HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vana-Vigala Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2018, 23

Vana-Vigala Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2018 nr 56

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34 ning Märjamaa valla põhimääruse § 52 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse liik ja nimetus

  (1) Lasteaia nimetus on Vana-Vigala Lasteaed (edaspidi lasteaed)

  (2) Lasteasutuse liigiks on lasteaed.

§ 2.   Lasteasutuse asukoht

  Lasteaed asub aadressil Lauluväljaku 2, Vana-Vigala küla, Märjamaa vald, Rapla maakond 78003.

§ 3.   Lasteaia haldusala

  (1) Lasteaed on Märjamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses riigi ja Märjamaa valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Lasteaia teeninduspiirkond

  Lasteaed teenindab lapsi, kes elavad Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

§ 5.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (2) Direktori, hoolekogu või vallavalitsuse ettepanekul muudab põhimäärust vallavolikogu.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 6.   Lasteasutuse struktuur

  (1) Lasteaias on üks liitrühm kahe- kuni seitsmeaastastele lastele. Rühma registreeritud laste arvu ja sobitusrühmade moodustamist sätestab koolieelse lasteasutuse seadus.

  (2) Lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Õppe- ka kasvatuskorralduse alused

  (1) Õppeaasta algab kalendriaasta 1. septembril ja kestab järgneva kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Septembrist juunini toimub aktiivne õppe- ja kasvatustegevus, juunis ja augustis väheaktiivne õppe- ja kasvatustegevus, st toimub õpitu kinnistamine ja kordamine. Õppe- ja kasvatustegevusi ei planeerita personali kollektiivse puhkuse ajaks.

  (3) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 8.   Lasteaia tööaeg

  (1) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (2) Lasteaia lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 9.   Laste õigused ja kohustused

  (1) Lastel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel;
  4) teha valikuid ja saada tagasisidet oma tegevuse tulemuse kohta.

  (2) Lastel on kohustus:
  1) käituda eakaaslaste ja täiskasvanutega lugupidavalt;
  2) täita kokkulepitud reegleid.

§ 10.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
  2) tutvuda lasteaia õppekava ning rühma tegevus- ja päevakavaga;
  3) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  4) (koostöös õpetajaga) algatada lapsele individuaalse arengukava koostamist;
  5) teha hoolekogu liikmele, õpetajale või direktorile ettepanekuid ja avaldada arvamust lasteaia tegevuse paremaks korraldamiseks ja laste turvalisuse tagamiseks;
  6) saada teavet direktorilt ja töötajatelt töökorralduse ning õppe- ja kasvatustegevuse, toidukulu, õppevahendite tasu, kodukorra ja üldinfo kohta;
  7) teha koostööd pedagoogidega kasvatusküsimustes (kokkuleppimine ühistes kasvatuspõhimõtetes, -väärtustes, reeglites) ning osaleda lapse arenguvestlustel.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks, pidama kinni lasteaia päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  2) pedagoogide soovitusel pöörduma lapsega erispetsialisti (eripedagoog, logopeed, psühholoog, psühhiaater, eriarstid jm) konsultatsioonile väljaspool lasteaeda;
  3) õigeaegselt maksma lasteaiamaksu vastavalt kehtestatud määradele.

§ 11.   Koostöö lapsevanemaga

  (1) Lasteaia pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

  (2) Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja läbiviimises ning anda tagasisidet lasteaia tegevusele (lastevanemate ja lasteaia ühisüritused).

  (3) Kodu ja lasteaia koostöövormideks on lastevanemate koosolek, individuaalsed vestlused õppekasvatustegevuse küsimustes, arenguvestlused ning ühisüritused.

4. peatükk PERSONALI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.   Personali koosseis

  (1) Lasteaias töötavad pedagoogid ning lasteaia majandamist tagavad ja õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Pedagoogidena käsitletakse õpetajaid ja direktorit.

  (3) Õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (4) Direktori ametisse valimise kord ja pädevus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seadusega.

  (5) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine.

§ 13.   Personali kohustused

  (1) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse seaduste, põhimääruse, kodukorra, ametijuhendi, töölepingu ning teiste töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Personal vastutab laste elu, tervise ja turvalisuse eest laste lasteaias viibimise ajal.

  (3) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (4) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (5) Pedagoogid on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad, kes:
  1) vastavad haridustasemelt kehtivatele kvalifikatsiooninõuetele ja täiendavad ennast pidevalt erialaselt;
  2) analüüsivad, hindavad õppe- ja kasvatustegevust, teevad töö parendamiseks ettepanekuid direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele;
  3) loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteise mõistmisel laste ja nende vanematega;
  4) nõustavad lapsevanemaid pedagoogika- ja kasvatusalastes küsimustes.

  (6) Õpetaja abi ja abitööline:
  1) tagavad ruumide ja territooriumi puhtuse ja heakorra;
  2) tagavad laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;
  3) abistavad õpetajaid laste järelevalves ning tegevuses nendega.

§ 14.   Personali õigused

  Personalil on õigus oma töövaldkonna piires:
  1) teha soovitusi ja ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
  2) osaleda juhtimises pedagoogiline nõukogu ja ainesektsioonide töö kaudu;
  3) pöörduda lasteaia hoolekogu poole ettepanekute ja probleemidega, millele lasteaiasiseses töös pole õnnestunud lahendust leida;
  4) saada direktorilt kaitset töövälise ebaõiglase süüdistuse (näiteks lapsevanemalt jne.) korral;
  5) kasutada tööks kõiki vajalikke vahendeid ja materjale;
  6) saada vajalikku tööalast täiendkoolitust vastavalt eelarves olemasolevatele võimalustele.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 15.   Direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab, lõpetab ja ütleb üles vallavanem.

  (2) Direktor:
  1) esindab lasteaeda ja teostab pädevuse piires tehinguid lasteasutuse varaga õigusaktidega sätestatud korras;
  2) vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  3) juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  4) tagab õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuse koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga;
  5) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteaia õppekava, kuulates ära hoolekogu arvamuse;
  6) lahendab talle õigusaktidega ja töölepinguga pandud ülesandeid;
  7) koostab lasteaia sisehindamise korra ja kinnitab sisehindamise aruande;
  8) koostab lasteaia kodukorra ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule;
  9) korraldab koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga lasteaia arengukava koostamise ja uuendamise ning vastutab asutuse arengu eest;
  10) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest (õppeaasta töö kokkuvõte), samuti teatab kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;
  11) kinnitab töökorralduse reeglid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud lasteaia personaliga;
  12) korraldab konkursi õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks;
  13) moodustab ja komplekteerib rühmad;
  14) teeb ettepaneku sobitusrühma moodustamiseks;
  15) korraldab saabunud teabenõuetele, kirjadele ja märgukirjadele vastamist ning nende lahendamist.

  (3) Direktori tööaja hulka arvestatakse kuni 15 tundi nädalas vahetut õppe- ja kasvatustööd lastega.

  (4) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 16.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaias on pedagoogiline nõukogu. Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad kõik pedagoogid. Pedagoogilise nõukogu tööd juhib direktor.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek, mille käik protokollitakse.

§ 17.   Hoolekogu

  (1) Lasteaias on alaliselt tegutsev hoolekogu.

  (2) Hoolekogu eesmärgiks on vanemate, õpetajate, lasteaia pidaja ja kogukonna ühistegevus õppe- ja kasvatustöö ootustele vastavuse jälgimisel, suunamisel ja arendamisel ning lasteaias paremate tingimuste loomine.

  (3) Lasteaia hoolekogu pädevuse, liikmete valimise korra ja volituste kestuse kinnitab vallavolikogu.

6. peatükk VARA, RAHASTAMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 18.   Vara

  (1) Lasteaia vara on Märjamaa valla munitsipaalvara, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

  (2) Lasteaed kasutab oma vara sihtotstarbeliselt lasteaia eesmärgi ja ülesannete täitmiseks.

  (3) Laste toitlustamiseks sõlmitakse toitlustamisteenuse osutamise leping.

§ 19.   Rahastamine

  (1) Lasteaial on valla eelarve koosseisus oma alaeelarve. Eelarve kavandi koostab lasteaia direktor, kooskõlastab hoolekoguga ning esitab vallavalitsusele.

  (2) Lasteaia alaeelarve kinnitab vallavalitsus.

  (3) Lasteaia eelarvevahendid moodustuvad riiklikest eraldistest vallaeelarvesse, vallaeelarve eraldistest, lastevanemate laekumistest, annetustest, projektipõhistest laekumistest ja õppekavavälisest tegevusest saadud omatuludest.

§ 20.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Lasteaia töötajad koostöös vanematega võivad lasteaia ruumides ja õuealal korraldada vabatahtliku töö korras pereüritusi, millest saadud tulu lisatakse sihtotstarbelise annetusena lasteaia eelarvele.

  (2) Teenustasud määrab ja kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus.

§ 21.   Dokumentide haldus ja aruandlus

  (1) Lasteaed täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.

  (2) Järjepideva arengu tagamiseks on lasteaial:
  1) alaeelarve vallavalitsuse eelarves;
  2) arengukava;
  3) õppekava;
  4) kodukord;
  5) tegevus- ja päevakava.

  (3) Lasteaia raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (4) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja muid aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 22.   Kontroll tegevuse üle

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse järelevalvet haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

  (2) Lasteaia finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Märjamaa Vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (4) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruse rakendamine

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Vigala Vallavolikogu määrus 30.04.2009 nr 9 „Vana-Vigala Lasteaia põhimääruse kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json