veetud kogus.

  (4) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Väljaspool spetsiaalseid purgimiskohti on kogutud reovee tühjendamine loodusesse (metsadesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) keelatud.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostab järelevalvet Märjamaa Vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab kohtkäitlusrajatise omanik või volitatud esindaja ja purgimise teenust osutav ettevõtja vastavalt käesoleva määrusega seatud kohustustele.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks (2) aastat ning vajadusel esitama need järelevalve teostajale.

  (4) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie (5) aasta jooksul tehtud kanded.

  (5) Järelevalve teostajal on õigus eeskirja rikkumiste avastamisel teha rikkujale ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste mittekõrvaldamisel määratud tähtajaks on Märjamaa Vallavalitsusel õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama Märjamaa Vallavalitsust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest ning võtma tarvitusele meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust purgija.

§ 11.   Rakendussätted

  Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 16.10.2012 määrus nr 90 „Märjamaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json