Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tapa Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2021, 10

Tapa Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 24.11.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Tapa Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) ametnike värbamise ja valiku nõuete rakendamise täpsustav kord lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatule.

  (2) Ametiasutuse töötajate värbamisel ja valiku tegemisel on käesolev kord soovituslik.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Vaba ametikoha täitmise konkursi korraldamiseks koostatakse konkursikuulutus, mis peab sisaldama:
  1) ametiasutuse ja ametikoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks ametikohale nimetamise korral teenistustähtaega;
  7) ametikoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (2) Konkursikuulutus avaldatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel ja Tapa valla veebilehel. Konkursikuulutuse võib täiendavalt avaldada ka teistes ajakirjandusväljaannetes ja internetis veebipõhistes otsingukanalites.

  (3) Kui vaba ametikoht täidetakse sisekonkursi teel, saadetakse konkursikuulutus kõigi ametiasutuse vaba ametikoha nõuetele vastavate ametnike ja töötajate ametialasele e-postile.

  (4) Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursikuulutuse avaliku teenistuse kesksel veebilehel avaldamise päevast ja sisekonkurss konkursiteate ametasutuse ametnike ja töötajate e-postile saatmise päevast.

§ 3.   Konkursikomisjon ja selle töökord

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab ametiasutuse juht vähemalt 3-liikmelise konkursikomisjoni. Komisjoni peab kuuluma vallasekretär või personalitöö eest vastutav ametnik ja vabale ametikohale valitava ametniku vahetu juht.

  (2) Komisjoni moodustamisel määratakse komisjoni esimees ja vajadusel aseesimees.

  (3) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek on kinnine ja sellel võivad osaleda ainult komisjoni liikmed ja konkursile kutsutud isikud.

  (4) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

  (5) Komisjoni otsused on vastu võetud, kui otsuse poolt on rohkem koosolekul osalevaid komisjoni liikmeid kui vastu.

  (6) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollija valib komisjon oma liikmete hulgast.

  (7) Konkursikomisjoni liikmed on kohustatud lähtuma kehtivatest isikuandmete kaitse nõuetest ja mitte avaldama värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta esitatud ja kogutud ja teavet.

§ 4.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursil saavad osaleda kandidaadid, kes vastavad ametikohale esitatud nõuetele ja kelle esitatud dokumendid on laekunud ametiasutusele konkursikuulutuses märgitud tähtajaks.

  (2) Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore.

  (3) Dokumendivoorus hindab komisjon kandidaatide vastavust teenistuskoha nõuetele esitatud dokumentide alusel. Dokumentides esitatud teabe alusel ametikohale vastavad kandidaadid kutsutakse vestlusvooru.

  (4) Vestlusvoorus selgitatakse välja kandidaatide teadmised, kogemused ja oskused vestluse alusel. Vajadusel võib komisjon otsustada praktilise ülesande (proovitöö, juhtumi lahendamine vms) läbiviimise.

  (5) Enne kandidaadi ametikohale nimetamiseks esitamist võib mitmest teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastavast kandidaadist koostada paremusjärjestuse. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ning pingerea otsustavad konkursi korraldajad. Paremusjärjestus vormistatakse kirjalikult.

  (6) Konkursi lõppedes esitab komisjon ametiasutuse juhile paremusjärjestuse alusel enim hääli saanud isiku kandidaadi ametikohale nimetamiseks või loobutakse avaliku teenistuse seaduse § 19 lõikes 1 sätestatud juhul kandidaadi esitamisest.

  (7) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi värbamise ja valiku tegemise ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavalitsuse 14.11.2013 määrus nr 7 „Tapa Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Tell
vallavanem

Piret Treial
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json