Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Maardu kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2017, 5

Maardu kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 27.03.2012 nr 66
RT IV, 27.12.2013, 81
jõustumine 29.03.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2017RT IV, 09.02.2017, 212.02.2017

Määrus kehtestatakse Kalmistuseaduse § 7 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja lähtudes Maardu Linnavalitsuse 07.03.2012 protokollilisest otsusest nr 7

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eeskiri reguleerib Maardu haldusterritooriumil asuva Maardu linna omandis oleva kalmistu haldamist ja kasutamist. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

  (2) Lisaks eeskirjas sätestatule lähtutakse eeskirja täitmisel Maardu linna heakorra eeskirjast ja Maardu linna avaliku korra eeskirjast.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu - tähistatud, vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;
  2) hauaplats - kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  3) hauakoht - koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks;
  4) ridahaud - hauaplats tundmatute surnute matmiseks kirstus;
  5) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on kalmistu haldaja kirjalik või taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek hauaplatsi kasutamiseks;
  6) kalmistu haldaja – isik, kes korraldab kalmistu kasutamist;
  7) matja - isik, kes korraldab surnu matmise;
  8) hauarajatis - hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrant, hauakamber vms);
  9) hauatähis - ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis;
  10) kalmistu külastaja – isik, kes viibib kalmistu territooriumil, v.a kalmistu haldaja.

§ 3.   Kalmistu haldamine

  (1) Maardu kalmistu haldaja on Maardu Linnavalitsus.

  (2) Kalmistu haldajal on õigus sõlmida kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmise volitamiseks halduslepinguid.

  (3) Kalmistu haldaja korraldab kalmistu kasutamist, kalmistu elektroonilise arhiivi loomist ja pidamist, tagab kalmistu vastavust esitatud nõuetele ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid .

  (4) Kalmistu haldaja tagab kalmistu maa-ala heakorra, sh korraldab jäätmehooldust ning täidab kalmistu kujundamisega seotud ülesandeid.

§ 4.   Nõuded kalmistule

  (1) Kalmistule tuleb tagada vaba ja heakorrastatud juurdepääs.

  (2) Kalmistu peamiste sissekäikude juurde pannakse välja kalmistu plaan, millel on ära näidatud leinamaja, kvartalid, teed, veevõtukohad, jäätmemahutid, kalmistute haldaja kontaktandmed (telefon ja aadress), kalmistu tööaeg jne.

  (3) Kalmistu maa-ala jaotatakse kvartaliteks.

§ 5.   Kalmistu heakorra nõuded

  (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistu territooriumil on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, veevõtukohti, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi;
  2) murda lilli, puude ja põõsaste oksi ning raiuda puid ilma raieloata;
  3) istutada puid ja põõsaid ning rajada hekke kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
  4) panna maha olmejäätmeid ja rikkuda jäätmete kogumise nõudeid, sh paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
  5) suurendada omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
  6) sõita mootorsõiduki või jalgrattaga kalmistu haldaja loata;
  7) paigaldada inventari ja rajatisi kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
  8) teha lõket;
  9) viibida lemmikloomaga, v.a selleks ettenähtud kohad;
  10) matta loomi;
  11) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

  (3) Kalmistul viibiv isik peab kalmistu territooriumil täitma Maardu jäätmehoolduseeskirjas sätestatud jäätmekäitlusnõudeid.

2. peatükk HAUAPLATS 

§ 6.   Hauaplatsi suurus

  (1) Matja soovi kohaselt eraldatakse kas ühe- või kahekohaline, erandjuhtudel kuni neljakohaline hauaplats (nn pereplats).

  (2) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral:
  1) ühe hauakohaga hauaplats 1,25 x 2,50 m;
  2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m;
  3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,50 m;
  4) nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,50 m.

  (3) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral:
  1) kalmistu urnimatuste alal üldjuhul 1,0 x 1,0 m;

§ 7.   Hauaplatsi eraldamine ja selle kasutamise õiguse andmine

  (1) Hauaplatsi eraldamisel sõlmib kalmistu haldaja matjaga hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi kasutusleping). Kasutuslepingu vormi kinnitab Maardu Linnavalitsus.

  (2) Kasutuslepingusse kantakse hauaplatsi kasutaja andmed, hauaplatsi asukoht ja kasutusse antava hauaplatsi suurus. Kasutuslepingus määratakse kindlaks kasutuslepingust tulenevad poolte õigused ja kohustused, kasutuslepingu kehtivuse tähtaeg, selle muutmise ja lõpetamise ja kolmandale isikule üleandmise kord, hauaplatsi kujundamise ja hooldamise nõuded, poolte vastutus hauaplatsi kasutamisel ja vaidluste lahendamise kord ning hauaplatsi kasutaja kinnitus kalmistu kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta.

  (3) Juhul kui hauaplatsi kasutaja soovib kalmistu haldajalt tellida teenuseid, sõlmitakse hauaplatsi kasutaja ja kalmistu haldaja vahel eraldi teenuse osutamise leping, milles sätestatakse tellitud teenused, nende maksumus ja teenuste eest tasumise kord.

  (4) Käesoleva eeskirja § 6 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud hauaplatside ettevalmistamine toimub soovi avaldanud isikule tasu eest. Hauaplatsi ettevalmistamise tasu suuruse kehtestab Maardu Linnavalitsus.
[RT IV, 09.02.2017, 2 - jõust. 12.02.2017]

§ 8.   Hauaplatsi kasutuslepingu tähtaeg

  (1) Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni 20 aastat.

  (2) Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse kasutusleping lõppenuks. Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate kasutuslepingus toodud aadressile ning hauaplats märgistatakse üheks aastaks tähisega, mis võimaldab aru saada, et hauaplats on kavas tunnistada hooldamata hauaplatsiks.

  (3) Hauaplatsi kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks juhul kui tema jätkab hauaplatsi kasutamist, v.a. kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks või hauaplats on eraldanud uuesti kasutamiseks.

§ 9.   Kasutuslepingu üleandmine ja üleminek

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üle anda kolmandale isikule kalmistu haldaja nõusolekul. Kasutuslepingu üleandmine vormistatakse kirjalikult.

  (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema perekonnaliikmel, matjal või pärijal õigus astuda kasutuslepingusse hauaplatsi kasutaja asemele. Matja võib astuda kasutaja asemele juhul, kui ta on ise pärija, pärija puudub või pärija loobub matja kasuks. Kasutuslepingusse astumise vormistab kalmistu haldaja kirjalikult hauaplatsi kasutaja surmatõendi esitamisel.

§ 10.   Kasutuslepingu lõppemine

  (1) Kasutusleping lõppeb tähtaja möödumisel või lepingu ülesütlemisel.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

  (3) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 19.

  (4) Hauaplatsi, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi vastavalt eeskirja §-le 18.

3. peatükk MATMINE 

§ 11.   Matmise korraldamine

  (1) Surnu tuleb matta või tuhastada ilma põhjendamatu viivituseta. Matmine või ümbermatmine peab toimuma väärikalt, võimaluse korral surnu usulist ja kultuurilist kuuluvust arvestades.

  (2) Surnu maetakse surmatõendi alusel.

  (3) Kõik matmised tuleb registreerida kalmistu haldaja poolt määratud kohal vähemalt kaks päeva enne matuse toimumist.

  (4) Kalmistu haldaja registreerib matmise surnu surmatõendi ja matja isikut tõendava dokumendi alusel, kui matjaga on kooskõlastatud hauaplats/sõlmitud kasutusleping ja matja on tellitud teenuste eest tasunud.

  (5) Matmine toimub ainult valgel ajal üldjuhul 10.00 – 16.00 . Pühapäeval ja riiklikel pühadel matusetalitusi üldjuhul ei korraldata.

§ 12.   Matmine hauaplatsile

  (1) Haua kaevab ja matmise teostab kalmistu haldaja või tema poolt volitatud isik. Muldasängitamine ja hauakääpa kujundamine toimub matja osavõtul.

  (2) Matmist takistavate hauatähiste ja hauarajatiste ajutise kõrvaletõstmise ja taaspaigaldamise kulud kannab matja või hauaplatsi kasutaja.

  (3) Kirstuhaua sügavus maapinnast hauapõhjani peab jääma vahemikku 1,5-2 m.

  (4) Surnu tuhk maetakse hauaplatsile urniga või ilma selleta. Urnihaua sügavus maapinnast peab olema vähemalt 1 m

  (5) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja varem maetu säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

  (6) Matuse käigus hauaplatsi kõrval olevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab hauaplatsi kasutaja kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist. Hauaplatside korrastamata jätmisel kõrvaldab kalmistu haldaja tekitatud kahjustused hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 13.   Tundmatu või omasteta surnu matmine

  (1) Tundmatu või omasteta surnu matmise või tuhastamise korraldab kohalik omavalitsus kalmistu seaduses kehtestatud korras.

  (2) Tundmatu surnud säilmed maetakse kalmistul asuvasse ridahauda.

  (3) Omasteta surnu tuhastatakse ja tuhk maetakse kalmistu tuhamatuste maa-alale.

  (4) Ridahauda maetud surnu registreeritakse kalmistu registris

  (5) Ridahauda matmisel hauaplatsi ei eraldata ja kasutuslepingut ei sõlmita.

  (6) Ridahaudasid hooldab ja heakorrastab kalmistu haldaja.

§ 14.   Pealematmine

  Samale hauakohale võib peale matta kõige varem 20 aastat pärast viimast matmist.

§ 15.   Ümbermatmine

  (1) Ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja. Ümbermatmiseks esitab matja kalmistu haldajale Terviseameti piirkondliku talituse loa ja ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi kasutuslepingu või kasutaja tõestatud allkirjaga nõusoleku juhul, kui ta ise ei ole kasutaja.

  (2) Enne ümbermatmist peab liivapinnase puhul olema matmisest möödunud vähemalt üks aasta ja niiske pinnase puhul vähemalt kolm aastat.

  (3) Säilmete väljakaevamine hauast peab üldjuhul toimuma külmal aastaajal.

4. peatükk HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 16.   Kalmistu ja hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa ja selle kujundamisel tuleb järgida Maardu kalmistul üldtunnustatud kujunduspõhimõtteid nii hauarajatiste, hauatähiste kui ka haljastuse osas. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Kujunduspõhimõtetest erineva kujundusega hauaplatsi rajamiseks tuleb koostada tööprojekt, mis tuleb kooskõlastada Maardu Linnavalitsusega.

  (3) Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, -kivi, -samba või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud maetu(te) ees- ja perekonnanimi ning soovitavalt sünni- ja surmadaatumid.

  (4) Hauatähised, -rajatised (piirdeaed, betoonrant, äärekivi jms) ja haljastus peavad olema hauaplatsi piirides, kusjuures nende suurus, paiknemine või liigid peavad olema kooskõlastatud kalmistu haldajaga. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või - rajatised on hauaplatsi kasutaja omand.

  (5) Hauatähiste või -rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga.

  (6) Hauaplatsi, mille puhul ei ole järgitud kalmistu kujunduspõhimõtteid, tähistab kalmistu haldaja hoiatussildiga ning edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile. Hoiatuses märgitakse hauaplatsi olukord, hauaplatsi korrastamise kohustus ja tähtaeg ning kohustuse täitmata jätmise tagajärjed.

  (7) Kui hoiatuse edastamisele järgneva aasta jooksul hauaplatsi kasutaja ei kõrvalda kalmistu kujunduspõhimõtetele mittevastavaid hauarajatisi, hauatähiseid või haljastust, kõrvaldab kalmistu haldaja need hauaplatsi kasutaja kulul.

  (8) Kasutajata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsi eraldamisel uuele kasutajale säilitatakse väärtuslikud hauatähised või -rajatised ning lisatakse vastav kohustus uue hauaplatsi kasutajaga sõlmitavasse kasutuslepingusse.

  (9) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad (või ohtlikud) aiad, puud ja põõsad.

§ 17.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama kalmistu kujunduspõhimõtetele ning järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad;
  3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  4) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav;
  5) hauaplatsi kattev liiv on puhas;
  6) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;
  7) hauaplatsi katteplaadid on terved.

  (2) Hauaplatsi võib hauaplatsi kasutaja ja kalmistu haldaja vahel sõlmitud lepingu kohaselt tasulise teenusena hooldada kalmistu haldaja.

5. peatükk KASUTAJATA HAUAPLATSI ARVELEVÕTMINE 

§ 18.   Hauaplatsi kasutajata hauaplatsina arvelevõtmine

  (1) Kasutajata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mille kasutuslepingu tähtaeg on möödunud, kasutusleping on erakorraliselt enne tähtaja lõppu lõpetatud või hauaplats, mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 19.

  (2) Kasutajata hauaplatsi võib kalmistu haldaja eraldada uuesti kasutamiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

§ 19.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistu haldaja selle ülevaatamise.

  (3) Hauaplatsi ülevaatamiseks moodustab kalmistu haldaja komisjoni.

  (4) Komisjon vaatab hauaplatsi üle kahel korral ühe aastase vahega:
  1) esimene ülevaatus, mille käigus tuvastatakse, et hauaplats on hooldamata, ja märgistatakse see tähisega, mis võimaldab aru saada, et hauaplats on kavas tunnistada hooldamata hauaplatsiks. Hooldamata hauaplatside nimekiri avaldatakse Maardu linna veebilehel ning kalmistu haldaja edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile;
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

  (5) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

  (6) Hooldamata hauaplatsina arvele võetud hauaplatside kohta avaldatakse teade ajalehes, milles Maardu linn avaldab ametlikke teadaandeid, haldaja (ja Maardu linna) veebilehel, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse ühe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja korrastada hauaplats või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest ja kasutusleping erakorraliselt üles öelda.

  (7) Pärast ühekuulise tähtaja möödumist võib kalmistu haldaja kasutuslepingu ühepoolselt üles öelda. Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, kasutusõigus loetakse lõppenuks kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 5 ja 6 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

6. peatükk AJALOO- JA KUNSTIMÄLESTISTENA KAITSE ALL OLEVAD HAUAPLATSID 

§ 20.   Ajaloo- ja kunstimälestistena kaitse all olevad hauaplatsid

  (1) Kalmistul asuvate ajaloo- ja kunstimälestiste kohta sõlmib haldaja hauaplatsi kasutaja ja mälestiste omanikuga kaitsekohustuse, millega kohustab neid jälgima kaitsealuste hauaplatside seisundit ja hoidma neid ettenähtud korras.

  (2) Kõik muudatused kaitsealustel hauaplatsidel peavad olema kooskõlastatud vastavalt kehtivale korrale.

  (3) Kaitsealuse hauaplatsi kasutaja loobumisel hauaplatsi edasisest hooldamisest läheb kaitsealuse hauaplatsi kasutamise õigus üle kalmistu haldajale.

7. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 21.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Vastutus käesoleva eeskirja rikkumise eest on sätestatud seadusega.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Maardu Linnavalitsus.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.   Rakendussätted

  (1) Senisel hauaplatsi kasutajal, st isikul, kelle nimele on kalmistu registris vormistatud hauaplatsi kasutamise õigus, on kohustus esitada kalmistu haldajale taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks kolme aasta jooksul pärast eeskirja jõustumist. Kalmistu haldaja tagab pärast andmete kontrollimist esitatud taotluste alusel lepingute sõlmimise hiljemalt viie aasta jooksul arvates eeskirja jõustumisest.

  (2) Enne eeskirja jõustumise kuupäeva sõlmitud kasutusleping on jõus selle kehtivuse tähtaja lõpuni, välja arvatud tähtajatu leping, mis lõppeb 10 aasta möödumisel käesoleva eeskirja jõustumisest, kui hauaplatsi kasutaja ei ole selle aja jooksul sõlminud uut kasutuslepingut.

§ 23.   Muudatused teistes õigusaktides

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 29.03.2012.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json