HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 60

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.03.2011 nr 6
jõustumine 01.04.2011

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse koolikohustuslikule isikule ning 17 aastasele või vanemale isikule põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord.

§ 2.   Elukohajärgne põhikool

  (1) Elukohajärgne põhikool on käesolevas määruses kehtestatud tingimustel määratav kool, mille kaudu tagatakse Väike-Maarja vallas elavale lapsele võimalus omandada põhiharidust.

  (2) Vallavalitsusel on õigus määrata korraldusega lapsele elukohajärgne põhikool, kui käesolevas määruses kehtestatud tingimuste alusel ei ole võimalik määrata lapse elukohajärgset põhikooli (nt ebatäpsed andmed, lapse hooldusõigusega seotud vaidlused vms).

  (3) Koolikohustusliku isiku elukohajärgne kool on:
  1) Kiltsi alevikus ja Aavere, Liivaküla, Nõmme, Pikevere, Raigu, Uuemõisa, Vao, Varangu ja Vorsti külades elavatel lastel Kiltsi Põhikool;
  2) Simuna alevikus ja Avanduse, Hirla, Imukvere, Kurtna, Kärsa, Käru, Määri, Nadalama, Orguse ja Võivere külades elavatel lastel Simuna Kool;
  3) Väike-Maarja alevikus ja Aburi, Avispea, Ebavere, Eipri, Koonu, Kännuküla, Nadalama, Müüriku, Pandivere, Pudivere, Raeküla, Rastla, Triigi, Äntu ja Ärina külades elavatel lastel Väike-Maarja Gümnaasium.

§ 3.   Õpingud katkestanud 17 aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise jätkamine

  (1) Õpinguid katkestanud isik või tema seaduslik esindaja esitab põhihariduse omandamise jätkamiseks taotluse vallavalitsusele.

  (2) Elukohajärgse kooli määrab isikule vallavalitsus.

§ 4.   Õpilase kooli vastuvõtmine

  (1) Kool on kohustatud võtma õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool.

  (2) Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

  (3) Vallavalitsusel on õigus määrata korraldusega lapsele elukohajärgne põhikool, kui vanema ja kooli vahel tekib vaidlus koolikohustusliku isiku kooli vastuvõtmise üle. Põhjendatud juhul võib vallavalitsus määrata põhihariduse omandamiseks teise kooli, kui § 2 lg 3 on sätestatud.

§ 5.   Järelevalve

  Käesoleva määruse täitmist kontrollib vallavalitsus.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.04.2011.

Urmas Tamm
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json