Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kose valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 15

Kose valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.11.2018 nr 44
RT IV, 27.11.2018, 10
jõustumine 30.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2021RT IV, 31.03.2021, 1303.04.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib Kose valla (edaspidi toetuse andja) eelarvelistest vahenditest vabaühendustele projektitoetuse ning tegevustoetuse taotlemise, taotluse menetlemise, väljamaksmise, tagasinõudmise ning järelevalve tingimusi ja korda.

  (2) Eesmärgiks on Kose valla piirkondade, kogukondade ja kodanikeühenduste üldise arengu toetamine läbi huvialase tegevuse, ürituste korraldamise ja tingimuste parandamise.

  (3) Korra alusel ei toetata ühendusi, mis saavad toetust Kose valla küladele ja alevikele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise korra alusel.

  (4) Korra alusel ei jagata toetust hoonete, rajatiste projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks suunatud investeeringute tegemiseks (v.a. ühekordse toetuse kaasfinantseeringuks).

§ 2.   Mõisted

  (1) vabaühendus on mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing, samuti nendest moodustatud võrgustik;

  (2) omafinantseering on käesoleva korra mõistes toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus toetatavasse tegevusse, mis kajastub eelarves;

  (3) taotlusvoor on ajavahemik, mille jooksul saab taotlusi esitada. Projektid, mis laekuvad väljaspool taotlusvooru aega, jäävad menetlemata;

  (4) projektitoetus on rahastamisliik, millega avalik sektor toetab konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamiseks, ajas ja ruumis piiritletud, ühenduse poolt elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit;

  (5) tegevustoetus on rahastamisliik, mis on mõeldud vabaühenduste tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust;

  (6) ühekordne toetus on rahastamisliik, millega avalik sektor toetab:
Kose valla elanike erinevatel omavalitsuse jaoks olulistel võistlustel ja konkurssidel osalemist, v.a sõpruskohtumised ning erinevatest fondidest taotletud projektide kaasfinantseeringu rahastust.

§ 3.   Toetuse liigid

  Toetuse liigid on:
  1) projektitoetus;
  2) tegevustoetus;
  3) ühekordne toetus.

§ 4.   Toetatavad valdkonnad

  (1) Spordivaldkonnas toetatakse:
  1) vallaelanike sportlikku eneseteostust;
  2) noortesporti;
  3) saavutussporti;
  4) vallaelanike osalemist tiitlivõistlustel;
  5) ülevallaliste ja piirkondlike spordiürituste korraldamist;
  6) invasporti;
  7) meisterlikkust;
  8) väliste spordirajatiste korrastamist;
  9) inventari soetamist.

  (2) Kultuurivaldkonnas toetatakse:
  1) vallaelanike kultuurialast eneseteostust;
  2) muusika-, käsitöö-, taidlus- ja harrastusgruppide tegevust;
  3) rahvakultuuri säilitamist ja arendamist, rahvusliku identiteedi hoidmist;
  4) vallaelanike osalemist konkurssidel, festivalidel ning seminaridel;
  5) ülevallaliste ja piirkondlike kultuuriürituste korraldamist;
  6) kultuuriobjektide korrastamist;
  7) inventari soetamist.

  (3) Külaeluvaldkonnas toetatakse:
  1) küla- või aleviku arengukavas kavandatu elluviimist;
  2) valla külade-alevike ühisürituste (sh valla suve- ja talvepäevade) korraldamist.

  (4) Külaeluvaldkonnas ei eraldata tegevustoetusi.

  (5) Muus tegevusvaldkonnas toetatakse vallaelanikele suunatud tegevusi elukeskkonna-, hariduse, sotsiaaltöö, eakate, noorte, religiooni ja tervise edendamiseks.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED, TAOTLEJALE NING TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 5.   Toetuseks eraldatavad rahalised vahendid

  (1) Kalendriaasta jooksul on ühel taotlejal võimalik projekti ja/või tegevustoetust saada kõigi voorude peale kokku kuni 2000 eurot.

  (2) Ühekordse toetuse summa võib olla ühel taotlejal aastas kõigi taotluste peale kokku kuni 2000 eurot.

§ 6.   Projektitoetuse ja tegevustoetuse andmise alused

  (1) Projektitoetuse ja tegevustoetuse andmine toimub avaliku konkursi korras juriidilistele isikutele ja seltsingutele.

  (2) Projektitoetuse ja tegevustoetuse taotlemiseks tuleb esitada Kose Vallavalitsusele taotlus:
  1) valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU (edaspidi iseteeninduskeskkond) või
  2) paberkandjal postiga või e-postiga või vallamajas kohapeal (Lisa 1 või Lisa 3).
[RT IV, 31.03.2021, 13 - jõust. 03.04.2021]

  (3) Projektitoetuse ja tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 15. jaanuar;

  (4) Projektitoetuse ja tegevustoetuse abikõlblik periood on 1. jaanuarist 31. detsembrini sama eelarveaasta kohta.

  (5) Projektitoetuse taotlemisel tuleb taotlejal ära näidata oma rahaline panus, mis on vähemalt 10% taotletava projekti summast.

  (6) Tegevustoetusi ei eraldata külaelu valdkonnas.

  (7) Tegevustoetusi ei eraldata kultuurikollektiividele, kelle juhendajad saavad vallalt töötasu.

§ 7.   Ühekordse toetuse andmise alused

  (1) Ühekordset toetust eraldatakse vallavalitsuse korraldusega omavalitsuse jaoks olulistel võistlustel ja konkurssidel osalemiseks.
  1) Abikõlbulikeks kuludeks loetakse osavõtutasu, transpordikulu, majutuskulu.
  2) Ühekordset toetust võistlustel ja konkurssidel osalemiseks on võimalik taotleda vastavalt vajadusele aastaringselt, esitades hiljemalt üks kuu enne ürituse toimumise kuupäeva Kose Vallavalitsusele kulude kalkulatsiooni sisaldav taotlus iseteeninduskeskkonnas või e-postiga või paberkandjal.
[RT IV, 31.03.2021, 13 - jõust. 03.04.2021]

  (2) Ühekordset toetust eraldatakse Kose Vallavalitsuse korraldusega projektide kaasfinantseeringu saamiseks:
  1) esitades Kose Vallavalitsusele taotluse iseteeninduskeskkonnas või e-postiga või paberkandjal. Taotluses tuleb märkida taotleja ja projekti andmed (projekti lühikokkuvõte ja seos valla arengukava või teiste valla arengudokumentidega), toetuse andmed (omafinantseeringu ja taotletava toetuse suurus);esitades hiljemalt üks kuu enne kaasfinantseeritava projekti esitamise tähtaega Kose Vallavalitsusele vormikohase taotluse elektrooniliselt või paberkandjal (Lisa 4);
[RT IV, 31.03.2021, 13 - jõust. 03.04.2021]
  2) valla poolt kaetakse kuni 50% omafinantseeringu määrast;
[RT IV, 31.03.2021, 13 - jõust. 03.04.2021]
  3) toetuse eraldamine toimub Kose Vallavalitsuse poolt kui projekt on saanud rahastamiskinnituse.
[RT IV, 31.03.2021, 13 - jõust. 03.04.2021]

§ 8.   Konkursist teavitamine

  (1) Konkursi tingimused kinnitab Kose Vallavalitsus oma korraldusega enne konkursi väljakuulutamist.

  (2) Toetuse andja kuulutab konkursi välja teate avaldamisega vallalehes ja oma veebilehel.

  (3) Konkursi teade sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) taotluste esitamise tähtaeg ja aadress;
  2) viited konkursi tingimustele;
  3) toetusteks ette nähtud summa ja lävend.

§ 9.   Taotlejale esitatavad nõuded

  Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejaks võib olla Kose vallas registreeritud või tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing, kes tegutseb Kose valla arengu või elanike hüvanguks; §7 lg 1 võib taotlejaks olla ka üksikisik:
  2) taotlejal ei ole võlgnevusi Kose Vallavalitsuse või tema hallatavate asutuste ega Maksu- ja Tolliameti ees;
  3) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust ega esitatud kustutamishoiatust;
  4) taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
  5) taotlejal, kes on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas;
  6) taotlejal, kes on varem saanud toetust, on eelnevate toetuste kasutamise aruanded esitatud nõuetekohaselt ja tähtaegselt;
  7) spordivaldkonnas tegutsevale ühingule eraldatakse meisterlikkuse toetust, kui ühingu liige on osalenud Maailma meistrivõistlustel, olümpiamängudel, Euroopa meistrivõistlustel, Eesti meistrivõistlustel või Eesti Karikaliiga etappidel;
  8) seltsingul on olemas kehtiv ühistegutsemise leping.

3. peatükk TAOTLUSTE MENETLEMINE, LEPINGU SÕLMIMINE JA TOETUSE ERALDAMINE 

§ 10.   Taotluse menetlemise tähtaeg

  (1) Projektitoetuse taotluse ja tegevustoetuse taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 kalendripäeva alates taotlusvooru lõpptähtajast.

  (2) Ühekordset taotlust menetletakse Vallavalitsuse istungil esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

§ 11.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotluse läbivaatamisel kontrollitakse, kas:
  1) taotlus vastab konkursiteates toodud nõuetele;
  2) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  3) taotleja vastab § 9 loetletud nõuetele.

  (2) Kui taotlus sisaldab vormilisi puudusi, antakse taotlejale kuni seitse tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat koos kirjaliku põhjendusega ja viitega vaidlustamise võimalustele.

§ 12.   Taotluse hindamine

  (1) Kose Vallavalitsus kinnitab enne taotlusvooru väljakuulutamist oma korraldusega konkursi tingimused, määrab toetusvooru kohta jaotatava summa ning moodustab hindamiskomisjoni projekti- ja tegevustoetuste läbivaatamiseks.

  (2) Hindamiskomisjoni kuulub vähemalt kolm liiget.

  (3) Iga hindaja hindab taotlusi individuaalselt, misjärel koguneb komisjon hindamiskoosolekule, kus moodustatakse antud hinnete põhjal pingerida.

  (4) Toetust eraldatakse pingerea alusel. Esimesena rahuldatakse kõrgeima koondhinde saanud taotlus, misjärel liigutakse mööda pingerida alanevas järjekorras kuni projektide toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni.

  (5) Kui hindamistulemused on võrdsed, teeb rahastamisotsuse hindamiskomisjon.

  (6) Komisjonil on õigus rahuldada taotlus osaliselt, kui taotluses toodud eesmärgid on saavutatavad ka osalise toetusega või eelarve ei vasta tegevuskavale.

  (7) Hindamine protokollitakse ja allkirjastatakse hindamiskomisjoni liikmete poolt. Protokoll sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) ettepanek taotluste rahastamiseks ja mitterahastamiseks taotlustele antud koondhinnetest tekkinud pingerea põhjal;
  2) hindajate ettepanekud tegevuste mahu või eelarve muutmise kohta.

  (8) Hindamiskomisjoni otsuse taotluste rahastamise kohta kinnitab vallavalitsus ning see avalikustatakse valla veebilehel.

§ 13.   Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse tegemine

  (1) Taotlus rahuldatakse, kui:
  1) hindamise tulemusena asetub taotlus pingereas kohale, mis võimaldab taotlust rahaliselt toetada;
  2) vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekutele esitatakse muudetud taotlus või korrigeeritakse eelarve;

  (2) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotlus ei ületanud taotluste pingereas vajalikku lävendit või eelarve vahendite lõppemise korral.

  (3) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult koos põhjendusega, viidates otsuse vaidlustamise võimalustele.

§ 14.   Lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse kasutamise leping sõlmitakse taotluse rahuldamise otsuse alusel 30 päeva jooksul otsuse tegemisest. Lepingu mittetähtaegne sõlmimine võib olla aluseks taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamiseks.

  (2) Lepingu sõlmimise järel avalikustab toetuse andja oma kodulehel vähemalt järgneva teabe:
  1) toetuse saaja nimi;
  2) toetatud tegevuste kirjeldus;
  3) toetuse suurus eurodes.

4. peatükk ARUANDLUS 

§ 15.   Aruande esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab sisu- ja finantsaruande koos pangakonto väljavõtte või kuludokumentidega iseteeninduskeskkonnas või paberkandjal.
[RT IV, 31.03.2021, 13 - jõust. 03.04.2021]

  (2) Nõuded aruannete esitamise tähtaegade, sisu ja struktuuri osas sätestatakse toetuse kasutamise lepingus.

§ 16.   Aruande menetlemine

  (1) Aruande menetlemise tähtaeg on kuni 30 päeva aruande esitamisest.

  (2) Aruande menetlemisel kontrollitakse, kas:
  1) aruanne on õigesti täidetud;
  2) toetuse saaja tegevus vastab taotlusele ja toetuse kasutamise lepingule;
  3) tehtud kulutused on tegevuste ja kululiikide lõikes põhjendatud;
  4) esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (3) Kui aruanne sisaldab puudusi, antakse kuni seitse tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks, mille võrra pikeneb aruande menetlemise tähtaeg.

  (4) Aruande võib jätta kinnitamata, kui:
  1) määratud tähtpäevaks ei ole puudusi kõrvaldatud;
  2) esitatud on valeandmeid;
  3) tegevused pole tähtajaliselt ellu viidud;
  4) tegevuste toimumine ei ole tõendatud.

  (5) Otsus aruande kinnitamata jätmisest tehakse teatavaks kirjalikult 30 päeva jooksul alates aruande esitamisest.

§ 17.   Toetuse väljamaksmine ja tagasinõudmine

  (1) Väljamakse tähtaeg sätestatakse lepingus.

  (2) Väljamakse võib peatada ajaks kuni:
  1) toetuse saaja ei vasta § 7 loetletud nõuetele;
  2) aruannet pole kinnitatud;
  3) ilmneb asjaolu, mille korral poleks aruannet kinnitatud;
  4) ilmneb asjaolu, mille korral poleks taotlust rahuldatud;
  5) toetuse saaja ei ole täitnud määruses või lepingus talle pandud kohustusi.

  (3) Välja makstud toetuse võib osaliselt või täielikult tagasi nõuda seitsme aasta jooksul lepingu lõppemisest või lõpetamisest arvates, kui lepingu kehtivuse ajast ilmneb käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3-5 loetletud asjaolu.

5. peatükk TOETUSE ANDJA JA TOETUSE SAAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 18.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus:
  1) esitada kirjalik põhjendatud taotlus tegevuste ja/või eelarve muutmiseks, kui eelarve kulugrupi muudatus on suurem 10% kulugrupi toetusest (v.a muudatused omafinantseeringu osas);
  2) saada toetuse andjalt teavet ja nõu, mis on seotud toetuse saaja kohustuste täitmisega.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) säilitama toetuse kasutamisega seotud dokumendid vähemalt seitse aastat arvates lepingu lõppemisest või lõpetamisest;
  2) võimaldama järelevalvet või auditit läbiviival isikul juurdepääsu kõikidele toetuse kasutamisega seotud dokumentidele 14 tööpäeva jooksul sellekohasest nõudmisest arvates;
  3) kirjalikult teavitama viivitamata toetuse andjat asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või mille korral tegevuste jätkamine ei ole otstarbekas;
  4) tagastama 10 tööpäeva jooksul alates toetuse kasutamise aruande kinnitamisest kasutamata jäänud toetuse vallavalitsuse arvelduskontole, kui projekt on ellu viidud eelarves kavandatust väiksemate kuludega. Juhul, kui toetusest jääb kasutamata vähem kui 5 eurot, siis kasutamata jäänud toetuse osa ei tagastata;
  5) sisu- ja finantsaruandega koos esitama pangakonto väljavõtte;
  6) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi;
  7) lisada viide Kose valla kui rahastaja kohta erinevatele reklaammaterjalidele (Lisa 10).

§ 19.   Toetuse andja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajat teavitatakse viivitamata lepingu täitmist reguleerivates õigusaktides tehtud muudatustest.

  (2) Toetuse andja võib lepingus määrata, kas toetus makstakse toetuse saajale välja ühekordse summana või osade kaupa.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Määruse lisad

  (1) Projektitaotluse vorm.

  (2) Projektitoetuse taotluse eelarve vorm.

  (3) Tegevustaotluse vorm.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 31.03.2021, 13 - jõust. 03.04.2021]

  (5) Projektitoetuse aruande vorm.

  (6) Projekti aruandele eelarve täitmise vorm.

  (7) Tegevustoetuse aruande vorm.

  (8) Kaasfinantseerimise toetuse aruande vorm.

  (9) Projektide hindamislehe vorm.

  (10) Toetajatele viitamine.

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Projektitaotluse vorm

Lisa 2 Projektitoetuse taotluse eelarve vorm

Lisa 3 Tegevustaotluse vorm

Lisa 4 Kaasfinantseerimise toetuse taotluse vorm

Lisa 5 Projektitoetuse aruande vorm

Lisa 6 Projekti aruandele eelarve täitmise vorm

Lisa 7 Tegevustoetuse aruande vorm

Lisa 8 Kaasfinantseerimise toetuse aruande vorm

Lisa 9 Projektide hindamislehe vorm

Lisa10 Toetajatele viitamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json