HaridusKool

Teksti suurus:

Väike-Maarja vallas koolikohustuse täitmiseks rakendatavate meetmete kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 61

Väike-Maarja vallas koolikohustuse täitmiseks rakendatavate meetmete kord

Vastu võetud 09.03.2011 nr 5
jõustumine 14.03.2011

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 13, § 14 lõike 4 ja Väike-Maarja Vallavolikogu 30.09.2010 määruse nr 16 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Väike-Maarja valla koolides käivate laste koolikohustuse täitmise tagamiseks Väike-Maarja Vallavalitsuse rakendatavate meetmete kord.

§ 2.   Koolikohustus

  (1) Koolikohustus on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

  (2) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

  (3) Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui koolikohustuslik isik ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva põhjuseta.

§ 3.   Koolikohustuse täitmisega tegelev ametnik

  Koolikohustuse mittetäitmise põhjuste väljaselgitamist ning meetmete rakendamist korraldab Väike-Maarja Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist (edaspidi ametnik).

§ 4.   Kooli rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

  (1) Kooli rakendatavate meetmete kord on sätestatakse kooli kodukorras.

  (2) Kool pöördub meetmete rakendamiseks ametniku poole, kui kooli rakendatavad meetmed ei avalda mõju või neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa õpilase või vanemaga kontakti.

§ 5.   Kooli pöördumine ametniku poole

  (1) Kui kooli rakendatavad meetmed ei ole mõju avaldanud, on koolil kohustus esitada ametnikule taotlus (lisa 1) hiljemalt viie tööpäeva jooksul, kui õpilane on põhjendamata puudunud koolist ühe õppeveerandi jooksul vähemalt 20% õppetundidest.

  (2) Taotluses peab sisalduma:
  1) õpilase nimi ja isikukood;
  2) õpilase elukoha andmed;
  3) õpilase vanemate kontaktandmed;
  4) kooli rakendatud meetmete loetelu ja kirjeldus.

  (3) Lisaks taotlusele tuleb esitada:
  1) väljavõte e-koolist põhjuseta puudumiste kohta;
  2) õpilase iseloomustus.

§ 6.   Väike-Maarja Vallavalitsuse rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

  (1) Ametnik rakendab koolikohustuse täitmise tagamiseks järgmisi meetmeid:
  1) vestleb vanemaga, et selgitada välja koolikohustuse täitmatajätmise põhjused;
  2) külastab õpilase elukohta;
  3) suunab võimalusel vanemad koolitusele, et toetada neid tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks;
  4) kui ametniku rakendatavad meetmed ei avalda mõju, suunab ta õpilase laste hoolekande komisjoni asja arutamiseks.

  (2) Laste hoolekande komisjon rakendab koolikohustuse täitmise tagamiseks järgmisi meetmeid:
  1) teeb ametnikule ettepaneku suunata alaealine õigusrikkumise asja arutamiseks alaealiste komisjoni;
  2) suunab õpilase õpilaskodusse;
  3) teeb vallavalitsusele ettepaneku karistada vanemat rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, kui tema koolikohustuslik laps ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või on ühe õppeveerandi jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20% õppetundidest.

  (3) vanemat ei karistata, kui ta on koolilt või vallavalitsuselt taotlenud koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist, on kooli või vallavalitsuse poolt pakutud ja rahastatud meetme rakendamisega nõustunud ning rakendamisel ka aktiivselt osalenud, kui sellekohased meetmed eeldavad vanema taotlust, nõusolekut või aktiivset osalemist;

  (4) vanemale määratud rahatrahvi võib vanema nõusolekul asendada üldkasuliku tööga, kasvatusalase koolitusega või lapsega koostegevusega. Vanem rakendatakse üldkasulikule tööle 10-50 tunni ulatuses, tööst ja õppimisest vabal ajal. Kui vanem hoidub üldkasulikust tööst kõrvale, pööratakse temale määratud trahv täitmisele.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 14.03.2011.a.

Urmas Tamm
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

Lisa Meetmete rakendamise taotlus

/otsingu_soovitused.json