Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu linna 2018. aasta eelarve

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2017, 1

Tartu linna 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 21.12.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punktide 1, 2 ja 5 alusel.

§ 1.  Tartu linna 2018. aasta eelarve

  Tartu linna 2018. aasta eelarve kogumaht on 174 688 708 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-6.

§ 2.  Kohustuste võtmise lubamine

 (1) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 11 600 000 euro ulatuses.

 (2) Linnavalitsusel lubatakse võtta lühiajalist arvelduslaenu 2018. aasta jooksvate kulude katteks kuni 5 100 000 euro ulatuses.

 (3) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks kuni 2 500 000 euro ulatuses.

§ 3.  Muud eelarve vastuvõtmisega samaaegselt tehtavad otsused

  Välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise suurimaks lubatud mahuks määratakse 3 200 000 eurot.

§ 4.  Reservfond

  Reservfondi suuruseks määratakse 500 000 eurot.

§ 5.  Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

 (1) Linnavalitsusel lubatakse teha kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

 (2) Linnavalitsusel lubatakse teha kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi vastavalt haldusreformi käigus Tartu linnaga liitunud Tähtvere valla kuluvajaduste selgumisele.

§ 6.  Kaasava eelarve osa suurus

  Kaasava eelarve osa suurus 2019. aasta eelarve koostamisel on 150 000 eurot ja ühe kaasava eelarve objekti maksumuse ülemmäär on 75 000 eurot.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Aadu Must
esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Tulubaas

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevuse kulud

Lisa 5 Finantseerimistegevus

Lisa 6 Rahavoogude prognoos