Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Teksti suurus:

Väike-Maarja Seltsimaja nõukogu moodustamine ja töökord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 57

Väike-Maarja Seltsimaja nõukogu moodustamine ja töökord

Vastu võetud 31.10.2012 nr 5
jõustumine 01.12.2012

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Seltsimaja põhimääruse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Nõukogu koosseis

  (1) Väike-Maarja Seltsimaja Nõukogu (edaspidi nõukogu) koosseisu kuuluvad seltsimajas tegutsevate ringide juhendajate, vallas tegutsevate koolide, seltside ja ettevõtjate esindajad ning vallavolikogu esindaja.

  (2) Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja esitab nõukogu koosseisu arvamuse avaldamiseks vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjonile ja hariduskomisjonile ning kinnitamiseks vallavalitsusele.

  (3) Vallavalitsusel on õigustagasi kutsuda nõukogu liige, kui ta on puudunud kahelt järjestikuselt nõukogu koosolekult. Volikogu esindaja kutsutakse tagasi volikogu poolt.

§ 2.   Nõukogu ülesanded

  Nõukogu:
  1) kinnitab seltsimaja tegevussuunad;
  2) kooskõlastab aasta tegevus- ja eelarvekava;
  3) annab hinnangu tegevus- ja eelarvekava täitmisele, teeb ettepanekuid töö parendamiseks;
  4) osaleb seltsimaja arengukava koostamisel;
  5) osaleb juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni töös;
  6) teeb ettepanekuid vallavalitsusele seltsimaja ja kultuuritööd puudutavates küsimustes.

§ 3.   Nõukogu töökord:

  (1) Nõukogu valib endi hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kolm korda aastas.

  (3) Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Seltsimaja juhataja valmistab ette vajalikud materjalid ja osaleb koosolekul;

  (5) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest;

  (6) Nõukogu otsused tehakse poolthäälteenamusega;

  (7) Nõukogu koosolekud protokollitakse.

§ 4.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või küsimustes, mis ei nõua ühist arutelu, võib nõukogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab esimees kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole nõukogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks esimehe hääl. Nõukogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib nõukogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja sekretär.

§ 5.   Koosoleku protokoll

  (1) Koosoleku protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosolekul osalevate ja puuduvate nõukogu liikmete nimed, kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega;
  3) kinnitatud päevakord;
  4) sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu kokkuvõte;
  5) hääletamise tulemused;
  6) otsustused, otsustuste eriarvamused, täitmise tähtajad ja vastutajad.

  (2) Koosoleku protokoll peab olema vormistatud 10. tööpäevaks pärast koosoleku toimumist. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll saadetakse kõigile koosolekust osalejatele elektrooniliselt. Nõukogu protokolle säilitatakse seltsimajas.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 06. märtsi 2012 määrus nr 1 Väike-Maarja Rahvamaja nõukogu moodustamine ja töökord.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2012.a.

Indrek Kesküla
vallavanem

Peeter Rahnik
jurist-nõunik

/otsingu_soovitused.json