EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2014, 67

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 13.12.2007 nr 28
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.201001.01.2011
28.04.201101.05.2011
18.12.2014RT IV, 27.12.2014, 730.12.2014

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1 ning „Kohalike maksude seaduse” § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 ning „Maksukorralduse seaduse” § 3 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse rakendusala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Kuressaare linna haldusterritooriumil reklaamimaksu kehtestamine, selle üle arvestuse pidamise ja maksmise kord.

  (2) Välireklaami kujundusprintsiibid ja muud reklaami paigaldamisele esitatavad nõuded on kehtestatud Kuressaare Linnavolikogu 26.04.2012 määrusega nr 15 „Välireklaami paigaldamise eeskiri.
[RT IV, 27.12.2014, 7 - jõust. 30.12.2014]

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam – teave reklaamikandjal/reklaamipinnal, mis avalikustatakse toodete või teenuste müügisuurendamise, ürituse või idee edendamise või mõnes muus vallas mõne muu soovitud tagajärje saavutamise eesmärgil ning mida reklaami avalikustaja tasu eest või mõnel muul vastaval kaalutlusel levitab;
  2) mittestatsionaarne reklaam - reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul ja mis edastab selle koha kohta vahelduvat teavet, kusjuures mõlema poole pind ei ületa summaarselt 1 m² ja reklaam ei ole kohtkindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega;
  3) sotsiaalreklaam - reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit.
  4) tegevuskoha tähistus - ehitisele, kus ettevõtja tegutseb, ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, tegevuskoha tähistus, temale kuuluv kaubamärk;
  5) ühissõiduk - sõitjaid tasu eest vedav transpordivahend: takso ja linnaliini buss;
  6) tänav – liikluseks kasutatav rajatis koos seda moodustavate sõidu- ja kõnniteede, teepeenarde, haljasalade, eraldus-, haljas- või muude ribadega

  (2) Käesolevas määruses võrdsustatakse reklaamiga väljaspool ehitise siseruume paiknevasse avalikku kohta pandud kuulutus.

2. peatükk REKLAAMIMAKS JA MAKSUOBJEKT 

§ 3.   Reklaamimaks ja maksuobjekt

  (1) Reklaamimaks on kohalike maksude seaduse alusel Kuressaare linna avalik - õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ning käesoleva määrusega sätestatavas korras, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv kohalik maks.

  (2) Maksuobjekt on:
  1) Kuressaare linna haldusterritooriumil füüsiliste ja juriidiliste isikute (edaspidi: isik) poolt avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub väljaspool ehitise siseruume, paigaldatud reklaam;
  2) eraomandis olevalt kinnistult või ehitiselt avalikkusele suunatult paigaldatud reklaam;
  3) Kuressaare linnas elavatele või asuvatele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud reklaam.

  (3) Maksumaksja on reklaami avalikustaja.

§ 4.   Maksustamisele kuuluv reklaam

  (1) Igasugune reklaam Kuressaare linna haldusterritooriumil, välja arvatud § 4 lg 2 toodud erijuhud, kuulub maksustamisele.

  (2) Kuressaare linna haldusterritooriumil ei kuulu maksustamisele:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste, Euroopa Liidu institutsioonide kuulutused;
  2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  3) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri- ja spordiürituste reklaam;
  4) tegevuskoha tähistus;
  5) ehitise või ühissõiduki sees paigaldatud reklaam, mis ei ole suunatud avalikkusele väljaspool ehitist või ühissõidukit;
  6) liiklusmärgi 636 Eesti Standardi EVS 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” kohaselt paigaldatud teave;
  7) ehituse ajaks kinnistu piires paigaldatud teave ehitusseaduse § 29 lg 2 punktis 3 kohaselt;
  8) reklaam, mis on paigaldatud kinnisele territooriumile seal toimuva ürituse ajaks tingimusel, et reklaam ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi.
  9) kaubandusliku tegevuse hooajalise laienduse inventaril (varikatus, päevavari, piire, mööbel jms) või avalikul üritusel kauplemisel müügikoha kujunduses kasutatav reklaam.
[RT IV, 27.12.2014, 7 - jõust. 30.12.2014]
  10) reklaam bussiootekodadel vm linna teabekandjatel, mis on paigutatud Kuressaare Linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel, selle lepingu kehtivuse ajal
[RT IV, 27.12.2014, 7 - jõust. 30.12.2014]

3. peatükk MAKSU ARVUTAMINE JA TASUMINE 

§ 5.   Maksumäär

  (1) Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest Kuressaare linna territooriumil on 0,13 eurot päevas.

  (2) Lähtuvalt reklaami paigaldamise kohast rakendatakse järgmisi diferentseeritud maksumäärasid:
  1) Vanalinna muinsuskaitsealal - Aia tn kuni Vahtra tn; Abaja tn kuni Töö tn; Allee tn; Anton Lutsu tn; August Kitzbergi tn kuni Uus tn; Humala tn; Garnisoni tn; Karl Ojasoo tn; Kase tn; Kauba tn.; Kesk tn.; Kitsas tn; Kohtu tn; Komandandi tn; Kopli tn kuni Aia tn; Kõver tn; Lasteaia tn; Lossi tn; Lootsi tn.; Martin Körberi tn; Mere tn.; Pargi tn kuni Tori tn; Pikk tn kuni Juhan Smuuli tn; Põik tn; Pärna tn; Raekoja tn; Rootsi tn kuni Karl Ojasoo tn; Sepa tn kuni Kohtu tn; Suur-Põllu tn; Suur-Sadama tn kuni Veski tn; Tiigi tn; Tolli tn; Tolli põik; Torni tn; Turu tn; Töö kuni Abaja tn; Töökoja tn; Uus tn; Vaikne tn; Vallimaa tn kuni Rohu tn; Vahtra tn kuni Aia tn; Vete tn; Veski tn kuni Väike-Sadama tn; Väike-Põllu tn., ja Kuressaare linna puhkealal - Abaja tn; Kalda pst; Lossihoov; Lossipark; Mierzejewski tn; Ooste nukk; Pargi tn kuni Veski tn; Raiekivi Säär; Raiekivi tee; Staadioni tn; Supluse pst; Supelrand; Tori tn; Ranna tn.; Tuule tn alates Kivi tn; Töö tn kuni Abaja tn; Uus- Roomassaare tn kuni Mierzejewski tn; Väike-Roomassaare poolsaar, ja Tallinna tänaval ja selle lähialalt Tallinna tänavale suunatud reklaam - 0,26 eurot 1 m² reklaampinna eest päevas;
  2) tänavate kohal(üle tänava) 0,64 eurot 1 m² reklaampinna eest päevas;
  3) ühissõidukitel 0,13 eurot 1 m² reklaampinna eest päevas;
  4) ühissõiduki kogu välispinna kujundus reklaamina 1,60 eurot päevas;
  5) ühe mittestatsionaarse reklaami maksumäär on 31,96 eurot 12 kuu eest. (Kuressaare LVK m 25.11.2010 nr 21, jõust.01.01.2011)

§ 6.   Maksu arvutamine ja tasumine

  (1) Maksustamisel võetakse aluseks reklaamipind, mis on:
  1) tasapinnalise reklaami puhul - asja, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse, pindala reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses;
  2) ruumilise reklaami puhul - iseloomulike vaadete tasapinnaliste projektsioonide pindalade summa.

  (2) (Kehtetu). (Kuressaare LVK m 28.04.2011 nr 16, jõust.01.05.2011)

§ 7.   Maksukohustuse tekkimise aeg ja maksu tasumise tähtpäev

  (1) Maksumaksjal tekib maksukohustus reklaami eksponeerimise esimesest päevast alates.

  (2) Maks kuulub tasumisele reklaami paigaldamise taotlus-deklaratsiooni alusel koostatud teatise järgi Kuressaare linna eelarvesse teatise näidatud tähtajaks.

  (3) Reklaami paigaldamise taotlus – deklaratsioon tuleb esitada vastavalt Kuressaare Linnavolikogu kehtestatud vormile (lisatud käesolevale määrusele).
[RT IV, 27.12.2014, 7 - jõust. 30.12.2014]

§ 8.   Maksusoodustused

  (1) Kuressaare Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus); võib anda maksusoodustusi:
  1) heategevusürituste reklaami osas;
  2) sotsiaalreklaami osas.

  (2) Maksusoodustust ei anta isikule:
  1) kes on esitanud maksusoodustuse või –vabastuse taotlemisel valeandmeid;
  2) kes on reklaamimaksu võlglane.

  (3) Maksusoodustuse andmise ning selle suuruse, samuti maksusoodustuse andmisest keeldumise otsustab linnavalitsus ja kinnitab selle oma korraldusega.

§ 9.   Reklaamimaksu haldamine

  (1) Reklaamimaksu maksuhalduriks on Kuressaare Linnavalitsus. Maksuhalduril on kõik Maksukorralduse seadusega maksuhaldurile antud õigused ja pandud kohustused, välja arvatud need õigused ning kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

  (2) Kuressaare Linnavalitsusel on õigus määrata ametnikud, kes on volitatud rakendama reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.
[RT IV, 27.12.2014, 7 - jõust. 30.12.2014]

  (3) Kehtestatud tähtajast hiljem linnaeelarvesse tasutud reklaamimaksu summalt ja maksumaksja poolt maksuhaldusi kasuks enammakstud summalt arvestatakse intressi Maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (4) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse linnavalitsusele.

  (5) Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust Maksukorralduse seaduse § 152 või § 154 järgi.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse kehtimahakkamist sõlmitud reklaami paigaldamise lepingutes arvestatud tasumäärad kehtivad kuni lepingute lõppemiseni.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008.

Lisa Taotlus
[RT IV, 27.12.2014, 7 - jõust. 30.12.2014]

/otsingu_soovitused.json