SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Keila linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2014, 3

Keila linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 16.12.2014 nr 13
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 23 lõike 1 alusel ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk.

  (1) Keila linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord (edaspidi määrus) reguleerib linnaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemist, määramist ja maksmist.

  (2) Määruse eesmärk on Keila linna vähekindlustatud ja/või toimetulekuraskustega perede toimetuleku soodustamine ning laste arenguks võrdsete võimaluste loomine.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) - isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks Keila linna eelarvelistest vahenditest makstav rahaline toetus;
  2) Keila linna elanik - isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Keila linn;
  3) perekond - abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
  4) perekonnaliige - isik, tema abikaasa või temaga koos elav elukaaslane, nende ülalpidamisel olevad lapsed ja vanemad, kui nad elavad ühes leibkonnas, st kasutavad sissetulekuid ühiselt ja neil on ühine majapidamine;
  5) perekonna sissetulek - kõik netotulud, v.a riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse alusel makstavad toetused;
  6) eluruumi alalised kulud - taotleja kasutuses oleva eluruumi jooksval kuul tasumisele kuuluvad:
- tegelik korteriüür või hooldustasu;
- kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
- tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
- tarbitud elektrienergia maksumus;
- tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
- maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
- hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile;
- tegelik olmejäätmete veotasu;
- eluasemelaenu või -liisingu intress mitte rohkem kui 3,20 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus;
  7) hooldatav - täisealine isik, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks ja kes on Keila linna elanik;
  8) täisealise puudega isiku hooldaja - hooldatavale kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet tagav Keila linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt määratud teovõimeline isik kellele ei ole määratud rasket või sügavat puuet;
  9) puudega lapse hooldaja - tema seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu;
  10) hooldusvajadus - sotsiaaltöötaja poolt hooldusvajaduse hindamise instrumendi alusel hinnatud abi, toetuse ja järelevalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel;
  11) sotsiaaltoetuste määr - puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr, mis kehtestatakse Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks riigieelarvega.

§ 3.   Toetuse saaja

  (1) Toetusi on õigus saada Keila linna elanikul, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (2) Toetuse saaja ei pea olema Keila linna elanik, kui ta on alaealise lapse eestkostja või lapse perekonnas hooldaja ja laps on Keila linna elanik või kui ta on täisealise isiku hooldaja või eestkostja ja hooldatav või eestkostetav on Keila linna elanik.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja linnavalitsusele allkirjastatud avalduse, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlusele tuleb lisada andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekute kohta, jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude kuludokumentide koopiad ja kompenseerimisele kuuluvate kulutuste suurust tõendavad dokumendid.

  (3) Linnavalitsusel on avalduse menetlemiseks õigus nõuda ja kontrollida esitatud andmete õigsust, sissetulekuid tõendavaid lisadokumente või muid täiendavaid andmeid sh väljavõtteid arvelduskontodest, kinnistusraamatust, äriregistrist.

  (4) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Toetuse määramine ja arvestamise alused

  (1) Sissetulekust sõltuva toetuse määramise otsustab linnavalitsus oma istungil nõuetekohaselt vormistatud taotluse alusel 30 päeva jooksul arvates taotluse saamise päevast, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

  (3) Linnavalitsusel on õigustoetuse taotluse puhul teha põhjendatud juhtudel toetuse taotleja kasuks erandeid määrusega kehtestatud toetuse taotlemise tingimustes.

  (4) Perekonna sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks tekib õigus, kui pärast üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust eluruumi alaliste kulude kandmist jääb ühe inimese kohta kätte vähem kui 180 eurot.

§ 6.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse vastavalt taotleja soovile välja sularahas või kantakse taotleja pangakontole.

  (2) Taotleja nõusolekul võib toetuse välja maksta taotleja poolt volitatud isiku pangakontole, teenust osutanud isiku või asutuse arvelduskontole.

  (3) Sissetulekust sõltuv toetus makstakse välja pärast linnavalitsuse vastava korralduse vastuvõtmist 7 päeva jooksul

  (4) Toetusi makstakse linnaeelarves vastavate vahendite olemasolul.

3. peatükk TOETUSTE LIIGID JA MÄÄRAMISE KORD  

1. jagu Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused 

§ 7.   Sünnitoetus

  (1) Toetust makstakse ühele lapse vanematest tingimusel, et laps on Keila elanik ning üks vanematest on Keila linna elanik olnud vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse sündi.

  (2) Toetus makstakse välja valdkonna abilinnapea kinnitatud nimekirja alusel kahes osas:
  1) esimene osa - 60% sünnitoetuse määrast - pärast avalduse esitamist 30 päeva jooksul;
  2) teine osa - 40% sünnitoetuse määrast - pärast lapse üheaastaseks saamist 30 päeva jooksul;

  (3) Toetuse teine osa makstakse tingimusel, et lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on olnud alates sünnitoetuse esimese osa saamisest katkematult Keila linn.

  (4) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse lapse sündimise kuupäeval kehtivast toetuse määrast.

  (5) Taotluse sünnitoetuse saamiseks saab esitada kuue kuu jooksul pärast lapse sündi.

§ 8.   Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

  (1) Toetust makstakse ühele vanemale tingimusel, et laps on Keila linna elanik ja üks vanematest on Keila linna elanik olnud vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse esmakordselt kooli minekut.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks saab esitada koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 30. oktoobrini.

  (3) Toetus määratakse ja makstakse välja valdkonna abilinnapea kinnitatud nimekirja alusel 30 kalendripäeva jooksul avalduse esitamisest.

  (4) Toetust makstakse juhul, kui lapse vanematel ei ole täitmata rahalisi kohustusi linnavalitsuse ees.

§ 9.   Suure pere toetus

  (1) Toetust maksatakse perekonnale, kes kasvatab vähemalt nelja alaealist last. Toetust makstakse üks kord aastas ühele vanemale tingimusel, et lapsed ja vanem on Keila linna elanikud.

  (2) Jooksval aastal täisealiseks saav laps loetakse alaealiseks.

  (3) Toetus määratakse ja makstakse rahvastikuregistri andmete põhjal jooksva aasta 1. mai seisuga valdkonna abilinnapea kinnitatud nimekirja alusel.

§ 10.   Juubelitoetus

  (1) Toetust makstakse Keila linna elanikele alates 75-ndast sünnipäevast ja iga järgneva 0 või 5-ga lõppeva sünnipäeva puhul rahvastikuregistri andmete põhjal.

  (2) Toetus määratakse ja makstakse välja peale toetuse saaja poolt pangakonto numbri esitamist valdkonna abilinnapea kinnitatud nimekirja alusel toetuse saaja sünnipäevakuu jooksul.

§ 11.   Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus

  (1) Toetust makstakse vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse eestkostjale või lapse perekonnas hooldajale tingimusel, et laps on Keila linna elanik.

  (2) Kui laps õpib põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, makstakse toetust kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel jätkatakse toetuse maksmist jooksva õppeaasta lõpuni.

  (3) Toetust makstakse erivajadusega lapse ja õpilase õppeasutusse või koolieelsesse lasteasutusse ja sealt tagasi sõiduks tehtud kulutuste kompenseerimiseks kuni lapse 24-aastaseks saamiseni. 24-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

§ 12.   Erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus

  (1) Toetust makstakse erivajadusega lapse ja õpilase õppeasutusse või koolieelsesse lasteasutusse ja sealt tagasi sõiduks tehtud kulutuste kompenseerimiseks kuni lapse 24-aastaseks saamiseni. 24-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele vormikohane avaldus üks kord õppeaastas.

  (3) Sõidukulude aruanne koos kuludokumentidega (sõidupiletid, kuukaardid, bensiinitšekid) esitatakse igakuiselt aruandekuule järgneva kuu jooksul.

  (4) Toetus määratakse ja makstakse välja valdkonna abilinnapea kinnitatud nimekirja alusel 30 kalendripäeva jooksul aruande esitamisest.

§ 13.   Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

  (1) Toetust makstakse 3 kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest lapse seaduslikule esindajale, hooldajale või eestkostjale, kes ei saa töötada lapse hooldamise tõttu.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja, või eestkostja, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, vormikohase avalduse koos vajalike lisadokumentidega (otsus puude määramise kohta, rehabilitatsiooniplaan) linnavalitsusele. Toetuse maksmine otsustatakse pärast pädeva linnavalitsuse ametniku poolt läbi viidud vestlust või sotsiaaltöötaja poolt läbi viidud hooldusvajaduse hindamist ja vormistatakse linnavalitsuse korraldusega 30 päeva jooksul avalduse esitamisest.

  (3) Toetust makstakse igakuiselt valdkonna abilinnapea kinnitatud nimekirja alusel hiljemalt 25-ndaks kuupäevaks.

  (4) Toetuse suuruseks on 100 protsenti sotsiaaltoetuste määrast.

§ 14.   Hooldajatoetus puudega täisealise isiku hooldajale või täisealise isiku eestkostjale

  (1) Toetust makstakse, kui hooldusvajadusega isiku iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist ei ole võimalik täielikult toetada sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab hooldaja või eestkostja vormikohase avalduse koos vajalike lisadokumentidega linnavalitsusele. Toetuse maksmine otsustatakse pärast sotsiaaltöötaja poolt läbi viidud hooldusvajaduse hindamist ja vormistatakse linnavalitsuse korraldusega 45 päeva jooksul avalduse esitamisest.

  (3) 18-aastase ja vanema sügava puudega inimese hooldajale või täisealise isiku eestkostjale makstakse toetust maksimaalselt 200 protsenti sotsiaaltoetuste määrast.

  (4) 18-aastase ja vanema raske puudega inimese hooldajale või täisealise isiku eestkostjale makstakse toetust maksimaalselt 100 protsenti sotsiaaltoetuste määrast.

  (5) Toetust makstakse igakuiselt hiljemalt 25-ndaks kuupäevaks.

2. jagu Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused 

§ 15.   Lastega pere toetus

  Toetust makstakse lapse vanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale lapsele vajalike koolitarvete, riiete ja muu hädavajaliku ostmiseks tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks.

§ 16.   Koolitranspordi toetus

  (1) Toetust makstakse koolitranspordi kulude osaliseks kompenseerimiseks juhul, kui taotleja ning õpilane on Keila linna elanikud, õpilane õpib põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses väljaspool Keila linna ja õpingud väljaspool Keila linna on põhjendatud.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele vormikohane avaldus kaks korda õppeaastas (I ja II poolaastal). Avalduses sisalduvate andmete muutumise korral on taotleja kohustatud sellest linnavalitsust viivitamatult informeerima.

  (3) Sõidukulude aruanne koos kuludokumentidega (sõidupiletid, kuukaardid, bensiinitšekid) esitatakse igakuiselt aruandekuule järgneva kuu jooksul.

  (4) Toetuse määramise otsustab linnavalitsus oma istungil nõuetekohaselt esitatud aruande alusel 30 päeva jooksul arvates aruande saamise päevast.

§ 17.   Toitlustustoetus

  (1) Toitlustustoetust makstakse koolieelses lasteasutuses käiva või põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiva lapse lasteaiatoidu või koolieine maksumuse kompenseerimiseks.

  (2) Toitlustustoetuse taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele avaldus kaks korda õppeaastas (I ja II poolaastal). Avalduses sisalduvate andmete muutumise korral on taotleja kohustatud sellest linnavalitsust viivitamatult informeerima.

  (3) Toitlustustoetust makstakse toitlustamisteenust osutavale ettevõttele igakuiselt esitatud arve alusel.

§ 18.   Ravimitoetus

  (1) Toetust makstakse retseptiravimite ostmiseks tehtud kulutuste kompenseerimiseks apteegist väljastatud nimelise arve/kviitungi alusel.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitatakse avaldus neli korda aastas kvartali viimasel kuul.

§ 19.   Laste huviringi ja laagritoetus

  Toetust makstakse laste huviringide ja laagrite kulutuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks kuludokumentide alusel.

§ 20.   Muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus

  Toetust võib maksta lisaks määruse § 15 - § 19 nimetatud toetustele ka muude põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Toetuste määrade kehtestamine

  (1) Määrusega kehtestatud toetuste määrad jooksvaks eelarveaastaks kinnitab Keila Linnavolikogu linnaeelarve vastuvõtmisel.

  (2) Kui linnaeelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, makstakse määruse alusel toetust lähtuvalt linnaeelarve eelnõus kavandatud toetuste määradest.

§ 22.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keila linnavolikogu 25.01.2011 määrus nr 2 „Keila linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2015.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json