HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2016, 13

Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 20.12.2016 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 22 2 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Määrusega reguleeritakse Are valla eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda ajavahemikul 01.01.2017 kuni 31.08.2018.

§ 2.   Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool vastavas käändes) käesoleva määruse mõistes on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja vastavas käändes) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumi¬seaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse oman¬da¬mist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.   Toetuse andmise tingimused

  Are valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
  1) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  2) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
  3) erakooli pidajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  4) erakoolis õppiva õpilase elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Are vald;
  5) riik ei maksa täies ulatuses õpilase eest õppekoha tegevuskulude toetust.

§ 4.   Toetuse andmine

  (1) Erakooli pidajale antakse õpilase kohta toetust kalendrikuu eest kuumäära alusel, kui on täidetud käesoleva määruse § 3 sätestatud tingimused.

  (2) Toetuse maksmise aluseks on erakooli pidaja igakuiselt Are Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) esitatud arve, milles on arvesse võetud Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õpilaste arv vastavas erakoolis 10. kuupäeva seisuga.

§ 5.   Toetuse määr

  Erakooli pidajat toetatakse õpilase eest kuumääras, mis saadakse erakooli õppekoha tegevuskulu maksumusest riigi poolt erakooli pidajale makstava õppekoha tegevuskulu maksu-muse lahutamisel järgnevalt:
  1) 1. jaanuarist 2017 kuni 31. augustini 2017 on õppekoha tegevuskulu piirmääraks 87 eurot kuus.
  2) 1. septembrist 2017 kuni 31. augustini 2018 on õppekulu tegevuskulu piirmääraks 78,30 eurot kuus.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse eraldamisel sõlmib vallavalitsus erakooli pidajaga lepingu § 1 toodud perioodiks toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) vastutus lepingu rikkumise korral;
  5) muud lepingus olulised tingimused.

§ 7.   Järelevalve

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostavad vallavalitsuse humanitaarnõunik ja pearaamatupidaja.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Lauri Luur
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json