Teksti suurus:

Oru Hooldekodu põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Oru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 33

Oru Hooldekodu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 04.04.2007 nr 37
jõustumine 08.04.2007

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse “ § 22 lõige 1 punkt § 34, § 35 lõige 2 ja “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 17 lõige 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi

  Asutuse ametlikuks nimetuseks on Oru Hooldekodu (edaspidi hooldekodu vastavas käändes).

§ 2.   Haldusala

  (1) Hooldekodu on hoolekandeasutus, mis on ette nähtud alaliseks elamiseks füüsilise ja vaimse puudega ning iseendaga mittetoimetulevate isikutele (edaspidi – isik), kes vajavad hooldamist, elukondlikku ja meditsiinilist teenindamist.

  (2) Hooldekodu moodustab, kujundab ümber, tema tegevuse lõpetab ning põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Oru Vallavolikogu (edaspidi - volikogu).

  (3) Oma tegevuses juhindub hooldekodu Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, valla õigusaktidest, vallavanema käskkirjadest ning juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht

  Hooldekodu asukoht on Linnamäe küla, Oru vald, Lääne maakond 91001.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Hooldekodu on valla hallatav asutus ning tal on oma nimega pitsat ja võib olla vallavalitsuse kinnitatud sümboolika.

2. peatükk ÜLESANDED JA EESMÄRGID 

§ 5.   Hooldekodu eesmärk

  Hooldekodu põhiülesandeks on tagada seal viibivate isikute nende eale ja seisundile vastav hooldamine, põetamine ja materiaal-elukondlik teenindamine ning neile soodsate elutingimuste loomine.

§ 6.   Hooldekodu ülesanded

  (1) Vastavalt eesmärgile võtab hooldekodu vastu isikud ning võimaldab neile heakorrastatud eluruumi koos vajaliku pehme ja kõva inventariga.

  (2) Hooldekodu organiseerib isikud toitlustamise nende vanust ja tervislikku seisundit arvestades.

  (3) Hooldekodu hooldab isikuid, loob soodsa mikrokliima ja teenindamise režiimi.

  (4) Hooldekodu jälgib eriarsti poolt tehtavaid ettekirjutusi ja dispanseerimist, konsultatiivse meditsiinilise abi osutamist spetsialistide poolt, hospitaliseerimist raviasutusse.

  (5) Hooldekodu rakendab sanitaar-hügieenilisi ja epideemiatõrje abinõusid.

  (6) Hooldekodu organiseerib isikute vaba aja sisustamist ning vastavalt meditsiinilisele soovitusele tööteraapiat.

  (7) Hooldekodu osutav teenuseid eelkõige Oru valla elanikele. Teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid omavalitsuste vahel sõlmitud lepingute alusel

  (8) Hooldekodu teeb oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks koostööd füüsiliste ja eraõiguslike isikute ning vabatahtlike organisatsioonidega. Nii teenuste kui abi osutamine peavad säilitama kliendi eneseväärikuse ja toetama tema toimetulekut.

3. peatükk VASTU VÕTMINE, ÜLALPIDAMISE JA VÄLJAKIRJUTAMISE TINGIMUSED 

§ 7.   Hooldekodusse vastuvõtmise tingimused

  (1) Hooldekodusse võetakse hooldusele iseenda hooldamisega mittetoimetulevaid ning füüsilise ja vaimse puudega isikud, kes oma tervisliku seisundi tõttu vajavad hooldamist, teenindamist ja meditsiinilist abi

  (2) Isikuid, kes omavad töövõimelisi lähedasi sugulasi, kuid mitmesugustel põhjustel ei saa nendega koos elada, võetakse hooldekodusse lepingulistel alustel, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti.

  (3) Iga hooldekodusse vastuvõetud hoolealuse kohta seatakse sisse isiklik toimik ja avatakse tervisekaart. Hoolealuste passe hoitakse hooldekodu seifis

  (4) Hoolealused on kohustatud täitma hooldekodus kehtestatud sise-eeskirju.

§ 8.   Hooldekodus ülalpidamise tingimused

  (1) Hooldekodus elavatele hoolealustele makstakse osaliselt ja kooskõlas kehtiva seadusandlusega töövõimetus- või vanaduspensioni.

  (2) Hoolealuste isiklikud hoiustamata rahasummad ja väärtesemed võetakse nende soovil kehtestatud korras vastutavale hoiule. Hoolealuste isiklike materiaalsete väärtuste arvelevõtmise, säilitamise ja väljaandmise korra kehtestab ja teeb selles muudatusi juhataja.

  (3) Erandjuhtudel võib hooldekodus elavaid isikuid vastavalt AEK - i soovitusele või arsti otsusele tööle võtta ajutiselt samasse asutusse nooremmeditsiinilise ja teenindava personali ametikohale ning töölistena.

  (4) Isikute töölevõtmine ja nende töötasustamine toimub Sotsiaalministeeriumi vastavasisulise määruse kohaselt.

§ 9.   Hooldekodus väljakirjutamise tingimused

  (1) Isikud ajutine isiklikel motiividel lahkumine hooldekodust on lubatud direktori teadmisel tähtajaga mitte üle ühe kuu. Juhataja võib motiveeritult keelata hoolealuse lahkumise hooldekodust, kui see on vastuolus isiku huvidega.

  (2) Hooldekodust väljakirjutamine toimub juhataja korraldusel elamispinna ning elatusvahendite olemasolul järgmistel juhtudel:
  1) isiku isikliku avalduse alusel;
  2) kui isikul muutub puude või töövõimetuse raskusaste;
  3) süstemaatilise sisekorra rikkumise korral.

  (3) Hooldekodust väljakirjutamisel antakse isikule hooldekodu kulul välja riietusesemed ja jalatsid vastavalt hooajale ning asutuses hoiul olnud isiklikud esemed.

4. peatükk MAJANDUSTEGEVUSE, FINANTSEERIMISE PÕHIMÕTTED JA ARUANDLUS 

§ 10.   Hooldekodu vara

  (1) Hooldekodu vara moodustab talle üle antud Oru valla vara (edaspidi vallavara) vallavara valdamise, kasutamise või käsutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud asutuses töötavate isikute tööalase tegevuse läbi või omandatud vallavara arvel ja kuulub vallale

  (2) Hooldekodul on oma eelarve, mis on vallaeelarve üks osa ja ta tegutseb talle vallaeelarves ettenähtud vahendite piires.

  (3) Hooldekodu rahalised vahendid moodustavad:
  1) Valla eelarvelistest vahenditest;
  2) Riigieelarvest;
  3) Hooldekodu enda majandustegevusest, tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest;Alampunkti tekst
  4) Annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest ning muudest seadusega lubatud vahenditest.

§ 11.   Aruandlus

  (1) Hooldekodu raamatupidamisarvestust teostab vallavalitsuse raamatupidamine

  (2) Hooldekodu rahaliste vahendite kasutamist ja põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus

5. peatükk STUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 12.   Struktuur

  Hooldekodu töötajate koosseisu ja palgamäärad kinnitab vallavalitsus

§ 13.   Juhtimine

  (1) Hooldekodu kõrgemalseisvaks organiks on vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele hoolekogu. Hoolekogu moodustab vallavalitsus.

  (2) Hoolekodu juhib juhataja, kelle määrab vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus .

  (3) Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem.

  (4) Juhataja palgamäära kinnitab vallavalitsus.

  (5) Juhataja ametijuhendi kinnitab vallavanem oma käskkirjaga

  (6) Juhataja juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, ametijuhendist, kehtivast seadusandlusest ja vallavolikogu ning vallavalitsuse õigusaktidest.

  (7) Hooldekodu põhitegevuse tagamiseks juhataja:
  1) tegutseb hooldekodu nimel, esindab hooldekodu kõigis asutustes ja organisatsioonides, sõlmib lepinguid, annab välja volitusi;
  2) vastutab hooldekodule pandud ülesannete ja kohustuste täitmise eest ning määrab kindlaks hooldekodu töötajate ülesanded, kohustused ja vastutuse
  3) sõlmib ja lõpetab kooskõlas tööseadusandlusega töölepinguid hooldekodu töötajatega;
  4) annab oma pädevuse piires hooldekodu töö korraldamiseks käskkirju;
  5) koostab hooldekodu eelarve ja vastutab selle kinnipidamise eest;
  6) koostab koosseisunimekirja ja esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks;
  7) kinnitab töökorralduse juhendi, sisekorra eeskirjad, töötajate ametijuhendid; tegevusplaanid, töötajate koosseisu ja ametipalgad eelarve piires;
  8) käsutab seadusega kehtestatud korras kogu vara ja vahendeid, kindlustab nende allesolekut ja otstarbekat kasutamist;
  9) määrab hooldekodu töötajate palga ja lisatasud vastavalt eelarvele;
  10) sõlmib hooldekodu nimel lepinguid ja kokkuleppeid;
  11) esindab hooldekodu ilma täiendavate volitusteta suhetes teiste riigi ja kohaliku omavalitsusorganitega, füüsiliste ja juriidiliste isikutega

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.   Hooldekodu ümberkorraldamine

  (1) Hooldekodu ümberkorraldamine seisneb hooldekodu ühinemises, jagunemises, eraldumises ja liitumises, mis toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Hooldekodu korraldatakse ümber kui:
  1) muutuvad hooldekodu täidetavad ülesanded;
  2) muutub vajadus osutada teenuseid hooldekoduna;
  3) muutub vallaeelarvest finantseerimise võimalus;
  4) see tuleneb seadusest, vallavolikogu määrusest või otsusest.

  (3) Kirjaliku ettepaneku hooldekodu ümberkorraldamiseks esitab volikogule vallavalitsus.

  (4) Hooldekodu ei korraldata ümber enne kahe kuu möödumist sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast;

  (5) Hooldekodu ümberkorraldamiseks moodustatakse komisjon, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus. Komisjon tagab hooldekodu valduses oleva vallavara ja asjaajamise üleandmise ümberkorraldatud asutusele ning koostab töö lõpetamisel vallavara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisakti.

§ 15.   Hooldekodu tegevuse lõpetamine.

  (1) Hooldekodu tegevus lõpetatakse kui:
  1) hooldekodu täidetavate ülesannete äralangemisel puudub vajadus tegevust jätkata;
  2) puudub vajadus osutada teenuseid valla tasandil;
  3) see tuleneb seadusest.

  (2) Kirjaliku ettepaneku hooldekodu tegevuse lõpetamiseks esitab vallavolikogule vallavalitsus.

  (3) Hooldekodu tegevust ei lõpetata enne nelja kuu möödumist sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast.

  (4) Hooldekodu tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus. Komisjon tagab hooldekodu valduses oleva vallavara ja asjaajamise üleandmise vallavalitsusele ning koostab töö lõpetamisel vallavara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisakti.

  (5) Hooldekodu lõpetamise otsuse vastuvõtmisest kuni hooldekodu tegevuse lõpetamiseni kooskõlastab kõik varalised tehingud likvideerimiskomisjoniga.

  (6) Hooldekodu loetakse ümberkujundatuks või lõpetatuks volikogu otsuses märgitud kuupäevast.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 16.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Oru Vallavolikogu 17. märtsi 1999.a määruse nr 7 “Oru Hooldekodu põhimäärus”

  (2) Määrus jõustub 08. aprill 2007.a

Ülo Loorens
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json