KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Märjamaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2018, 22

Märjamaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 18.12.2018 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 362 ja loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Märjamaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Märjamaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil ning koerte üle arvestuse pidamise korralduse.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile vallas elavatele ja viibivatele loomapidajatele.

  (3) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, veterinaarkorralduse seadusest, loomatauditõrje seadusest ja teistest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast määrusest.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomapidaja – isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga;
  2) avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  3) häirimine – inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) tiheasustusala - alevi ja küla selgelt piiritletav kompaktse asustusega ala.

§ 3.   Koera või kassi pidamine

  (1) Loomapidaja on kohustatud koera või tiheasustusalal peetavat kassi (edaspidi loom või loomad) pidama loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välistatud tema lahtipääsemine ja inimestele või varale kahju tekitamise võimalus. Hajaasustuses elavatel kassidel puudub ehitises või territooriumil kinnipidamise nõue.

  (2) Kui koera peetakse loomapidajale kuuluval või tema valduses oleval territooriumil, on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsule hoiatussildi koera olemasolu kohta.

  (3) Loomapidaja peab tagama, et looma pidamine või looma käitumine ei rikuks avalikku korda, ei häiriks ega seaks ohtu teist isikut, tema tervist või vara.

  (4) Loomaga tohib viibida avalikus kohas kasutades loomal jalutusrihma või kanda looma kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas loomaga viibimisel peab loomapidaja tagama inimeste ja loomade ohutuse. Käitumise poolest agressiivne ja ohtlik koer peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.

  (5) Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga viibida kohtades, kus on välistatud tema kokkupuutumine teiste loomade ja inimestega ning kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (6) Loomapidaja on kohustatud koristama koera või kassi väljaheited loomapidaja või teise isiku omandis või valduses olevalt kinnisasjalt või avalikust kohast.

  (7) Koera tohib jätta lahtipääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga kinnitatult avalikku kohta mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil.

  (8) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Kasse võib ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (9) Pimeda ajal koeraga avalikus kohas viibides peab koerale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

  (10) Loomapidajal on keelatud:
  1) viibida loomaga avalikus kohas, kuhu on paigaldatud sellekohased keelavad sildid, välja arvatud pimeda juhtkoer, hüpokoer (diabeedi abikoer) ja teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel;
  2) ujutada ja pesta looma avalikus supluskohas, purskkaevus;
  3) viibida avalikus kohas nakkusohtliku haige loomaga.

§ 4.   Koera märgistamine ja registreerimine

  (1) Märjamaa valla haldusterritooriumil peetav koer peab olema märgistatud tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiibiga ning olema registreeritud lemmikloomaregistris. Looma märgistamisega seotud kulud tasub loomapidaja.

  (2) Koer peab olema märgistatud mikrokiibiga ja registreeritud lemmikloomaregistris tema kolmanda elukuu lõpuks või looma omandamisest või valdusesse saamisest ühe kuu jooksul.

§ 5.   Riiklik järelevalve ja vastutus

  (1) Riiklikku järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse järelevalvespetsialist ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

  (2) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

  (3) Käesolevas eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 20.11.2001 määrusega nr 18 kinnitatud „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Märjamaa vallas“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Vigala Vallavolikogu 29.05.2014 määrus nr 8 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Vigala vallas“.

§ 7.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Paragrahv 4 lõige 1 jõustub 1. juunil 2019.

  (3) Kuni Märjamaa valla uue üldplaneeringu kehtestamiseni määratakse tiheasustusaladeks Märjamaa alev, Orgita, Varbola, Kasti, Valgu, Haimre, Sipa, Laukna, Teenuse, Kivi-Vigala ja Vana-Vigala külade tiheasustusalad määruse lisas esitatud piirides.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa Tiheasustusalade kaardid
22.01.2019 14:27
Veaparandus - lisatud lisa Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel ja arvestades Märjamaa 21.01.2019 taotlust

/otsingu_soovitused.json