Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Paide Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2016, 6

Paide Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus

Vastu võetud 15.12.2016 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Paide Sotsiaaltöökeskuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.  Nimi ja asukoht

 (1) Sotsiaaltöökeskuse ametlik nimetus on Paide Sotsiaaltöökeskus (edaspidi sotsiaaltöökeskus).

 (2) Sotsiaaltöökeskuse asukoht on Järvamaa, Paide linn.

§ 3.  Õiguslik seisund, pitsat ja sümboolika

 (1) Sotsiaaltöökeskus on Paide Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav hoolekandeasutus. Sotsiaaltöökeskus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

 (2) Sotsiaaltöökeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu)

 (3) Sotsiaaltöökeskus omab tööandja õigusi. Sotsiaaltöökeskuse töötajate põhjendatud koosseisu kinnitab sotsiaaltöökeskuse juhataja (edaspidi juhataja) kooskõlastatult linnavalitsusega.

 (4) Sotsiaaltöökeskus tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigus- ja haldusaktide ning teiste sotsiaaltöökeskuse tegevusvaldkonda reguleerivate õigus- ja haldusaktide alusel.

 (5) Sotsiaaltöökeskuse pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri "Paide Sotsiaaltöökeskus". Pitsati keskel kasutatakse linna vappi.

 (6) Sotsiaaltöökeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja kooskõlastatult linnavalitsusega.

§ 4.  Asjaajamise alused

 (1) Sotsiaaltöökeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

 (2) Sotsiaaltöökeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja.

§ 5.  Sotsiaaltöökeskuse eesmärk

  Sotsiaaltöökeskuse eesmärgiks on linna sotsiaalsete erivajadustega isikutele ja peredele sotsiaalteenuste osutamine nende toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks ning huvitegevuse võimaldamine.

§ 6.  Sotsiaaltöökeskuse ülesanded

 (1) Sotsiaaltöökeskuse ülesanded on:
 1) sotsiaalteenuste osutamine;
 2) erihoolekande- ja sotsiaalteenuste, mille osutamise kohta linnavalitsus on sõlminud vastava lepingu ja mille osutamiseks tulevad rahalised vahendid lepingupartnerilt, osutamine;
 3) aktiveerivate tegevuste läbiviimine sotsiaaltöökeskuse klientidele;
 4) sotsiaalsete ja psüühiliste erivajadustega inimeste ja nende lähedaste nõustamine, vajadusel eneseabigruppide tegevuse algatamine ning soodustamine;
 5) osutatavate teenuste kohta informatsiooni andmine, infopäevade korraldamine;
 6) koostöö tegemine tervishoiuasutuste, kolmanda sektori ja teiste osapooltega sotsiaalteenuste arendamiseks.

 (2) Sotsiaaltöökeskus osutab või korraldab järgmisi sotsiaalteenuseid:
 1) koduteenus;
 2) tugiisikuteenus;
 3) isikliku abistaja teenus;
 4) täisealise isiku hoolduse teenus;
 5) asenduskoduteenus;
 6) varjupaigateenus;
 7) turvakoduteenus;
 8) sotsiaaltransporditeenus;
 9) psühholoogiteenus Paide linna munitsipaalkoolide ja -lasteasutuste lastele ja nende peredele:
 10) eakate päevakeskuse teenus;
 11) pesupesemise ja -kuivatamise teenus;
 12) dušiteenus.

 (3) Sotsiaalteenuste hinnad (v.a asenduskoduteenus) kehtestab linnavalitsus.

 (4) Sotsiaaltöökeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) kasutada sihtotstarbeliselt sotsiaaltöökeskuse kasutusse antud linna vara;
 2) teostada seadusega ja linna õigus- ning haldusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud sotsiaaltöökeskuse tegevuseks;
 3) saada linnavalitsuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
 4) teha koostööd linna asutuste ja teiste organisatsioonidega;
 5) osaleda linnavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

§ 7.  Juhataja

 (1) Sotsiaaltöökeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab linnavalitsus.

 (2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.

 (3) Juhataja oma tegevuses:
 1) juhib sotsiaaltöökeskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise,
 2) vastutab sotsiaaltöökeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 3) koostab ja esitab linnavalitsusele sotsiaaltöökeskuse eelarve eelnõu, alaeelarve ning eelarve täitmise aruande Paide linna õigusaktides kehtestatud korras;
 4) teavitab linnavalitsust eraldistest või annetustest, tagab eraldise või annetuse kasutamise annetaja soovi järgi ning nimetatud vahendite kohta arvestuse pidamise;
 5) valmistab ette taotluse erihoolekandeteenuste osutamiseks ja toetavate teenuste osutamiseks psüühilise erivajadusega isikutele;
 6) korraldab sotsiaaltöökeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses Paide linna õigusaktidega, vastutab sotsiaaltöökeskuse valduses oleva vara heaperemeheliku kasutamise ja säilitamise eest;
 7) esitab andmed sotsiaalteenuste ja – toetuste andmeregistrisse;
 8) tagab delikaatsete isikuandmete kaitse;
 9) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
 10) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
 11) tegutseb sotsiaaltöökeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 12) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud sotsiaaltöökeskuse töötajatega;
 13) kinnitab linnavalitsusega kooskõlastatult sotsiaaltöökeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu, määrab töötajatele töötasu kooskõlas linnavolikogu kehtestatud töö tasustamise alustega;
 14) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
 15) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
 16) kehtestab sotsiaaltöökeskuse asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilimise eest, peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab need üle arhiivile; kehtestab sotsiaaltöökeskuse asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilimise eest, peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab need üle arhiivile;
 17) teeb linnavalitsusele ettepanekuid sotsiaaltöökeskuse tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
 18) teeb linnavalitsusele ettepanekuid sotsiaalteenuste laiendamise kohta ja hindade kehtestamiseks;
 19) tagab õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 20) on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees;
 21) lahendab muid õigus- ja haldusaktide ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud küsimusi.

 (4) Juhatajat asendab linnapea poolt määratud isik.

§ 8.  Sotsiaaltöökeskuse vara, eelarve ja finantseerimine

 (1) Sotsiaaltöökeskuse vara moodustavad talle linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud inventar ning muu vara. Sotsiaaltöökeskuse vara on Paide linna omand.

 (2) Sotsiaaltöökeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Paide linnavara valitsemise korrale.

 (3) Sotsiaaltöökeskus saab rahalisi vahendeid Paide linna eelarvest, sihtotstarbelistest laekumistest sihtasutustelt, fondidest, organisatsioonidelt ja ettevõtetelt, üksikisikute annetustest ning sotsiaaltöökeskuse põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

 (4) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab juhataja linnavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt linna finantsjuhtimise korrale.

 (5) Linnavolikogu võtab vastu Paide linna eelarve, mille koosseisus on sotsiaaltöökeskuse kulude ja investeeringute eelarve. Eelarve tuludes kajastub sotsiaaltöökeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu.

 (6) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult linnavalitsuses.

 (7) Juhataja korraldab sotsiaaltöökeskuse tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 9.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Sotsiaaltöökeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet sotsiaaltöökeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 10.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Sotsiaaltöökeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Paide Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 10 "Paide Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus".

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Peeter Saldre
Linnavolikogu esimees