Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

2017.a maamaksumäära kehtestamine ning maksuvabastuse andmise korra ja ulatuse kehtestamine

2017.a maamaksumäära kehtestamine ning maksuvabastuse andmise korra ja ulatuse kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2016, 2

2017.a maamaksumäära kehtestamine ning maksuvabastuse andmise korra ja ulatuse kehtestamine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 13
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse 5. paragrahvi 1. lõike ning 11. paragrahvi lõigete 4, 6 ja 7 alusel.

§ 1.   Maksumäärad

  (1) Kehtestada 2017. aasta maamaksumäärad Paikuse vallas järgmiselt:
  1) hinnatsoon H0568001 1,5 % maa maksustamishinnast aastas;
  2) hinnatsoon H0568002 1,5 % maa maksustamishinnast aastas;
  3) hinnatsoon H0568003 2,5 % maa maksustamishinnast aastas;
  4) hinnatsoon H0568004 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks kõigis viljakustsoonides 1,0% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Maksuvabastus

  (1) Anda vallavalitsusele õigus vabastada maamaksust rahvastikuregistri andmetel maamaksu tasumise aasta 1. jaanuari seisuga Paikuse vallas elav okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik (edaspidi represseeritu) tema kirjaliku avalduse alusel temale (sealhulgas abieluvarana) kuuluva ja elukohana tema kasutuses oleva elamumaa osas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi-või üüritulu. Maksuvabastus antakse maamaksuseaduse § 11 lõikes 1 ettenähtud maksuvabastust ületava maa osas.

  (2) Avaldus maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele 10. jaanuariks 2017 kirjalikult.

  (3) Korduval taotlemisel peab taotleja esitama järgmised andmed:
  1) represseeritu ees- ja perekonnanimi, sünniaasta;
  2) esmakordsel taotlemisel represseeritust tõendava tunnistuse (originaal tagastatakse);
  3) represseeritu elukoha aadress;
  4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
  5) kinnituse, et taotleja ei saa sellelt maalt avaldataval aastal rendi- või üüritulu.

  (4) Vallavalitsus kinnitab maksuvabastuse saajad korraldusega, milles märgitakse järgmised andmed:
  1) ajutise maksuvabastuse andmise õiguslik alus;
  2) represseeritu ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta;
  3) maksustatava maaüksuse aadress ja pindala;
  4) maksuvabastuse suurus.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuarist 2017.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json