Teksti suurus:

Osavallakogu liikmetele osavallakogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise ning osavallakogu liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2017, 9

Osavallakogu liikmetele osavallakogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise ning osavallakogu liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 11 ja Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 12 „Audru osavalla põhimäärus“ § 12 lõigete 8 ja 9, Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 13 „Paikuse osavalla põhimäärus“ § 12 lõigete 8 ja 9 ning Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 11 „Tõstamaa osavalla põhimäärus“ § 11 lõigete 8 ja 9 alusel ning võttes arvesse Audru Vallavolikogu 15. detsember 2016 otsusega nr 52, Paikuse Vallavolikogu 15. detsembri 2016 otsusega nr 50 ja Pärnu Linnavolikogu 15. detsembri 2016 otsusega nr 100 kinnitatud Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemislepingu.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavallakogu (edaspidi osavallakogu) esimehele ja liikmetele osavallakogu tööst osavõtu eest tasu või hüvituse ja osavallakogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise põhimõtteid ning teenistuslähetusse saatmist.

§ 2.   Osavallakogu esimehe hüvitus (tasu)

  Osavallakogu esimehele makstakse osavallakogu tööst osavõtu ning esimehe ülesannete täitmise eest hüvitust (tasu) 300 eurot kuus kuni 9-liikmelise osavallakogu puhul ja 600 eurot kuus 10-ne ja enama liikmelise osavallakogu puhul.

§ 3.   Osavallakogu liikme tasu

  Osavallakogu liikmele, välja arvatud osavallakogu esimees, makstakse osavallakogu tööst osavõtu eest tasu 60 eurot kuus.

§ 4.   Osavallakogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine

  Osavallakogu ülesannete täitmisel (sealhulgas teenistuslähetuses viibides) tehtud kulutused hüvitatakse osavallakogu esimehele kuludokumentide ja Pärnu Linnavolikogu esimehe käskkirja alusel ning osavallakogu liikmele kuludokumentide ja osavallakogu esimehe käskkirja alusel.

§ 5.   Osavallakogu liikme tasu ja hüvituse väljamaksmine

  Osavallakogu liikme tasu ja hüvitus makstakse välja kantselei eelarves selleks ettenähtud summadest üks kord kuus järgneva kuu 3. kuupäeval.

§ 6.   Osavallakogu liikme teenistuslähetusse saatmine

  (1) Teenistuslähetus on osavallakogu liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikus täitma teenistusülesannet väljaspool alalise teenistuskoha asukohta või koolitusele väljaspool alalise teenistuskoha asukohta.

  (2) Osavallakogu esimees saadetakse teenistuslähetusse Pärnu Linnavolikogu esimehe käskkirjaga ja osavallakogu liige osavallakogu esimehe käskkirjaga.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json