HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vastseliina Lasteaia lahtiolekuaja kehtestamine

Väljaandja:Vastseliina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 87

Vastseliina Lasteaia lahtiolekuaja kehtestamine

Vastu võetud 10.12.2007 nr 18
jõustumine 13.12.2007

Koolieelse lasteasutuste seaduse § 19 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 50 lg 1 p 4, halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1, Vastseliina vallavolikogu 30.11.2005a. määrusega nr 1-1/36 kinnitatud „Vastseliina valla põhimäärus“ punkti 36.1 ja 37.1.4 ja vaadanud läbi Vastseliina Lasteaia juhataja Helgi Tauts 07.12.2007a. taotluse ning võttes aluseks Vastseliina Lasteaia hoolekogu 05.12.2007a. koosoleku protokollilise arvamuse ning lasteaia juhataja poolt 01.09.2007a. - 30.11.2007a. läbiviidud vaatluse tulemusi, Vastseliina Vallavalitsus määrab:


1. Kehtestada alates 01. jaanuarist 2008.a. Vastseliina Lasteaia lahtioleku aeg esmaspäevast reedeni, kella 07.00 kuni 18.00, sealjuures tagades vajadusel lasteaia valverühma töö kella 19.00;


2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest


3. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist

Raul Tohv
Vallavanem

Piret Otsatalu
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json