KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 58

Väike-Maarja valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 16.02.2011 nr 2
jõustumine 21.02.2011

Kriisikomisjoni põhimäärus kehtestatakse „Hädaolukorra seaduse“ § 5 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Väike-Maarja valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks valla territooriumil.

 (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
 1) jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise süsteemi, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ja hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist vallas;
 2) vaatab läbi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa;
 3) analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust;
 4) teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, Ida-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta komisjoni tegevuspiirkonnas;
 5) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;
 6) abistab hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel;
 7) tagab oma elanikkonna teavitamise elutähtsat teenust puudutava toimepidevuse hädaolukorrast ja annab käitumisjuhised hädaolukorras tegutsemiseks;
 8) otsustab valla kriisireguleerimisõppuse korraldamise;
 9) kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks määratud asutusega õppuse aja ja hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse;
 10) peab arvestust omavalitsusüksuste haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid ning edastab andmed ka päästekeskusele;
 11) tegeleb hädaolukorras abi vajavate inimeste väljaselgitamisega ja abistamisega;
 12) koordineerib hädaolukorras tekkinud kahjude hindamist ning taastamistööde kulude arvestust;
 13) annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda;
 14) tulenevalt hädaolukorra riskianalüüsist korraldab ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist;
 15) esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses või hädaolukorra likvideerimisel silmapaistnud isikuid;
 16) teeb ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 17) teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega;
 18) valmistab ette evakuatsiooni plaani hädaolukorras rakendamiseks;
 19) kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani;
 20) kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvõtte regionaalsele kriisikomisjonile;
 21) moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra;
 22) jälgib riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist kohaliku omavalitsuse hallatavates asutustes, mis puudutavad ohutuse ja turvalisuse tagamist;
 23) täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.  Komisjoni esimees ja aseesimees

 (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

 (2) Komisjoni aseesimees on abivallavanem.

§ 4.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni nimeline koosseis kinnitatakse vallavanema ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt teavitama nende muudatustest.

§ 5.  Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
 1) esindab komisjoni;
 2) koostab komisjoni iga-aastase tööplaani ning esitab selle kalendriaasta viimasel koosolekul komisjonile kinnitamiseks;
 3) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
 4) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
 5) ühe kuu jooksul peale kalendriaasta lõppu esitab aruande komisjoni tööst Ida-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile;
 6) korraldab koostöös päästeasutusega komisjoni liikmetele kriisireguleerimisalast koolitust.

§ 6.  Komisjoni töökorraldus

 (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (2) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

 (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem, kui kaks korda aastas.

 (5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

 (6) Komisjoni koosoleku aeg, päevakord ja komisjoni koosolekule kutsutavate nimekiri esitatakse vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele.

 (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

 (8) Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega.

 (9) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjon edastab koosolekute protokollid maavanemale ja päästeasutusele 10 päeva jooksul peale koosoleku toimumist.

§ 7.  Põhimääruse muutmise kord ja jõustumine

 (1) Põhimääruse muutmise, täiendamise või kehtetuks tunnistamise otsustab vallavalitsus.

 (2) Määrus jõustub 21.02.2011.

Mart Pruul
vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

Maris Kõrgmäe
vallasekretär