Teksti suurus:

Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituse maksmise kord

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2021, 11

Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituse maksmise kord

Vastu võetud 23.11.2021 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõigete 3 ja 4 ning 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib Antsla Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele töötasu ja volikogu liikmetele ning volikogu alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise suurust ja korda.

  (2) Alatiste komisjonide tööst osavõtul tasu määramisel on volikogu liikmega võrdsustatud need volikogu alatiste komisjonide liikmed, kes ei ole volikogu liikmed.

§ 2.   Volikogu esimehe tasu

  Volikogu esimehe töötasu suurus on 1000 eurot kuus.

§ 3.   Volikogu liikmetele makstav tasu

  Volikogu liikmele (kaasa arvatud volikogu esimees) makstakse tasu 100 eurot istungil osalemise eest.

§ 4.   Volikogu liikmetele alatiste komisjonide tööst osavõtu eest tasu maksmine

  (1) Komisjoni esimehele (välja arvatud revisjonikomisjoni esimees) makstakse 100 eurot kuus komisjoni koosolekute toimumisel nende ettevalmistamise ja läbiviimise korraldamise eest.

  (2) Revisjonikomisjoni esimehele makstakse 400 eurot kuus komisjoni koosoleku toimumisel.

  (3) Komisjoni aseesimehele makstakse komisjoni esimehe tasu, kui komisjoni läbiviija on aseesimees.

  (4) Komisjoni liikmele (kaasa arvatud komisjoni esimees) makstakse 30 eurot kuus alatise komisjoni töös osalemise eest.

§ 5.   Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine

  (1) Volikogu liikmele makstakse volikogu ülesannete täitmise eest tehtud kulutuste eest hüvitust esitatud kuludokumentide alusel:
  1) isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulude eest 0,25 senti/kilomeeter.
  2) ühistranspordi kasutamisega seotud kulude eest vastavalt esitatud piletite hinnale.

  (2) Volikogu liige, kes täidab volikogu ülesandeid, millega kaasnevate kulutuste hüvitamist volikogu liige soovib, kooskõlastab eelnevalt ülesande täitmise volikogu esimehega.

  (3) Hüvituse väljamaksmine vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

§ 6.   Tasu ja hüvituse maksmise kord

  (1) Volikogu esimehe töötasu ja volikogu liikme ning komisjoni esimehe ja komisjoni liikme tasu makstakse üks kord kuus vallavalitsuse palgapäeval.

  (2) Volikogu liikme tasu maksmise aluseks on osavõtt volikogu istungitest.

  (3) Komisjoni esimehe ja komisjoni liikme tasu maksmise aluseks on osavõtt komisjoni koosolekutest.

  (4) Volikogu istungist ja alatiste komisjonide koosolekutest (v.a revisjonikomisjon) osavõtu arvestust peab volikogu sekretär-registripidaja.

  (5) Revisjonikomisjoni koosolekutest osavõtu arvestust peab revisjonikomisjoni esimees.

  (6) Volikogu sekretär-registripidaja edastab vallavalitsuse raamatupidamisele tasu arvestamiseks ja väljamaksmiseks volikogu istungil ja komisjonide koosolekutel osalenud volikogu liikmete nimekirja.

  (7) Käesoleva korra alusel tasu saajal on õigus isikliku avalduse alusel makstavatest tasudest loobuda.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 17.11.2015 määrus nr 16 „Vallavolikogu liikmetele ja alatiste komisjonide liikmetele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu määramise ja maksmise kord”.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Merike Prätz
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json