KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 11

Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 17.12.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36² alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Haljala valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Eeskirjas reguleerimata küsimustes lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses ning teistes loomapidamist reguleerivates õigusaktides sätestatust.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomapidaja on isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse loom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises ta asub, kui looma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  2) hulkuv loom on loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  5) avalik koht on igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, estraadilava, turg, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, baar, kauplus, võimla, käimla, elamu trepikoda, elamu kelder, ühissõiduk jms);
  6) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
  7) varjupaiga pidaja on hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldav lepinguline kohaliku omavalitsuse partner;
  8) looma märgistamine on tegevusluba omava veterinaararsti poolt loomale mikrokiibi paigaldamine;
  9) registripidaja on Haljala valla koerte ja kasside registri vastutav töötleja Haljala Vallavalitsus ja registri volitatud töötleja Haljala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ja/või registri volitatud töötleja õigustega veterinaararstid.

§ 3.   Looma pidamine ja hoidmine

  (1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga (avaliku teega) külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi. Loomapidaja peab tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu pääsemise territooriumile.

  (3) Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

  (4) Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (5) Mitmekorterilises elamus lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka avaliku korra eeskirjast, korteriühistu põhikirjast, kodukorrast ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (6) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (7) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (8) Keelatud on loomade sh omanikuta loomade toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud elamu kodukorraga.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja teiste loomade ohutuse. Käitumise poolest agressiivne koer peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.

  (2) Jalutusrihmaga ohjamata koeraga võib avalikus kohas viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (3) Jalutusrihmata on lubatud viibida avalikus kohas teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel ja vaegnägija juhtkoeral.

  (4) Ühistranspordis peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja kandma suukorvi välja arvatud koerad kes on kandmisvahendis.

  (5) Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused, piisavas koguses vett ja toitu;
  2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid;
  3) koheselt koristama looma väljaheited (ekskremendid) avalikes kohtades;
  4) võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
  5) viivitamata korraldama temale kuuluva kontrolli alt väljunud looma otsimist ja püüdmist ning teavitama looma kadumisest registripidajat ja varjupaika;
  6) looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  7) inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast koheselt teatama piirkonna veterinaararstile või veterinaarasutusse;
  8) tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada kolme kuni nelja kuu vanustel loomadel ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  9) pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle looma vaktsineerimist kinnitava tõendi;
  10) tagama, et loom ei häiriks kaaskodanikke, ei ohustaks neid ega tekitaks neile kahju;
  11) tagama oma looma registrisse kandmise kümne kalendripäeva jooksul arvates looma omandamisest;
  12) teavitama oma looma surmast või loomapidaja vahetusest vallavalitsust või lemmiklooma registri volitatud töötlejat kirjalikult seitsme kalendripäeva jooksul sündmuse toimumisest arvates;
  13) tagama looma märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga ja loomaomaniku andmetega kaelarihmal;
  14) tagama eelneva etteteavitamise korral teenistuskohustuste täitmiseloleva ametniku ohutu pääsu ja viibimise loomapidaja territooriumil;
  15) loomapidamise lõpetamisel tagama loomale uue omaniku leidmise, looma varjupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud;
  16) kandma tema juurest lahtipääsenud või omaniku poolt mahajäetud looma kinnipüüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) ujutada ja pesta looma supluskohas või üldkasutatavas tiigis;
  2) viibida loomaga staadionitel, mänguväljakutel, spordirajatistes, liivakastides, avalikult kasutatavas hoones (ametiasutused, koolid, lasteaiad, rahvamajad, raamatukogud, spordihooned, kauplused, kirikud vms), kortermajade üldkasutatavates ruumides (pööningud, keldrid, v.a trepikoda) ning vastava keelumärgiga tähistatud kohtades v.a valdaja loal;
  3) looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu;
  4) nakkusohtlikult haige looma viimine avalikku kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 2 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 6.   Looma vaktsineerimine, registreerimine ja märgistamine

  (1) Loomapidaja on kohustatud tagama looma märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga ning looma kandmise kohaliku omavalitsuse lemmikloomade registrisse www.llr.ee/register.

  (2) Loom peab olema registreeritud Haljala valla koerte ja kasside registris. Haljala valla koerte ja kasside registri põhimääruse kehtestab Haljala Vallavalitsus.

  (3) Loomaomanik peab tagama looma mikrokiibiga märgistamise ja registreerimise hiljemalt kümne päeva jooksul arvates päevast, mil loom sai kolmekuuseks.

  (4) Omandatud märgistamata ja registreerimata täiskasvanud loom tuleb märgistada ja registreerida kümne päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui loom on eelnevalt Haljala valla koerte ja kasside registris registreeritud, siis kohustub uus omanik teavitama registripidajat looma omaniku vahetumisest ja uue omaniku andmetest kümne päeva jooksul omandamise päevast.

  (5) Loomapidaja on looma registreerimisel kohustatud esitama registripidajale tõendi looma vaktsineerimise kohta. Kui loom ei ole vaktsineeritud, siis on loomapidaja kohustatud laskma looma enne registrisse kandmist veterinaararstil vaktsineerida.

  (6) Looma surmast peab omanik 14 päeva jooksul teavitama registripidajat.

  (7) Vallavalitsus avaldab registriandmete sisestamiseks ja töötlemiseks volitatud isikute (registri volitatud töötlejate) nimed ja kontaktid valla veebilehel.

§ 7.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab vallavalitsus.

  (2) Hulkuvad loomad püütakse kinni omaniku kindlakstegemiseks ja omanikule tagastamiseks. Varjupaiga pidaja on hulkuva looma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima looma märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga pidajale on loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata teatama loomapidajale looma leidmisest. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, loomaomanikuga ei ole võimalik kontakteeruda või kui identifitseeritud looma ei ole võimalik loomaomanikule kohe tagastada, siis toimetatakse loom varjupaika.

  (3) Kõiki toiminguid hulkuvate loomade püüdmiseks, hoidmiseks ja hukkamiseks koordineerib ja kooskõlastab vastutav vallaametnik. Ilma vajaliku kooskõlastuseta varjupaika toimetatud loomade eest ei ole vallavalitsus kohustatud hüvitama selle teenuse maksumust hoiupaigale, samuti ei võta Haljala vald selle tegevuse eest vastutust.

  (4) Hulkuva looma söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides, käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Nimetatud kohustusi ei teki kui isik on hulkuvast loomast koheselt teavitanud vallavalitsust.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

  (2) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Haljala Vallavalitsus ja politsei volitatud isikute kaudu.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Alates 01.juulist 2014 peab loom kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiipi ja olema registreeritud Haljala valla koerte ja kasside registris.

  (2) Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 15.juuni 1999 määruse nr 50 “Haljala valla avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” punkt 1.3.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Punane
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json