Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puu raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2014, 16

Puu raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.12.2014 nr 32

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Hiiu vallas Kärdla linnas ja Kõrgessaare alevikus üksikpuude raiumiseks loa (edaspidi luba) taotlemise ning selle väljastamise tingimused ja kord (edaspidi kord).

  (2) Korda ei kohaldata viljapuude ja metsamaal kasvavate puude raiumiseks.

§ 2.   Taotlus loa saamiseks

  (1) Isik esitab Hiiu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) põhjendatud taotluse loa saamiseks kui puutüve rinnasdiameeter 1,3 m kõrguselt maapinnast on vähemalt 9 cm ja puud soovitakse:
  1) likvideerida juurekaelalt;
  2) kärpida nii, et puu kõrgus jääb madalamaks kui 6m ja võra pikkus lühemaks kui 2m;
  3) kärpida nii, et puu võra väheneb rohkem kui 25%.

  (2) Taotlusele lisatakse puu asukoha täpne kirjeldus ning võimalusel puu asukoht asendiplaanil või avalduse esitaja omakäeline joonis puu asukoha selgitamiseks.

  (3) Luba võib taotleda:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik;
  2) valla omandis oleval maal heakorratöid tegev isik;
  3) riigi omandis oleval maal riiki esindama volitatud isik või seaduse või lepingu alusel heakorratöid tegev isik;
  4) kinnistut koormava hoonestusõiguse omanik.

  (4) Detailplaneeringu, hoolduskava või ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raiumiseks eraldi taotlust esitama ei pea.

  (5) Erandkorras ei pea taotlema puu raiumiseks luba, kui on tekkinud hädaolukord ning loa taotlemine seaks ohtu inimeste elu, tervise või vara. Nimetatud juhul tuleb esimesel võimalusel vallavalitsust teavitada puu raiumisest.

§ 3.   Luba puu raiumiseks

  (1) Loa väljastab vallavalitsuse poolt määratud teenistuja.

  (2) Loa väljastamise kõrvaltingimusena võib nõuda raiutava puu asemele uue puu või põõsa istutamist.

  (3) Loa väljastaja:
  1) märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses;
  2) taotleb Keskkonnaameti kooskõlastust, kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt või asub veekaitsevööndis;
  3) teavitab Muinsuskaitseametit, kui puu, mida soovitakse raiuda, asub muinsuskaitsevööndis.

  (4) Puu raiumisel tagatakse ohutus ning raiekoht koristatakse koheselt peale puu raiumist.

  (5) Loa andmisest võib keelduda, kui:
  1) taotlus ei ole põhjendatud;
  2) puu on elujõuline ning ei varjuta valgust, ei ohusta hoonet (vundamenti, katust), rajatist või avalikus kohas liiklejaid või see on vajalik muudeks teiste isikute õiguste või huvide kaitseks;
  3) puu raiumine kahjustaks väärtuslikku loodus- ja kultuurmaastikku, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega;
  4) puu on riikliku või kohaliku looduskaitse all, on haruldane liigilt või mõõtmetelt või tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga;
  5) kinnistu või suurema ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks, kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni;
  6) keeldumise alus tuleneb seadusest.

  (6) Raieõigust võib piirata lindude pesitsusajaks.

  (7) Luba antakse või loa andmisest keeldutakse hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.

  (8) Luba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast.

  (9) Vallavalitsus kehtestab puu raiumise taotluse vormi ning puu raiumise loa vormi.

§ 4.   Vastutus

  Vastutus käesolevas määruses sätestatud nõuete rikkumise eest tuleneb looduskaitseseadusest.

§ 5.   Rakendussäte

  Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 23.05.2005 määrus nr 45 „Puu raiumiseks loa andmise kord“.

Jaanus Valk
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json