PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Vastseliina valla üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 37

Vastseliina valla üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 29.08.2007 nr 24
jõustumine 01.09.2007

Võttes aluseks Võru maavanema 06.07.2007a kirja nr 9-8/1301-4, millega anti Vastseliina valla üldplaneeringule heakskiit ja tehti ettepanek Vastseliina valla üldplaneering kehtestada, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ning planeerimisseaduse § 24 lõike 3 ja § 25 lõike 4 ja halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lõike 1, § 91 lõike 1 Vastseliina Vallavolikogu määrab:1. Kehtestada Vastseliina valla üldplaneering*;


2. Üldplaneeringu kehtestamise teade avaldada ajalehes Võrumaa Teataja (1) ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates;


3. Käesoleva määruse peale võib esitada vaide Vastseliina vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, mil oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest;


4. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Ivar Traagel
Vallavolikogu esimees

* Üldplaneeringuga saab tutvuda Vastseliina valla kodulehel www.vastseliina.ee ja Vastseliina vallamajas.