Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Mikitamäe vallavara valitsemise kord

Mikitamäe vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2014, 10

Mikitamäe vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 17.12.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) sätestab Mikitamäe valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise.

 (2) Korda kohaldatakse koos kehtivate seaduste ja õigusaktidega.

§ 2.  Vallavara

 (1) Vallavara on valla omandis olev kinnis- ja vallasvara, s.o asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

 (2) Tervikvara on asjade kogum, millest osa eraldamise korral muutub ülejäänud osa sihipärane kasutamine võimatuks või oluliselt raskendatuks.

 (3) Vallavara kasutamisest ja käsutamisest saadav kasu kuulub vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või lepingutest ei tulene teisiti.

2. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE 

§ 3.  Vallavara valitsemine ja valdus

 (1) Vallavara valitsemine on vara suhtes omandiõiguse korraldamine vara omandamisel, valdamisel, kasutamisel, võõrandamisel ja koormamisel ning kasutusest kõrvaldamisel.

 (2) Vallavara valitsejad on:
 1) Mikitamäe Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu);
 2) Mikitamäe Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);
 3) vallavalitsuse hallatavad asutused nende kasutusse antud vara suhtes.

 (3) Vallavara valdajaks võib olla kolmas isik rendi-, üüri-, kasutus- või mõne muu lepingu alusel.

 (4) Vallavara valitsejad ja valdajad on kohustatud nende valitsemisel või valduses olevat vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

 (5) Vallavara majandamisega seotud lepingud sõlmib vallavara valitseja, kui käesolevast korrast või vallavara kasutusse andmise otsusest ei tulene teisiti.

§ 4.  Vallavara valduse jaotus ja valduse üleandmine

 (1) Vallavara valduse jaotuse korraldamisel arvestatakse, kas vara on vajalik valla ametiasutusele ja hallatavatele asutustele nende ülesannete täitmiseks.

 (2) Vallavara üleandmise ühelt valdajalt teisele otsustab vallavalitsus.

 (3) Vallavara valduse üleandmisel koostavad üleandja ja vastuvõtja akti, milles märgitakse andmed vara koosseisu, seisukorra ja kasutamisviisi kohta ning vara bilansiline maksumus. Akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb vara üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks vallavalitsusele.

§ 5.  Vallavara arvestus

 (1) Vallavara arvestust peab vallavalitsus raamatupidamise seaduse alusel ja vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale.

 (2) Vallavara inventeerimine toimub vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VARALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 6.  Vallavara omandamine

 (1) Vallavara omandatakse vallaelanike huvides üldiseks kasutamiseks, valitsemiseks ja kasu saamiseks.

 (2) Vallavara omandamise viisid on:
 1) ostmine;
 2) riigi poolt vara tasuta üleandmine;
 3) pärandvara vastuvõtmine;
 4) kingituse vastuvõtmine;
 5) peremehetu ehitise hõivamine;
 6) muud seadusega sätestatud viisid.

§ 7.  Vallavara omandamise otsustamine

 (1) Vallavara omandamise otsustab vallavolikogu, kui omandatakse kinnisvara või kui omandatakse vallasvara väärtusega üle 10 000 euro ja see ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves.

 (2) Vallavara omandamise otsustab vallavalitsus, kui omandatakse vallasvara väärtuses 1000 eurot kuni 10 000 eurot ning see ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves.

 (3) Vallavara omandamise otsustab ametiasutuse puhul vallavanem, hallatava asutuse puhul asutuse juht, kui omandatakse vallasvara väärtusega alla 1000 euro ning see ei ole ette nähtud asutuse jooksva aasta eelarves.

 (4) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik või hallatava asutuse juht.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatust suuremas väärtuses vallasvara omandamiseks, kui see ei ole ette nähtud asutuse jooksva aasta eelarves, peab vallavanem või hallatava asutuse juht taotlema vallavalitsuse luba, mis antakse vallavalitsuse korraldusega.

 (6) Riigivara ja maa munitsipaalomandisse taotlemine ja vallale üleandmine toimub vastavat valdkonda reguleerivate õigusaktidega ettenähtud korras.

 (7) Peremehetu ehitise hõivamine toimub nimetatud valdkonda reguleerivate õigusaktidega ettenähtud korras.

 (8) Ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab vallavolikogu.

 (9) Ostueesõiguse kasutamisel peab olema näidatud valla huvides asja kasutamise otstarve ja vajalik finantseerimisallikas.

 (10) Vallale laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmise otsustab vallavolikogu ning vallavolikogu otsustatud mahus korraldab vallavalitsus.

 (11) Pärandi või kingi vastuvõtmise otsustab üldjuhul vallavalitsus.

 (12) Kui asjaga kaasnevad varalised õigused on väiksemad kui sellega kaasnevad kohustused, otsustab vallale pärandatava vara või kingi vastuvõtmise või sellest loobumise vallavolikogu.

 (13) Pärandvara ja kingi hindamise korraldab vallavalitsus.

 (14) Pärandvara või kingi valdajaks jääb valla ametiasutus või hallatav asutus, kes on testamendis või kinkelepingus näidatud pärijana või kingi saajana.

4. peatükk VALLAVARA KASUTAMINE 

§ 8.  Vallavara kasutamine ja kasutamise otstarve

 (1) Vallavara kasutamine on vallavara kasulike omaduste tarbimine, samuti valla kasuks seatud servituutide ja reaalkoormatiste teostamine.

 (2) Vallavara kasutatakse
 1) avalikuks otstarbeks;
 2) valla valitsemise otstarbeks;
 3) vallale tulu saamiseks.

§ 9.  Vallavara kasutamine avalikul otstarbel

 (1) Avalikul otstarbel kasutatav vallavara on avalikud asjad, mis oma iseloomu tõttu on kättesaadavad kõigile (teed, tänavad, platsid, pargid, supluskohad jne) ja mille kasutamist ei ole seaduste või vallavolikogu või vallavalitsuse õigusaktidega piiratud.

 (2) Vallavolikogu võib kehtestada avalikul otstarbel kasutatava vallavara kasutuseeskirjad või keelata vara kasutamise teatud otstarbel või kehtestada tasu selle teatud kasutusviisi eest.

 (3) Kui avalikul otstarbel kasutatava vallavara kasutamise kohta on kehtestatud tavalisest erinev kord või seatud piirangud, tagab vallavalitsus vallavara kasutamise tingimuste ja piirangute avalikustamise.

§ 10.  Vallavara kasutamine valla valitsemise otstarbeks

 (1) Valla valitsemise otstarbel kasutatakse vallavara, mis on vajalik vallavara valitsejale, s.o vallavolikogule, vallavalitsusele ja hallatavale asutusele nendele ettenähtud ülesannete täitmiseks.

 (2) Kui vallavara ei ole enam valitsemise otstarbeks vajalik, on vallavara valdaja kohustatud sellest teatama vallavalitsusele, kes otsustab sellise vara edasise kasutamise üle.

§ 11.  Tulu saamiseks kasutatav vallavara

 (1) Vallavara, mis ei ole kasutatav avalikul ega valitsemise otstarbel ning mida ei ole otsustatud võõrandada, kasutatakse tulu saamise eesmärgil.

 (2) Tulu saamiseks paigutatakse vallavara ettevõtlusesse, antakse rendile või üürile, kasutusvaldusesse või koormatakse hoonestusõigusega.

 (3) Vald võib olla osanik või aktsionär valla seisukohast olulises äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla mittetulundusühingute liige.

5. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 12.  Vallavara kasutusse andmine

  Vallavara antakse tasu eest või tasuta kasutada
 1) enampakkumise korras;
 2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
 3) otsustuskorras.

§ 13.  Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

 (1) Vallavara antakse:
 1) enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras üürile või rendile;
 2) otsustuskorras tasuta kasutada.

 (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavara valitseja, kui kasutusse antakse tema kasutuses olevaid ruume või muud vallavara.

 (3) Kui määruse või teiste õigusaktidega ei sätestata teisiti, otsustab muudel juhtudel vallavara kasutusele andmise vallavalitsus, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud tingimusi.

 (4) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavolikogu, kui:
 1) vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle 10 aasta;
 2) vallavara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega või piiratud asjaõigustega;
 3) vallavara antakse kasutusse tervikvarana;
 4) vallavarana antakse kasutusse kinnisvara.

§ 14.  Vallavara tulu saamiseks kasutusse andmise tähtaeg ja tasu

 (1) Vallavara kolmandate isikute kasutusse andmisel ei või kasutusse andmise tähtaeg olla:
 1) vallasasja puhul pikem kui 10 aastat;
 2) kinnisasja puhul pikem kui 25 aastat, v.a juhul, kui pikem tähtaeg tuleneb seadusest või pikemaks tähtajaks kasutusse andmine on avalikes huvides.

 (2) Vallavara antakse kasutusse tähtaega määramata seaduses ettenähtud juhul või kui on tõenäoline, et vallavara on vallale vajalik muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta võimalus leping omal äranägemisel lõpetada.

 (3) Tasu suuruse vallavara kasutamise eest otsustab vara kasutusse andja, kui see ei ole reguleeritud teisiti.

§ 15.  Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras

 (1) Vallavara kasutusse andmist enampakkumise korras korraldab vallavalitsus, kes teeb ka käesolevas korras sätestatud eeltoimingud.

 (2) Enampakkumise läbiviimiseks moodustab vallavalitsus oma korraldusega vähemalt (3) kolmeliikmelise komisjoni ja määrab komisjoni esimehe.

 (3) Enampakkumine on suuline või kirjalik või toimub internetiportaalis.

 (4) Enampakkumisest võivad üldjuhul osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi.

 (5) Vallavara kasutusse andmise otsustaja määrab:
 1) enampakkumise viisi;
 2) kasutusse andmise alghinna (vajadusel);
 3) piiratud enampakkumise korral enampakkumises osalejate ringi;
 4) objekti kasutusotstarbe;
 5) nõuded pakkumisel osalemiseks või pakkumiste vormistamiseks.

 (6) Vallavara kasutusse andmiseks korraldatav enampakkumine kuulutatakse välja vallavalitsuse korralduse alusel. Nimetatud korralduses täpsustatakse enampakkumise viis, toimumise aeg, enampakkumise tingimused, sh osavõtutasu ja tagatisraha suurus jms. Tagatisraha suurus on üldjuhul 10% alghinnast, kui alghind on määratud.

 (7) Vara kasutusse andmiseks enampakkumise korras annab korraldaja sellest teada valla veebilehel. Kuulutus avaldatakse vähemalt 15 (viisteist) kalendripäeva enne enampakkumise toimumist. Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla 7 (seitse) kalendripäeva.

 (8) Enampakkumise kuulutus peab sisaldama järgmisi enampakkumise tingimusi ja andmeid:
 1) enampakkumise korraldaja;
 2) kasutusse antava vallavara nimetus, täpne asukoht ja iseloomustus;
 3) enampakkumise koht ja aeg, kirjaliku enampakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg, märgusõna ning pakkumiste avamise koht ja aeg;
 4) enampakkumise viis (suuline, kirjalik või elektrooniline);
 5) enampakkumise ja lepingu tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht;
 6) kasutusse antava varaga tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht;
 7) osavõtutasu ja tagatisraha suurus, nende tasumise viis ja tähtajad;
 8) piiratud enampakkumise korral enampakkumisest osa võtvate isikute ring;
 9) objekti kasutusotstarve;
 10) nõuded pakkumisel osalemiseks või pakkumiste vormistamiseks;
 11) pakkumise alghind (kui see on määratud);
 12) kasutusse andmise tähtaeg.

 (9) Alghinda ei pea määrama, kui kasutusse antava vara suhtes on enampakkumine eelnevalt juba toimunud ja alghinna määramise korral võib põhjendatult eeldada enampakkumise nurjumist.

 (10) Pakkumine viiakse läbi, kui selles osalemiseks on soovi avaldanud vähemalt üks osavõtja.

 (11) Pakkumisele ei lubata pakkujaid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise.

 (12) Enne enampakkumise algust tutvustab pakkumist läbiviiv komisjon pakkumise läbiviimise korda.

 (13) Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni esimees ja liikmed.

 (14) Pakkumiste sisu avalikkusele ja teistele pakkumise esitajatele ei avaldata. Avalikustada võib pakkumiste arvu ja mitu neist vastas nõuetele.

§ 16.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

 (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus oma korraldusega 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumise päevast.

 (2) Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga vara kasutusse andmise leping. Lepingu sõlmib vallavanem või tema poolt volitatud isik.

 (3) Enampakkumise võitjale teatatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest või kinnitamata jätmisest kirjalikult või muul sobival viisil, teatades samas kasutuslepingu sõlmimise kuupäeva.

 (4) Kasutuslepingu sõlmimisel muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks ja selles ulatuses tehakse tasaarvestus rendi tasumisel.

 (5) Kui enampakkumise võitja mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

 (6) Enampakkumises osalejale, kelle pakkumist ei tunnistatud parimaks, tagastatakse tagatisraha 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist.

 (7) Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu, selle arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud (kuulutuse avaldamine jms) kulud.

 (8) Enampakkumine tunnistatakse nurjunuks kui:
 1) enampakkumisel ei olnud ühtegi osavõtjat;
 2) keegi osavõtjatest ei tee pakkumist vähemalt alghinna ulatuses;
 3) osavõtja ei täida enampakkumise tingimustes ettenähtud kohustusi.

 (9) Enampakkumise võitja loobumisel kasutuslepingu sõlmimisest võib sõlmida kasutuslepingu enampakkumisel kõrgemale pakkumisele eelneva pakkumise teinud osalejaga.

 (10) Kui enampakkumise tulemusi ei kinnitata või lepingut mingitel põhjustel ei sõlmita, otsustab vara kasutusse andmise otsustaja, kas korraldada uus enampakkumine või anda vara kasutusse muul viisil.

§ 17.  Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

 (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

 (2) Lisatingimusteks võivad olla:
 1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
 2) keskkonnakaitse tagamine;
 3) investeeringute suurus;
 4) töökohtade loomine paikkonda;
 5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

 (3) Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva korra §-des 15-16 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

 (4) Eelläbirääkimistel osaleja esitab pakkumised kõigi pakkumise tingimuste ja lisatingimuste kohta.

 (5) Läbirääkimistele ei lubata pakkujaid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise.

 (6) Eelläbirääkimistel selgitab pakkumist läbiviiv komisjon pakkumisel osalejatele pakkumise korraldust ja lisatingimusi. Juhul, kui vara kasutusse andmise üle otsustaja on andnud oma otsuses komisjonile vastava volituse ja kui valla huve ei kahjustata, võib läbirääkimiste käigus lisatingimustes kokku leppida ka teistel tingimustel, kui esialgses teates märgitud.

 (7) Eelläbirääkimised protokollitakse.

 (8) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja 5 (viie) tööpäeva jooksul kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara kasutusse võtmise kõigi tingimuste kohta.

 (9) Võrdväärsete pakkumiste korral antakse osalejatele võimalus 5 (viie) tööpäeva jooksul oma pakkumisi täiendada.

 (10) Eelläbirääkimiste ja pakkumiste sisu avalikkusele ja teistele pakkumise esitajatele ei avaldata. Avalikustada võib pakkumiste arvu ja mitu neist vastas nõuetele.

 (11) Käesoleva paragrahvi lõigetes 8 ja 9 märgitud pakkumiste alusel valib eeltoodud komisjon välja parima pakkumise.

§ 18.  Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

 (1) Vallavara võib anda kasutusse otsustuskorras:
 1) valla osalusega äriühingutele;
 2) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
 3) mittetulundusühingutele;
 4) teistele isikutele lähtudes avalikest huvidest;
 5) kui vallavara kasutusse andmise enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on ebaõnnestunud.

 (2) Vallavara kasutusse andmisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud alusel peab kasutusse andmise otsustaja avalikku huvi põhjendama.

 (3) Vallavara otsustuskorras kasutusse andmisel määrab tasu suuruse kasutusse andmise otsustaja.

 (4) Vallavara võib otsustuskorras tasuta kasutusse anda ainult lähtudes avalikest huvidest. Vallavara kasutusse andmise otsustaja peab sellist otsust põhjendama.

 (5) Otsustuskorras võib tasuta kasutusse, rendile või üürile anda:
 1) eluruume;
 2) üksikut asja, mille kasutamise tasu on kehtestatud tariifidega;
 3) vallavara, mille suhtes või mille abil kasutaja on kohustatud tegema teatud töid või osutama teatud teenust ning selliste tööde tegemiseks või teenuse osutamiseks on vaja eriteadmisi;
 4) vallavara, mis on vajalik valla osalusega äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse tegevuseks;
 5) vallavara käesoleva määruse § 13 lõikes 2 sätestatud juhtudel;
 6) vallavara, mida kasutati kasutuslepingu alusel ning lepingu tähtaja lõppedes soovib kasutaja sama vara kasutamist jätkata kasutuslepingus sätestatud tähtajaga ja tingimustel ning on täitnud lepingulisi kohustusi nõuete kohaselt;
 7) vallavara, millele enampakkumise korraldamine ei ole majanduslikult tulutoov ja mõistlik.

6. peatükk VALLAVARA KÄSUTAMINE 

§ 19.  Vallavara käsutamine

 (1) Vallavara käsutamine on vara võõrandamine, samuti koormamine piiratud asjaõigustega, st kasutusõiguse, hoonestusõiguse, reaalservituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või kinnispandiga.

 (2) Käsutamine on ka omandiõiguse lõppemine seaduses sätestatud muul alusel nagu vara täielik hävimine või omandiõiguse omandamine kolmandate isikute poolt seoses jagamisega.

7. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

§ 20.  Vallavara võõrandamine

 (1) Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil kolmandate isikute omandisse andmine.

 (2) Vallavara võõrandamise peamine viis on vallavara müük.

 (3) Vallavara võib võõrandada tasu eest või tasuta.

 (4) Vallavara tasuta võõrandamine on lubatud üksnes vallavolikogu igakordse otsuse alusel.

§ 21.  Vallavara võõrandamise põhimõtted

  Vallavara võib võõrandada, kui:
 1) vallavara ei ole enam võimalik valitsemise otstarbeks kasutada;
 2) vallavara ei anna tulu;
 3) vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil vallavarana kasutamine ja käsutamine ilma võõrandamiseta ei ole võimalik, põhjendatud või on vallale kahjulik;
 4) vallavara on vajalik heategevuslikke ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks;
 5) võõrandamine on ette nähtud seaduses või võõrandamise vajalikkus otsustatakse vallavolikogu poolt.

§ 22.  Vallavara võõrandamise otsustamine

 (1) Vallavara võõrandamise otsustab vallavolikogu, kui:
 1) võõrandatakse kinnisvara;
 2) võõrandatava vallasvara bilansiline maksumus on suurem kui 5000 eurot.

 (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus, kui võõrandatakse vallasvara bilansilise maksumusega 500 eurot kuni 5000 eurot.

 (3) Vallavara võõrandamise otsustab ametiasutuse puhul vallavanem või hallatava asutuse puhul asutuse juht, kui võõrandatakse vallasvara bilansilise maksumusega alla 500 euro.

 (4) Vallavara võõrandamise viisi ja tasu suuruse määrab võõrandamise otsustaja.

 (5) Vallavara võõrandamise tasuta või alandatud hinnaga otsustab:
 1) vallavolikogu, kui võõrandamise otsustamine lähtudes vara bilansilisest maksumusest on vallavalitsuse pädevuses;
 2) vallavalitsus, kui võõrandamise otsustamine lähtudes vara bilansilisest maksumusest on vallavanema või hallatava asutuse juhi pädevuses.

 (6) Vallavara võõrandamise korraldaja on valla ametiasutus või hallatav asutus.

§ 23.  Vallavara võõrandamise viisid

 (1) Vallavara võib võõrandada:
 1) enampakkumise korras (suuline, kirjalik või vastavas internetiportaalis);
 2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
 3) otsustuskorras.

 (2) Vallavara võõrandatakse üldjuhul avalikul enampakkumisel.

 (3) Vallavara võib võõranda enampakkumist korraldamata, kui:
 1) võõrandatava vara bilansiline maksumus ei ole suurem kui 5000 eurot;
 2) võõrandatav vara võib hävida või rikneda enne enampakkumise lõpuleviimist;
 3) enampakkumisega võõrandamine ei ole andnud soovitud tulemusi;
 4) võõrandatavat vara kasutatakse pikaajalise üürilepingu (üle 5 aasta) alusel ja üürilepingu järgi on üürnikul vara väljaostu õigus;
 5) võõrandatakse heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele.

 (4) Vallavara võib võõrandada tasuta või alandatud hinna eest, kui vara võõrandatakse heategevuslikul eesmärgil, samuti haridus-, kultuuri- või hoolekandealasel eesmärgil.

§ 24.  Vallavara väärtuse hindamine

 (1) Vallavara väärtus määratakse asja hariliku väärtuse alusel.

 (2) Asja harilik väärtus on keskmine müügihind (turuhind). Asja väärtuseks loetakse selle harilikku väärtust, kui seaduses või tehinguga ei ole sätestatud teisti.

§ 25.  Vallavara müük enampakkumise korras

 (1) Vallavara müük enampakkumise korras toimub käesoleva korra §-des 15-16 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

 (2) Enampakkumise esemeks on ostuhind.

 (3) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping

 (4) Pärast enampakkumise tulemusi kinnitava vallavalitsuse korralduse saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna enampakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul.

 (5) Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul vallavalitsuse korralduse kättesaamisest.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud kohustuse täitmata jätmisel on korraldajal õigustühistada otsus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta ja korraldada uus enampakkumine.

 (7) Teistkordsel ja järgnevatel enampakkumistel on lubatud alghinda vähendada.

§ 26.  Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

 (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.

 (2) Lisatingimusteks võivad olla:
 1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
 2) investeeringute suurus;
 3) keskkonnaalaste tingimuste täitmine;
 4) tööhõive tagamine;
 5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

 (3) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva korra §-des 15-16 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi:
 1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on ostuhind ja lisatingimused;
 2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused;
 3) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
 4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele.

 (4) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja 5 (viie) tööpäeva jooksul kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta.

 (5) Võrdväärsete pakkumiste korral antakse osalejatele võimalus 5 (viie) tööpäeva jooksul oma pakkumisi täiendada.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 märgitud pakkumiste alusel valib eeltoodud komisjon välja parima pakkumise.

 (7) Eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping. Võitjaks on isik, kelle pakkumise on korraldaja tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda.

 (8) Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab korraldaja eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

 (9) Teistkordsel ja järgnevatel enampakkumisel on lubatud alghinda vähendada.

§ 27.  Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  Vallavara võõrandamise otsustuskorras toimub käesoleva korra § 22 toodud otsustaja igakordse otsuse alusel ja arvestades käesoleva korra § 23 lõigetes 3 ja 4 sätestatut.

8. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE JA MUUL VIISIL KÄSUTAMINE 

§ 28.  Vallavara koormamise mõiste ja tingimused

 (1) Vallavara koormamine on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmine.

 (2) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse, reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui:
 1) see toimub selleks õigusaktidest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
 2) see toimub avalikes huvides.

 (3) Vallavara koormamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

 (4) Vallavara koormamise lepingu, vajadusel ka asjaõiguslepingu, sõlmib valla nimel vallavanem või tema volitatud isik.

§ 29.  Hoonestusõiguse seadmine

 (1) Valla omandis olevale maale hoonestusõiguse seadmise ja hoonestusõiguse tingimused otsustab vallavolikogu.

 (2) Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamise ja vastava asjaajamise korraldab vallavalitsus.

§ 30.  Vallavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine

 (1) Vallavara kuulub mahakandmisele, kui vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle võõrandamine ei ole võimalik.

 (2) Vallavara mahakandmise otsustab vallavolikogu, kui vara bilansiline maksumus on suurem kui 5000 eurot.

 (3) Vallavara mahakandmise otsustab vallavalitsus, kui vara bilansiline maksumus on alla 5000 euro.

 (4) Vallavara mahakandmise otsustab vallavanem või hallatava asutuse juht.

§ 31.  Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

 (1) Nõuded võlgnike suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsusel on õigus sõlmida võlgnikuga kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud ja vallale kasulik.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 32.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 29.10.2008 määrus nr 25 „Vallavara kord”

§ 33.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Imre Liivago
volikogu esimees