KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte, kasside ning muude loomade pidamise eeskiri

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 3

Koerte, kasside ning muude loomade pidamise eeskiri

Vastu võetud 18.12.2019 nr 24
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 punkti 1, § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 362 ja lõike 2 alusel ning juhindudes loomakaitseseaduse § 3 ja loomatauditõrje seaduse § 11 lõikest 1 ja § 12 lõikest 3.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Käesolev eeskiri sätestab nii põllumajandusloomade ja -lindude kui ka lemmikuna peetavate loomade ja lindude (edaspidi loom, eraldi vastavalt ka põllumajandusloom või lemmikloom vastavas käändes) pidamise nõuded ning registreerimisega seotud kohustused Põhja-Pärnumaa vallas (edaspidi vald vastavas käändes)

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile valla territooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele isikutele, kelle pidamisel (omandis või valduses) loom on.

  (3) Isiku omandis olevaks loetakse looma, kui isik ise tunnistab, et loom kuulub temale ja loom elab alaliselt isiku elukohas, samuti kui loom on nõuetekohaselt märgistatud või kiibistatud ja kantud selle omaniku nimele vähemalt ühes üleriigilises lemmikloomaregistris või muus vastavas registris.

  (4) Loom on isiku valduses, kui looma kuuluvust isikule ei ole võimalik kindlaks teha, kuid isik on asunud järjepidevalt looma hooldama s.h toitma või kui loom kuulub omandiõiguse alusel mõnele muule isikule, ent elab valdaja juures ajutiselt või alaliselt ja on tema pidamisel.

  (5) Looma ei loeta isiku omandis ega valduses olevaks, kui loom on juhuslikult sattunud või arvatavalt teiste isikute poolt selle isiku elukohta toodud ja isikul puudub tahe looma endale jätmiseks ja pidamiseks ning isik on looma ilmumisest ja selle asjaoludest viivitamatult teada andnud Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

  (6) Kahtluse korral esitatud andmete õigsusesse on vallavalitsusel õigus isiku poolt antud informatsiooni kontrollida võimalike tunnistajate ütluste vm allikate kaudu. Kui ilmneb, et isik on andnud valeinformatsiooni ning sellega püüdnud valla kulul vabaneda enda omandis või valduses olevast loomast, tasub varjupaiga kulud või hüvitab juba kantud kulud vallale looma omanik või valdaja.

  (7) Looma pidamisel lähtutakse headest tavadest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

§ 2.   Looma pidamine

  (1) Looma pidamisel on loomapidaja kohustatud tagama:
  1) looma heaolu ja tema liigile ja eale sobiva ning vajaliku hoolduse;
  2) looma liigile ja eale kohases koguses söögi ja joogivee olemasolu. Loomale antav sööt peab olema toitev ja tasakaalustatud ning vajaduse korral mineraalide ja vitamiinidega rikastatud.
  3) sobiva mikrokliima ja ruumi, ehitise või elukorralduse, mis rahuldab liigile ja loomupärasele temperamendile iseloomulikku liikumisvajadust;
  4) muud looma terviseks ja heaoluks vajalikud tegevused, s.h haiguste ennetuseks läbi viima vaktsineerimised ja elementaarsed tervisekontrollid ning vajadusel ravi;
  5) et loom ei pääseks loomapidaja järelevalveta teise isiku omandis olevale kinnisasjale (sh avalikku kohta);
  6) loomaga teise isiku kinnisasjal või avalikus kohas viibimise korral looma hoidmise rihma otsas, s.h koeral suukorvi kasutamise, kui see on võimalikku agressiivsust arvestades ohutuse tagamiseks vajalik;
  7) looma transportimisel vastava haagise, kandepuuri või muu transpordivahendi kasutamise;
  8) loomade väljaheite kohese koristamise teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt (sh avalikust kohast);
  9) et looma käitumine ei rikuks avalikku korda, ei seaks ohtu teist isikut, tema tervist, vara ega loomi. Kui nimetatud nõude täitmata jätmisest tingituna on looma poolt teisele isikule tekkinud kahju, hüvitab selle kahju loomapidaja, välja arvatud juhud, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks;
  10) tema poolt loomapidamisega tekitatud keskkonnareostuse likvideerimiseks vajalike kulutuste katmise.

  (2) Looma pidamisel on keelatud:
  1) nakkusohtliku haige loomaga avalikus kohas viibimine;
  2) viia looma avalikku kohta, kuhu on paigaldatud sellekohane keelav teade või märk;
  3) lubada loomadel viibida väljaspool omaniku või valdaja territooriumi ilma loomapidaja juuresoleku ja järelevalveta;
  4) lasta loomadel reostada trepikodasid, hoove, tänavaid ja muid avalikke kohti või teistele isikutele kuuluvaid erakinnistuid;
  5) looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatu ei kehti vaegnägija juhtkoera või muu erikoolituse saanud koera suhtes, kes täidab teenistuskoera ülesandeid.

  (4) Avalikus kohas loomaga liikudes tuleb tagada inimeste ja teiste loomade ohutus. Looma, võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada või transpordivahendist välja lasta juhul, kui läheduses ei viibi inimesi ja teisi loomi või selleks spetsiaalselt kohandatud alal ning on tagatud, et isik suudab looma lahti päästmisel hoida tema käitumist kontrolli all.

  (5) Looma juhusliku väljapääsu korral oma territooriumilt on loomapidaja koheselt kohustatud tarvitusele võtma kõik meetmed looma kinni püüdmiseks.

  (6) Käesolevas eeskirjas sätestatut põhimõtteid kohaldatakse ka lemmikuna puurilindude (papagoi, kanaarilind jms) roomajate, näriliste, küülikute, puurituhkrute, kahepaiksete ja lülijalgsete pidamisel, arvestades vastava liigi pidamisega kaasnevat eripära.

§ 3.   Üldised nõuded loomade pidamise tingimustele

  (1) Loomi on lubatud pidada hoones või kinnisel territooriumil viisil, mis välistab looma lahti või välja pääsemise ning inimestele ja teistele loomadele kallale tungimise, kahju tekitamise, pideva ja olulise ebamugavuse või õnnetuse põhjustamise võimaluse.

  (2) Looma ruumi või ehitise põrand peab olema kaetud loomaliigile sobiva allapanuga. Põrand peab olema loomaliigile sobivast materjalist, et välistada looma kinnijäämine ja vigastumine.

  (3) Looma pidamise ruumi või ehitise valgustus peab võimaldama loomal järgida liigiomaseid käitumisharjumusi. Valgustus ei tohi põhjustada loomale stressi ega ebamugavust.

  (4) Looma ei tohi pidada keskkonnas, kus müratase pidevalt ületab selleks lubatud taseme.

  (5) Aastaringselt välitingimustes peetava looma pidamisel peab loomale olema tagatud ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuv kuut, ruum või ehitis.

  (6) Välitingimustes vabana peetava või sageli väljas vabana viibivate loomade pidamisel tuleb looma tarbeks rajada väliaedik või vastav ala ümbritseda piirdeaia või taraga, mis oleks sobilik antud loomaliigile ja tagaks tema territooriumil püsimise.

  (7) Kasutatava väliaediku suurus peab olema vastavuses looma liigi, tõu, suuruse ja aktiivsusega. Väliaediku tara peab olema valmistatud loomaliigile sobivast materjalist. Võrgust valmistatud tara võrgusilma suurus peab olema selline, et oleks välistatud looma kinnijäämine ja vigastumine.

  (8) Väliaediku maapind peab olema varustatud sadevee äravoolukohtadega. Väliaediku maapind ei tohi olla libe ega põhjustada looma vigastumist kukkumise tagajärjel.

  (9) Aastaringselt tohib õues pidada looma, kes on selliseks eluks aretatud ja kohanenud. Selliste loomade jaoks peab olema tagatud lisaks kuut, hoone või ehitus, mis annab varju ja kaitseb looma ilmastikumõjude (vihm, tuul jne) eest.

  (10) Loomade pidamise tingimustele esitatud täpsemad nõuded erinevate loomaliikide lõikes tulenevad kehtivatest vastavatest õigusaktidest, millest loomapidajal tuleb täiendavalt juhinduda.

§ 4.   Erinõuded puurilindude, küülikute, näriliste, puurituhkrute, roomajate, kahepaiksete ja lülijalgsete pidamisele

  (1) Lemmikloomana puurilinnu pidamisel peavad puuri mõõtmed oleme sobilikud linnu suurusele. Puurilinnu võib lasta vabaks üksnes ruumi, kus on võetud tarvitusele linnu vigastumist ja juhuslikku väljapääsu välistavad turvaabinõud, nagu näiteks uste ja akende sulgemine ning peeglite ja akende kinni katmine.

  (2) Roomajat, kahepaikset ja lülijalgset peetakse vastavas terraariumis, mida looma põgenemise vältimiseks peab olema võimalik sulgeda luku või muu sobiva vahendiga.

  (3) Küüliku ja närilise, puurituhkrute pidamise ruumis või ehitises peab olema pesakast, kuut või muu selletaoline pesaruum.

  (4) Täpsemad nõuded konkreetsete loomaliikide pidamisele on kehtestatud vastavates õigusaktides.

§ 5.   Koera ja kassi ning põllumajanduslooma märgistamine ning registreerimine

  (1) Valla haldusterritooriumil peetav koer ja kass peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood.

  (2) Soovituslik on lisaks mikrokiibile paigaldada kaelarihma kandva looma kaelarihmale ka looma omaniku kontaktandmed, et looma kadumise korral oleks leidjal operatiivsemalt ja ilma mikrokiibi lugemist võimaldava abivahendita võimalik koera omanik või valdaja kindlaks teha.

  (3) Valla haldusterritooriumil peetav koer ja kass tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt 4 kuu jooksul koera ja kassi sündimise päevast või 1 kuu jooksul koera või kassi omandamise või valdusse saamise päevast, juhul kui ta ei ole varem mikrokiibiga märgistatud.

  (4) Valla haldusterritooriumil peetav koer ja kass tuleb registreerida vähemalt ühte üleriigilisse lemmikloomaregistrisse.

  (5) Koera või kassi võõrandamisel või pidamise kohustuse üleandmisel tuleb loomapidaja andmed registris muuta 1 kuu jooksul võõrandamise või pidamise kohustuse üleandmise päevast arvates.

  (6) Looma surma korral korraldab vastava kande tegemise registris loomapidaja.

  (7) Põllumajanduslooma identifitseerimiseks märgistatakse see vastavalt seaduses ettenähtule nõuetele ja registreeritakse põllumajandusloomade registris.

§ 6.   Kohaliku omavalitsuse pädevus omanikuta või omaniku juurest lahti pääsenud loomade püüdmisele, pidamisele, hukkamisele

  (1) Omanikuta loomaks loetakse identifitseerimata loom, kelle omanikku või valdajat ei ole võimalik tuvastada.

  (2) Hulkuvaks loomaks loetakse loomapidaja juurest lahti pääsenud looma, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

  (3) Vallavalitsus korraldab hulkuvate ja omanikuta loomade, (s.h loomade, kelle omanikku või valdajat ei ole võimalik tuvastada) püüdmist, pidamist ja hukkamist vastavalt seadusele ja selle alusel vastu võetud õigusaktidele.

  (4) Loomapidaja juurest lahti pääsenud looma püüdmist korraldab loomapidaja. Kui loomapidaja juurest lahti pääsenud looma kinni püüdmise korraldas vallavalitsus, kannab looma püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik.

  (5) Vallavalitsus peab oma haldusterritooriumil korraldama hulkuvate loomade püüdmist, kui loomapidaja ei täida seadusest tulenevat kohustust korraldada ise enda lahti pääsenud looma kinnipüüdmine.

§ 7.   Vastutus

  Eeskirjas sätestatud nõuete rikkumisel kohaldatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, loomakaitseseaduse, loomatauditõrjeseaduse, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist valla territooriumil peetavad loomad tuleb märgistada korras ettenähtud mikrokiibiga ja registreerida vähemalt ühte üleriigilisse lemmikloomaregistrisse hiljemalt 1. jaanuariks 2022.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vändra Alevivolikogu 18.09.2003. a määrus nr 25 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“ (RT IV, 12.12.2013, 71);
  2) Vändra Vallavolikogu 16.11.2010. a määrus nr 36 „Vändra valla loomapidamise eeskiri“ (RT IV, 06.02.2013, 83);
  3) Halinga Vallavolikogu 15.03.2016. a määrus nr 13 „Halinga valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“ (RT IV, 19.03.2016, 16);
  4) Tootsi Vallavolikogu 13.03.2008 määrus nr 12 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“ (RT IV, 05.02.2014, 25).

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. aastal.

Ülle Vapper
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json