Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Maardu linna eelarvest sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 83

Maardu linna eelarvest sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 22.11.2011 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ja kooskõlas spordiseaduse § 3 punktidega 2, 21, ja 3 ning lähtudes Maardu Linnavalitsuse 28.10.2011 protokollilisest otsusest nr 38

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib spordiorganisatsioonidele Maardu linna eelarvest sporditegevuse korraldamiseks antava toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelvalve teostamise korda.

  (2) Määrust kohaldatakse spordiorganisatsioonidele, kelleks on füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab erakooli ja eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi taotleja), kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldab organiseeritud sporditegevust üldjuhul Maardu linna haldusterritooriumil Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linnas elavatele 7‑19‑aastastele (erandkorras alates 4. eluaastast) lastele ja noortele ning kus harrastajate treeningrühmadega töötavad kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.

  (3) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse Haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Teave toetuse saamiseks

  Teave toetuse taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Maardu veebilehel (www.maardu.ee).

2. peatükk TOETUSE SAAJA JA TOETUSE ARVESTAMINE 

§ 3.   Toetuse saaja

  Toetuse saaja on toetust taotlenud spordiorganisatsioon, kellele on otsustatud Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt toetust anda.

§ 4.   Toetus

  Toetust antakse üks kord aastas ning makstakse välja vastavalt toetuse saajaga sõlmitavale lepingule.

§ 5.   Toetuse arvestamine

  Toetust suurust arvestatakse toetuse saajale lähtudes harrastajate arvust ja vanusest, treenerite kvalifikatsioonist, spordiala spetsiifikast ja spordiorganisatsiooni saavutustest.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 6.   Toetuse taotlus

  (1) Taotlus on vormikohane kirjalik avaldus, mis esitatakse linnavalitsusele käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud dokumentidega järgmise aasta kohta hiljemalt jooksva aasta 1.detsembriks. Taotluse allkirjastab taotleja või tema poolt volitatud isik. Linnavalitsus võib vajadusel nõuda, et taotlusele lisatakse teisi dokumente, mis on olulised otsustamaks, kas toetuse taotleja omab õigust toetust saada. Täiendavate dokumentide nõudmisest informeeritakse taotlejat kirjalikult (posti, faksi või e-posti teel).

  (2) Toetuse taotluses sisalduvad andmed:
  1) taotleja ja tema esindaja andmed;
  2) treeningrühmade loetelu;
  3) taotleja kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta;

  (3) Taotlusele lisab taotleja järgmised dokumendid:
  1) järgneva aasta eelarve;
  2) harrastajate vormikohane nimekiri paberkandjal ja elektrooniliselt;
  3) treening- või tunniplaan.

4. peatükk TOETUSE TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Linnavalitsus kontrollib 1 kuu jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast esitatud dokumentide vastavust § 6 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitab linnavalitsus taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti, faksi või e-posti teel). Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul arvates nende teatavaks tegemisest. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlus ning esitatud materjalid tagastatakse.

  (2) Taotluse vaatab läbi 1 kuu jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast linnavalitsuse korraldusega selleks moodustatud 5- liikmeline komisjon. Otsuse tegemisel lähtub komisjon käesolevast korrast ning teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse andmise või mitteandmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta.

§ 8.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Toetuse andmise ja toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse linnavalitsuse korraldusega. Otsuse tegemisel lähtutakse taotlusest, komisjoni ettepanekust ja faktilistest asjaoludest, millel on otsuse tegemisel määrav tähtsus ning Maardu linna eelarvelistest võimalustest.

  (2) Toetust ei anta, kui taotlejal esineb maksuvõlgnevusi, võlgnevusi linnaasutustele, treeneritel puudub kutsetunnistus või see on kehtetu ning kui taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid.

  (3) Linnavalitsus teeb otsuse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul korralduse andmisest arvates. Teave toetuse andmise või mitteandmise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse Maardu veebilehel ning taotlejat teavitatakse kirjalikult taotluses näidatud viisil (posti, faksi või elektrooniliste sidevahendite kaudu

5. peatükk TOETUSE MAKSMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED 

§ 9.   Lepingu sõlmimine

  (1) Linnavalitsus esitab 1 kuu jooksul toetuse andmise korralduse teatavaks tegemisest taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) pooled;
  2) poolte õigused ja kohustused;
  3) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  4) harrastajate arv;
  5) toetuse ülekandmise tingimused;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
  7) sanktsioonid.

  (3) Taotlejal on õigus lepingu sõlmimisele 1 kuu jooksul arvates talle lepingu esitamisest. Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 1 kuu jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, lõpetatakse lepingu sõlmimise menetlus ja korraldus toetuse andmise kohta tunnistatakse kehtetuks. Korraldus, millega tunnistatakse kehtetuks toetuse andmise korraldus, tehakse taotlejale 10 tööpäeva jooksul teatavaks.

§ 10.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust sihtotstarbeliselt:
  1) spordirajatiste ja/või -ehitiste üürikuludeks;
  2) treenerite töötasudeks;
  3) muudeks sporditegevusega seotud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud, kulud spordiinventari ja -varustuse soetamiseks, spordilaagritega seotud kulud).

  (2) Kasutamata jäänud toetuse on toetuse saaja kohustatud tagastama linnavalitsusele hiljemalt toetuse saamisele järgneva aasta 15. veebruariks.

§ 11.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus:
  1) saada määratud toetust;
  2) tutvuda lepingu tingimuste rikkumise kohta koostatud protokolliga ja esitada seletusi, arvamusi ja vastuväiteid;
  3) asendada äraläinud harrastajad uutega.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) korraldama sporditegevust vähemalt 9 kuud aastas.
  2) korraldama harrastajate sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas.;
  3) moodustama treeningrühmad, mille suurus ei ole üle 25 harrastaja;
  4) tagama, et üks treener korraldab treeningtegevust kuni 8 treeningrühmaga kuid mitte rohkem kui 100 harrastajaga;
  5) teavitama teovõimelist harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat osalustasust (õppemaksust) vabastamisest või soodustuse saamise võimalusest ja vabastama kuni 10% harrastajatest ning võimaldama kuni 20% harrastajatest osalustasu (õppemaksu) soodustust 50% ulatuses;
  6) kasutama toetust vastavalt § 10 lõikes 1 sätestatule.

6. peatükk ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 12.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 30. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Juhul, kui toetuse saajaga lõpetatakse leping ennetähtaegselt, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta linnavalitsusele hiljemalt 1 kuu jooksul peale lepingu lõppemist.

  (2) Linnavalitsusel on õigus igal ajal nõuda toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid.

§ 13.   Lepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine

  Kui toetuse saaja ei esita § 12 lõikes 2 nimetatud dokumente, esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta või on kasutanud saadud toetust mittesihtotstarbeliselt, on linnavalitsusel õigus toetuse saajaga leping lõpetada, toetus tagasi nõuda ja kolme aasta jooksul toetuse saajale toetust mitte anda. Korraldus toetuse andmise kohta tunnistatakse kehtetuks ja tehakse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul. Vastav teave avaldatakse Maardu veebilehel.

§ 14.   Järelevalve lepingu täitmise üle

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab linnavalitsus.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud järelevalve käigus:
  1) võimaldama järelevalve teostajale igal ajal juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele (osalustasust (õppemaksust) vabastamise ja soodustuse andmisega seotud dokumendid, kassa- ja pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, info harrastajate osalemise kohta treeningutel jms);
  2) esitama linnavalitsusele tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruanded.

  (3) Järelevalve käigus on linnavalitsusel õigus kohapeal kontrollida:
  1) treeningu toimumist treening- või tunniplaanis näidatud ajal ja kohas;
  2) treeningutel osalevate harrastajate arvu vastavust lepingule;
  3) muid toetuse kasutamise asjaolusid ja dokumente.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 ja lõikes 3 läbiviidud kontrollimiste kohta koostab linnavalitsus akti, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud järelevalve teostaja ja järelevalvetoimingus osaleja (toetuse saaja seaduslik esindaja, treener või toetuse saaja muu töötaja).

  (5) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise kohta koostab linnavalitsus akti(de) alusel protokolli.

  (6) Protokoll sisaldab järelevalve teostamise aega ja kohta, järelevalvetoimingut läbiviiva ametniku nime ning kohalviibivate järelevalve toimingus osalejate ja tunnistajate nimesid, järelevalvetoimingu eesmärki, järelevalvetoimingu käigus esitatud taotlusi, järelevalvetoimingu osalise seletusi, tunnistaja ütluste sisu või paikvaatluse tulemust.

  (7) Protokoll antakse üle allkirja vastu või edastatakse toetuse saajale tähtkirjaga.

  (8) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on linnavalitsusel õigus rakendada sanktsioone, sh ajutiselt peatada toetuse maksmine või lõpetada leping.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Määruse rakendamine

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse ka enne 1. detsembrit 2011 esitatud taotluste suhtes, mille menetlus ei ole käesoleva määruse jõustumise ajaks veel lõppenud.

  (2) Linnavalitsusel kehtestada 1. jaanuariks 2012 järgmised vormid: sporditegevuse toetamise taotlus (§ 6 lg 1), harrastajate nimekiri (§ 6 lg 3 p 2) ja sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne (§ 12 lg 1).

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.detsembril 2011.

Leo Repponen
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json