SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise juhend

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 96

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise juhend

Vastu võetud 02.03.2011 nr 4
jõustumine 07.03.2011

Määrus antakse sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 26 lõike 1 punkti 4 ja § 45 lõike 1, riikliku sotsiaalregistri pidamise põhimääruse p 9, ühistranspordiseaduse § 5 lõike 1 punkti 12 ja § 5 lõike 2, majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.05.2004.a määruse nr 101 „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” § 11, isikuandmete kaitse seaduse § 12, § 25 ja § 27 ja Väike-Maarja Vallavolikogu 25.02.2011.a määruse nr 6 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“ § 3 lõike 1 ja § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse osutamise eesmärgiks on võimaldada puudega või liikumistakistusega isikutele või vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmele avalike teenuste ja töökohtade kättesaadavust võrdväärselt toimetuleku- või liikumisprobleeme mitteomavate isikutega.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuseks loetakse järgmiseid reisijateveo teenuseid:
  1) avalike teenuste kasutamiseks;
  2) õppeasutuses õppimiseks või tööl käimiseks;
  3) elukondlike vajaduste rahuldamiseks.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses.
  1) Abivahend – sõidukis täiendavat ruumi vajav Kliendi liikumise hõlbustaja, nt ratastool, käimisraam, juhtkoer;
  2) Akuutsete tellimuste esitamiseks õigustatud isikud – Isikud, kellel on õigus esitada akuutseid tellimusi väljaspool üldist tellimuste täitmisele pööramise reeglistikku, on haiglate erakorralise meditsiini osakondade vastutavad töötajad ning kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad;
  3) Haigla – erakorralise meditsiini osakonda (EMO) omav raviasutus;
  4) Kandeabiteenus – kliendi kandmine kodust, haiglaruumist vm mistahes korrusel asuvast hoonesisesest asukohast sõidukisse või sõidukist kahe sõidukijuhi abiga;
  5) Kanderaamiteenus – kliendi tema kodust, haiglaruumist vm hoonesisesest mistahes korrusel asuvast asukohast kanderaamil pealevõtmine või sinna kanderaamil mahapanemine, kliendi eest hoolitsemine veo ajal (sh nt lamamisasendi muutmine, juua andmine vms), sõiduki ettevalmistamine ja korrastamine enne kliendile teenuse osutamist;
  6) Kliendi kaasreisija – isik, kes reisib koos Kliendiga, kuid kelle kaasasolek ei ole kliendiprofiilis reglementeeritud;
  7) Kliendi saatja – isik, kes reisib koos Kliendiga ning kel on kohustus klienti abistada kogu veoteenuse vältel ning kelle kaasasolek on Kliendiprofiilis nõutav või lubatav;
  8) Kliendi saatmise teenus – Kliendi aitamine liikumisel kodust, haiglaruumist vm hoonesisesest mistahes korrusel asuvast asukohast sõidukini või vastupidi (sh. näiteks haiglas arsti vastuvõtu kabineti ukse taha saatmine, ja haigla vastutavale töötajale edasiseks saatmiseks üleandmine);
  9) Klient – sotsiaaltransporditeenust kasutav isik, kes kuulub määruse § 1 lg 1 nimetatud sihtgruppi;
  10) Kokkuplaneerimine – erinevad veotellimused esitanud klientide samaaegse veo korraldamine eesmärgiga tagada sõidukite maksimaalselt kuluefektiivne koormatus;
  11) Lähtekoht - tellimuses näidatud aadress, kust klient sõitu alustab;
  12) Operaatorteenus – teenus, mille eesmärgiks on korraldada sotsiaaltranspordi tellinud isikute transport soovitud sihtkohta nõuetekohasel viisil ja tingimustel tagades veoteenust osutavate sõidukite maksimaalselt efektiivse kasutuskoormuse;
  13) Operaatorteenuse osutaja - vallavalitsuse või tema volitatud esindajaga vastava teenuse osutamise lepingu sõlminud isik, kelle ülesandeks on sotsiaaltranspordi korraldamine vastavalt § 7;
  14) Otsereisivahemaa – vahemaa, mille teenindav sõiduk oleks pidanud läbima kliendi vedamiseks lähtekohast sihtkohta juhul, kui reis ei oleks olnud teiste reisidega kokku planeeritud;
  15) Reis – teenindava sõiduki liikumise teekond alates esimese reisija pealevõtmisest kuni viimase reisija mahapanekuni;
  16) Reisija – sõidukis reisiv isik, kes ei ole sõidukijuht;
  17) Reisijaühik - ühes sõidukis maksimaalselt kohtade arvule koos reisivate isikute hulk, kelle vedu on tellitud ühe tellimuse alusel;
  18) Sihtkoht – tellimuses näidatud aadress, kuhu klient soovib sõita;
  19) Sõidualustustasu - fikseeritud summas avalduv tasu, mis lisandub igale osutatud veoteenuse maksumusele ning katab osaliselt vedaja kulud reisijate teenindamisel;
  20) Tühisõit – teenindava sõiduki üle 15 minuti kestev tühjana läbitav vahemaa kliendini jõudmiseks alates garaaži asukohast või eelmise kliendi mahapanekukohast või garaažini jõudmiseks alates viimase kliendi mahapanekukohast mõõdetuna operaatorteenuse osutaja poolt arvutatud lühima võimaliku teekonna alusel;
  21) Vaba istekohta kasutav isik - isik, kes ei ole kantud sotsiaaltransporditeenuse sihtgruppi ning kelle reisi ei ole tellinud klient endaga koos reisimiseks;
  22) Valveaeg – ajavahemik kella 23-7;
  23) Vedaja - vallavalitsuse või tema volitatud esindajaga vastava teenuse osutamise lepingu sõlminud isik, kelle ülesandeks on veoteenuse osutamine vastavalt § 8;
  24) Vedu - ühe reisijaühiku transportimine samast lähtepunktist samasse sihtpunkti.

§ 3.   Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise tingimused

  (1) Kliendil on sotsiaaltransporditeenuse kasutamiseks õigus:
  1) esitada, muuta või tühistada tellimusi nii eesti kui ka vene keeles igapäevaselt kella 7-23 arvestades § 6 lg 1, 3 ja 4 sätestatut;
  2) tellida regulaarreise vaid sõiduks tööle või õppeasutusse ning sealt tagasi;
  3) võtta reisile kaasa saatja, kaasreisija või alla 7-aastane laps vastavalt kliendi profiilis märgitule ja arvestades § 5 sätestatut;
  4) reisi broneerimisel teada saama reisi alguse kellaaja ning reisi maksimaalse võimaliku maksumuse (omaosaluse tasu);
  5) kontrollida operaatorteenuse osutajalt reisi maksumust (omaosaluse suurust);
  6) tasuta reisijateveole kui teenuse osutajaga kokkulepitud reisijateveoteenuse osutamine viibib Kliendist mitteoleneval põhjusel rohkem kui 30 minutit (v.a. vääramatu jõu korral);
  7) esitada kaebus arvestades § 11 lg 1 sätestatut, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval arvates kaebuseks alust andnud teenuse osutamise päevast;
  8) esitada operaatorteenuse osutajale ettepanekuid sotsiaaltransporditeenuse osutamise või korraldamise kvaliteedi tõstmiseks.

  (2) Klient on sotsiaaltransporditeenuse kasutamisel kohustatud:
  1) pidama tellimuse esitamisel kinni kliendi profiilis temale või tema tellimuse suhtes seatud piirangutest;
  2) arvestama, et operaatorteenuse osutajal on õigustellimuse täitmise aega nihutada vastavalt reisitüübile, kliendi profiilis kehtestatud nõuetele ja sihtkohta jõudmise kellaajale, tavareisidel sihtkohta transportimisel kuni 2 tundi soovitud ajast varasemaks ja pealevõtmisel kuni 2 tundi soovitud ajast hilisemaks, regulaarreisidel võib vastav viibeaeg olla kuni 15 minutit;
  3) regulaarreisid tellima ette vähemalt neljakuuliseks perioodiks;
  4) tasuma tellitud reisi eest vastavalt kehtestatud omaosaluse määrale ning samuti tasuma endaga kaasasoleva kaasreisija eest;
  5) tasuma tellitud reisist loobumisel tehtud tellimuse eest täismahus juhul, kui klient ei tühistanud tellimust nõuetekohasel ajal ja viisil,

  (3) Kliendil on sotsiaaltransporditeenuse kasutamisel keelatud:
  1) nõuda sõiduki peatamist väljaspool reisi lähte- või sihtkoha aadressi, välja arvatud kliendi profiilis lubatud tingimustel;
  2) reisida sõidukijuhti või teisi reisijaid ohustada võivas seisundis või ilma nõutava saatjata;
  3) nõuda sõidukis üksireisimist, kui see ei ole kliendi profiilis sellisena sätestatud;
  4) võtta sõidukisse kaasa muud pagasit peale käsipagasi ja/või abivahendi.

  (4) Tellimuse võib esitada või esitatud tellimuse muuta või tühistada sotsiaaltransporditeenuse kasutamiseks õigustatud isik (alaealise korral tema lapsevanem või hooldaja), vaba istekohta kasutav isik, haigla EMO töötaja või vallavalitsuse töötaja.

  (5) Vaba istekohta kasutaval isikul on õigus sotsiaaltransporditeenust kasutada vaba koha olemasolul sõidukis tingimusel, et tema reisi lähte- ja sihtkoht ühtib vähemalt ühe sama sõidukit kasutava Kliendi lähte- ja sihtkohaga. Vaba istekohta kasutav isik tasub veo eest ja tohib veoteenust kasutada kaasreisija kohta sätestatud alustel ning on kohustatud talle võimaldatud koha sõidukis loovutama mistahes ajal või kohas veo kestel sõidukisse sisenevale Kliendile. Vaba istekohta kasutaval isikul on lubatud reis broneerida ainult veo teostamisele eelneval päeval ajavahemikul kella 15.00 kuni 16.00.

§ 4.   Klientide registreerimine

  (1) Vallavalitsus registreerib sotsiaaltransporditeenuse kliendid riiklikus sotsiaalregistris ning väljastab vajadusel kliendikaardi.

  (2) Vallavalitsus koostab kliendi profiili ja edastab andmed operaatorteenuse osutajale

  (3) Kliendi profiili kantakse järgmised andmed:
  1) kliendi nimi;
  2) kliendi isikukood;
  3) kliendi elukoha aadress ja lubatavate või enimkasutatavate sihtkohtade aadressid;
  4) reisiloa ja piirangute kehtivuse alguse ja lõpukuupäev;
  5) kliendi või tema hooldajaga kontakteerumise telefoninumber;
  6) kliendi kasutatavad abivahendid;
  7) kliendile kehtestatud reiside tüübi, arvu ja sageduse piirangud;
  8) reisi maksumuse omaosaluse määr või omavalitsuse eelarvest tasutava osa suurus;
  9) eritingimused sõltuvalt reisitüübist;
  10) info kliendi istekoha erisuse kohta sõidukis;
  11) muud kliendi erivajadused.

§ 5.   Üldnõuded sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks

  (1) Klient või vaba istekohta kasutav isik peab reisi alustamisel esitama sõidukijuhile isikutunnistuse või kliendikaardi.

  (2) Kui kliendiprofiilis on ette nähtud kliendi saatmine saatja poolt, siis osutatakse saatjale sotsiaaltransporditeenust tasuta ning kliendil puudub õigus vedaja osutatavale saatmisteenusele

  (3) Saatjal, kaasreisijal ning vaba istekohta kasutaval isikul ei tohi kaasas olla sõidukis täiendavat ruumi vajavaid abivahendeid või pagasit.

  (4) Kliendiga kaasasolev saatja, kaasreisija või Kliendi alla 7-aastane laps tohivad sõidukisse siseneda ja sealt väljuda vaid samas kohas koos kliendiga ning ei tohi reisida sõidukijuhti või teisi reisijaid ohustada võivas seisundis.

  (5) Lamavtransport on lubatud vaid kliendiprofiilis sätestatud juhul või kui reisi tellib haigla vastutav töötaja.

  (6) Klient võib reisi tellida ka valveajaks, kui kliendi profiilis ei ole sätestatud teisiti.

  (7) Kliendi võib lähtekohast peale võtta soovitud ajast kuni 2 tundi hiljem ja sihtkohta toimetada soovitud ajast kuni 2 tundi varem, haiglate esitatud akuutsete tellimuste korral on lubatav ooteaeg kuni 4 tundi. Omavalitsuste volitatud sotsiaaltöötajate kell 7-23 esitatud akuutse reisi tellimus tuleb täita hiljemalt 2 tunni jooksul ning kella 23-7 esitatud tellimus kuni 4 tunni jooksul. Regulaarreisidel on lubatud vastav ajanihe 15 minutit ja tuleb arvesse võtta, et klient ei jõuaks sihtkohta enne selle avamist ja ei lahkuks sealt peale sulgemist.

§ 6.   Üldnõuded operaatorteenusele

  (1) Operaatorteenuse osutaja ülesandeks on võtta klientidelt või vaba istekohta kasutavatelt isikutelt vastu tellimused või nende muutmised ja tühistamised, need registreerida, arvestada teenuse maksumus, teavitada klienti või vaba istekohta kasutavat isikut sotsiaaltransporditeenuse maksimaalsest võimalikust maksumusest ning tellimuse täitmisega seonduvatest olulistest asjaoludest, kavandada optimaalseimad nõuetele vastavad sõidukite töö- ja valvegraafikud, edastada need vedajatele ja korraldada vedajate ja vallavalitsuse töötajate koolitamist arvestades käesoleva määruse ja selle alusel kehtestatud muude dokumentide sätteid.

  (2) Operaatorteenuse osutaja määrab igale lepingu sõlminud vedaja sõidukile detailsema töögraafiku nädalapäevade ja kellaaegade lõikes lähtudes tegelikest töömahtudest ning sõidukijuhtide töö- ja puhkeajarežiimist.

  (3) Operaatorteenuse osutaja kohustuseks on anda iga päeva esimene tellimus kliendi pealevõtmiskoha suhtes soodsaimale sõidukile, sh arvestades sõiduki tariife, kliendi profiili, garaaži asukohta ning tühisõidu vajaduse minimaalsust. Järgnevate tellimuste jaotamisel sõidukitele eelistatakse juba varasemalt hõivatud sõidukeid arvestades tariife, sõiduaegu, sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja režiimi ja tühisõidu vajaduse minimaalsust. Hõivamata sõiduk võetakse kasutusele juhul, kui varasemalt hõivatud sõidukitega ei ole võimalik tellimust täita. Ajavahemikule kella 23-7 kavandatud tellimused peab operaatorteenuse osutaja andma täitmiseks valveajal teenust osutavale vedajale.

  (4) Operaatorteenuse osutaja peab võimalusel tellimused planeerima kokku tagades sõidukite maksimaalse koormatuse ning efektiivseima kasutatavuse.

  (5) Operaatorteenuse osutaja peab tagama kliendile soovitud veoteenuse osutamise nõuetekohasel viisil ja mahus.

  (6) Operaatorteenuse osutaja peab tellimusi vastu võtma, neid nii eesti kui ka vene keeles igapäevaselt kella 7-23 ning vaba istekohta kasutavate isikute tellimusi vaid kella 15-16 tellimuse esitamise päevale järgnevaks päevaks.

  (7) Regulaarreise nagu kooli- ja tööreisid peab saama tellida kuni 12 kuuks ette.

  (8) Tellimus tuleb esitada, muuta või tühistada hiljemalt veo teostamisele eelneval päeval kell 16.00, regulaarreisi tellimus esitada vähemalt 5 päeva enne esimese kavandatud veo toimumise päeva ning muuta või tühistada hiljemalt veo teostamisele eelnevalt päeval kell 16.00. Tellimusi akuutseteks reisideks võib esitada mistahes ajal.

  (9) Erandkorras peab operaatorteenuse osutaja tühistama tellimuse kliendi nõudmisel hiljemalt 1 tund enne planeeritud reisi alguse aega ning viivitamatult teavitama sellest vastavat sõidukijuhti.

  (10) Kliendi kõnele peab operaatorteenuse osutaja vastama vähemalt 80 % juhtudest 60 sekundi jooksul.

  (11) Operaatorteenuse osutaja omistab vedajate sõidukitele personaalsed identifitseerimisnumbrid, mida vedaja ei tohi muuta.

§ 7.   Üldnõuded veoteenuse osutajale

  (1) Veod tohivad toimuda kogu Eesti Vabariigi piires.

  (2) Vedaja peab veoteenusele lisaks osutama vajadusel lisateenustena kandeabi, kliendi saatmise ning kanderaamisõiduki korral ka kanderaamiteenust arvestades määruse ja selle alusel kehtestatud muude dokumentide sätteid.

  (3) Sõidukite tühisõite ei tasustata.

  (4) Vedaja peab valveajal kella 23-7 võtma ise vastu akuutsed tellimused haiglatelt ja omavalitsuste sotsiaaltöötajatelt.

  (5) Vedajal on õigus keelduda teenindamast sõidukijuhti või reisijaid ohustada võivas seisundis olevat reisijat või ilma nõutava saatjata veoteenust kasutada soovivat klienti.

  (6) Veoteenuse osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema ehitatud sõitjate veoks ning pakkuma kliendile mugavust ja turvalisust. Ratastoolibuss peab olema kohandatav erinevat tüüpi vedudeks ning omama tavaoludes vähemalt 2 ratastoolikohta ja 4 istekohta Sõiduk peab olema sobilik erivajadustega inimeste ja haigete, aga ka abivahendite ning pagasi transpordiks.

  (7) Vedu teostaval sõidukil ei tohi väljast nähtaval kohal olla taksotunnuseid, kuid peab olema varustatud mobiiltelefoni vm operaatorteenuse osutajaga sidepidamise vahendi, maksekaardi terminaali ning printeriga.

§ 8.   Arvestuse pidamine sotsiaaltransporditeenuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsus kannab sotsiaaltransporditeenuse kasutamiseks õigustatud isikute andmed sotsiaalregistrisse.

  (2) Operaatorteenuse osutaja registreerib jooksvalt esitatavad tellimused, registreerib nende täitmise, vajadusel sotsiaaltransporditeenuse osutamisel esinenud puudused ning jälgib klientidele kehtestatud sotsiaaltransporditeenuse osutamise mahu ülempiirist kinnipidamist.

  (3) Operaatorteenuse osutaja esitab igakuiselt vallavalitsusele sotsiaaltransporditeenuse osutamise aruanded. Aruanded peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: kliendi nimi, sõidu teostamise aeg, sõidu kestus, maksumus (sh kliendi omaosalus), eesmärk, sihtkoht ja ilmnenud puudused teenuse osutamisel.

  (4) Vallavalitsus kontrollib operaatorteenuse osutaja esitatavate aruannete õigsust.

§ 9.   Sotsiaaltransporditeenuse rahastamise põhimõtted ja hinnakujundus

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse hind koosneb veokorraldustasust, sõidualustustasust ja veoteenuse maksumusest.

  (2) Veokorraldustasu on fikseeritud summas avalduv tasu, mis lisandub igale osutatud veoteenuse maksumusele (v.a. valveajal tellitud akuutsele veoteenusele) ning katab operaatorteenuse osutaja kulud sotsiaaltransporditeenuse korraldamisel.

  (3) Sõidualustustasu on fikseeritud summas avalduv tasu, mis lisandub igale osutatud veoteenuse maksumusele ning katab osaliselt vedaja kulud reisijate teenindamisel.

  (4) Veoteenuse maksumus on tasu vedaja põhiteenuse eest, millele lisaks on vedajal õigus küsida tasu kliendile osutatud ja § 8 lg 2 sätestatud lisateenuste eest.

  (5) Sotsiaaltransporditeenuse maksumus arvestatakse ühe tasu eest reisiva isiku kohta võttes aluseks tasu suuruse, mis tuleb vedajale maksta tegeliku marsruudi läbimisel ning korrutades selle läbi reisija otsereisivahemaa ja kõikide reisi vältel sõidukit kasutavate reisijate otsereisivahemaade summa jagamisel saadava suhtarvuga. Saadud summale (veoteenuse tasule) liidetakse veokorraldustasu ja sõidualustustasu. Täiendavalt on lubatud eelnevalt arvestatud summale lisada tasu vastavalt § 9 lg 14 või 15 sätestatule. Määruse § 8 lg 1 sätestatud ning kliendile osutatud lisateenuse maksumus liidetakse eelnevalt vastavale kliendile arvestatud tasude summale.

  (6) Vedajale tasutakse valveaja ja valveajal täidetud tellimuste eest valla eelarvest. Vallavalitsusel on õigus esitada reisijale arve teenuse eest tasumiseks.

  (7) Vallavalitsusel on õigus maksta operaatorteenuse osutajale boonusena mitme Kliendi veo korraldamisel samas sõidukis samaaegselt kuni 10 % kokkuplaneerimisega saavutatud veoteenuse maksumuse kokkuhoiust.

  (8) Operaatorteenuse osutajal on õigus kliendilt või vaba istekohta kasutavalt isikult küsida kuni 10 % boonustasu kokkuplaneerimisega saavutatud veoteenuse maksumuse kokkuhoiust.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 7. märtsil 2011.a.

Urmas Tamm
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json