HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidusoodustuse määramise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 56

Sõidusoodustuse määramise kord

Vastu võetud 27.04.2006 nr 13
jõustumine 01.09.2006

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” paragrahvi 31 punkti 6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus reguleerib üldhariduskoolides õppivatele õpilastele sõidusoodustuse andmist.

 (2) Sõidusoodustust võimaldatakse määruses sätestatud korras alg-, põhi- ja üldkeskharidust omandavate päevase õppevormi õpilastele õppeperioodil, kui õpilase alaline elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Väike-Maarja vallas.

§ 2.  Sõidusoodustuse ulatus

 (1) Väike-Maarja valla koolides haridust omandavatele õpilastele, kes ei ela samas asulas, kus asub kool võimaldatakse tasuta sõit kooli ja tagasi liiniveo lepingu alusel. Vastava lepingu sõlmib vedajaga vallavalitsus. Õpilasliini puudumisel võimaldatakse õpilasele tasuta sõidukaart ühistranspordi kasutamiseks.

 (2) Väljaspool Lääne-Viru maakonda üldkeskharidust omandavatele päevase õppevormi õpilastele hüvitatakse sõit marsruudil kodu-kool-kodu kaks korda kuus 100% ulatuses ühistranspordi pileti maksumusest.
Sõidusoodustust võimaldatakse alljärgnevate koolide õpilastele:
 1) Audentese Spordikool
 2) Tartu Kunstigümnaasium
 3) Tallinna Kunstigümnaasium
 4) Hugo Treffneri Gümnaasium
 5) Tallinna Prantsuse Lütseum
 6) Tallinna Inglise Kolledž
 7) Miina Härma Gümnaasium

 (3) Väljaspool Väike-Maarja valda üldkeskharidust päevases õppevormis omandavatele õpilastele, kes on asunud õppima enne õppeaastat 2006/2007, hüvitatakse sõidukulud iga päev kooli ja tagasi elukohta võrdselt Väike-Maarja Gümnaasiumisse sõidukuludega.

§ 3.  Sõidusoodustuse taotlemine

 (1) Sõidusoodustust on võimalik taotleda lapsevanemal, õpilase eestkostjal, hooldajal või vähemalt 16 aastasel õpilasel.

 (2) Tasuta sõidukaardi saamiseks tuleb esitada kooli avaldus hiljemalt 10.09.

 (3) Sõidusoodustuse taotlemiseks paragrahvi 2 lõigetes 2 ja 3 toodud juhul tuleb esitada vallavalitsusele avaldus. Avaldusele lisatakse ühistranspordipiletid .

 (4) Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus .

 (5) Avalduses toodud andmete muutumise korral on avaldaja kohustatud koheselt sellest vallavalitsust teavitama.

 (6) Sõidusoodustuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmete esitamisel on vallavalitsusel õigus väljamakstud raha tagasi nõuda.

§ 4.  Sõidusoodustuse määramine

 (1) Tasuta sõidukaartide saamiseks esitab vallavalitsus õpilaste nimekirja vedajale. Tasuta sõidukaart väljastatakse õpilasele kooli kaudu.

 (2) Õpilase õigust sõidusoodustusele kontrollib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.

 (3) Määruse paragrahvi 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud hüvitis kantakse avalduses märgitud isiku pangaarvele.

 (4) Sõidupileteid hüvitatakse ühe eelarveaasta piires, eelnevate aastate kulusid ei hüvitata.

§ 5.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Avanduse Vallavolikogu 10.09.2003. a määrus nr 15 “Õpilaste sõidusoodustuste määramise ja maksmise kord” ja Väike-Maarja Vallavolikogu 28.11.2001. a määrus nr 20 “Sõidusoodustuste võimaldamise kord Väike-Maarja valla õpilastele” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2006.a.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees