KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri

Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 8

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri

Vastu võetud 17.12.2019 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tõrva valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab lemmikloomade pidamise nõuded Tõrva valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on lemmikloom.

  (3) Eeskirjas reguleerimata küsimustes lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses ning teistes loomapidamist reguleerivates õigusaktides sätestatust, samuti Tõrva valla heakorra eeskirjast.

  (4) Lemmikloom (edaspidi loom) on käesolevas määruse tähenduses põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ nimetatud loom, sealhulgas koer, kass, näriline, küülik, puurituhkur, puurilind, roomaja, kahepaikne, akvaariumikala ja selgrootu.

§ 2.   Loomapidamise nõuded

  (1) Looma pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses ning põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ sätestatust.

  (2) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil. Loomapidaja peab välistama looma koduterritooriumilt välja pääsemise ilma loomapidajata.

  (3) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks avalikku korda ega ohustaks teisi inimesi, nende vara ega loomi.

  (4) Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi.

  (5) Loomapidaja on kohustatud ennetavalt vaktsineerima oma koera ja kassi marutaudi vastu.

§ 3.   Loomaga avalikus kohas viibimise nõuded

  (1) Avalik koht on igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, vabaõhulava, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, baar, kauplus, võimla, ettevõte, ühissõiduk jms).

  (2) Avalikus kohas loomaga viibimisel tuleb tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord, kasutades vajadusel jalutusrihma, kandmisvahendit või suukorvi.

  (3) Looma jätmine järelvalveta avalikku kohta on keelatud.

  (4) Loomapidajal on keelatud:
  1) loomaga viibida vastava keelumärgiga tähistatud kohtades;
  2) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades.

  (5) Lõike 4 punktis 1 sätestatu ei kehti vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera suhtes.

  (6) Loomapidaja on kohustatud koristama koheselt looma väljaheited.

  (7) Korterelamus looma pidades ning üldkasutatavates ruumides ja selle territooriumil viibides on loomapidaja kohustatud järgima lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu kodukorda ja muid elamu ühist haldamist käsitlevaid dokumente.

  (8) Loomapidaja kannab täielikku vastutust oma looma poolt tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest ega ole seotud olukorraga, kus looma kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

§ 4.   Looma märgistamine ja registreerimine

  (1) Tõrva vallas peetav koer või kass peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiipi ning olema registreeritud lemmikloomaregistris (LLR).

  (2) Loomapidaja peab laskma koera või kassi veterinaararstil märgistada ja registreerima koera või kassi viie päeva jooksul arvates koera või kassi kolmekuuseks saamise päevast.

  (3) Looma märgistamise ja registrisse kandmisega seotud kulud tasub loomapidaja.

  (4) Loomapidaja on kohustatud tagama registris olevate andmete ajakohasuse.

§ 5.   Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine

  (1) Hulkuv loom on loomatauditõrje seaduse § 12 lõigete 1 ja 2 tähenduses omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom. Omanikuta loomaks loetakse identifitseerimata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada. Loomapidaja juurest lahti pääsenud loomaks loetakse loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi. Loomapidaja peab viivitamata korraldama lahti pääsenud looma otsingud ja püüdmise.

  (2) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab vallavalitsus.

  (3) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik koheselt tagastada loomapidajale, paigutab vallavalitsus looma kuni loomapidajale tagastamiseni varjupaika.

  (4) Püütud looma hoitakse hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga koduleheküljel.

  (5) Omanikuga looma varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub omanik.

  (6) Omaniku väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta omanikku kulude kandmise kohustusest.

  (7) Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides, käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega omanikule pandud kohustused. Nimetatud kohustusi ei teki, kui isik on vallavalitsust hulkuvast loomast teavitanud.

§ 6.   Vastutus ja järelevalve

  Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 663 sätestatud ulatuses.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist valla territooriumil peetavad kassid ja koerad tuleb kiibistada § 4 märgitud viisil ja registreerida hiljemalt 1.jaanuar 2022.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Tõrva Linnavolikogu 17.03.2015 määrus nr 4 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  2) Helme Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 13 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  3) Hummuli Vallavolikogu 22.04.2015 määrus nr 28 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  4) Põdrala Vallavolikogu 28.03.2014 määrus nr 5 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Mihailov
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json