HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 35

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.12.2019 nr 31

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi isik).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale isikule, kelle elukoha aadress Rahvastikuregistri järgi on Rae vald, tagatakse õppimisvõimalus Rae valla munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

  (2) Isikute elukoha andmed fikseeritakse 1. veebruari Rahvastikuregistri andmete seisuga.

§ 3.   Elukohajärgsed koolid

  Elukohajärgsed koolid Rae vallas on Järveküla Kool, Jüri Gümnaasium, Kindluse Kool, Lagedi Kool, Peetri Lasteaed-Põhikool ja Vaida Põhikool.

§ 4.   Elukohajärgse kooli taotlemine

  (1) Elukohajärgse kooli taotlemiseks esitab vanem või muu seaduslik esindaja (edaspidi vanem) taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna 10. veebruarist 31. märtsini vallavalitsusele koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või
  2) väljavõte õpilase tervisekaardist;
  3) foto õpilaspileti jaoks;
  4) nõustamismeeskonna otsus selle olemasolul.

  (2) Koolivalmiduskaardi esitab vanem taotluse juurde e-keskkonnas ARNO esimesel võimalusel hiljemalt 20. juuniks.

  (3) Kui isiku elukoht on registreeritud Rae vallas peale 1. veebruari, saab taotlust esitada alates 1. aprillist.

  (4) Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamismeeskonna soovituse.

§ 5.   Elukohajärgse kooli määramine

  (1) Elukohajärgse põhikooli määramiseks moodustab Rae Vallavalitsus komisjoni.

  (2) Komisjon arvestab elukohajärgse kooli määramisel oluliste asjaoludena esmajärjekorras:
  1) sama pere teiste laste õppimist samas koolis;
  2) õpilase elukoha lähedust koolile;
  3) võimalusel vanemate soove.

  (3) Sama pere lasteks loetakse Rahvastikuregistri andmetel sama aadressiga elukohas elavad lapsed.

  (4) Komisjon määrab esimesse klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse kooli hiljemalt 15. aprilliks.

  (5) Vallavalitsus teavitab vanemat esimese klassi õpilase elukohajärgse kooli määramisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks.

  (6) Vanem, kelle lapsele ei määratud esimese eelistusena soovitud koolikohta, on kohustatud hiljemalt 15. maiks teavitama õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest e-keskkonnas ARNO. Õppekohast loobumisel on vanemal õigus valida kool, kus on vabu õppekohti. Kui vanem selleks ajaks kooli ei vali, lõpetatakse menetlus.

  (7) Õpilase arvamine kooli nimekirja kinnitatakse kooli poolt e-keskkonnas ARNO hiljemalt 30. maiks.

  (8) Alates 15. augustist on õigus komplekteerida vabaks jäänud õppekohad ning võtta vastu lapsi, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel on väljaspool Rae valda.

§ 6.   Erisused kooli määramisel

  (1) Kui isiku elukoha aadress Rahvastikuregistris on muutunud ja isikule ei ole elukohajärgset põhikooli määratud, saab vanem esitada taotluse elukohajärgse põhikooli määramiseks e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna alates 10. juunist kooli, kus on vaba õppekoht.

  (2) Kui lapsevanem ei ole vallavalitsust lapse esimesse klassi astumise soovist määruses sätestatud tähtaegadel ja korras teavitanud, saab vanem esitada taotluse elukohajärgse põhikooli määramiseks e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna alates 10. juunist kooli, kus on vaba õppekoht.

§ 7.   Põhiharidust omandava õpilase üleminek teise kooli

  (1) Õpilase üleminekul ühest koolist teise õppetöö perioodil keskel esitab vanem taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna vallavalitsusele. Hariduse- ja sotsiaalamet annab vastuse 15 tööpäeva jooksul.

  (2) Õpilase üleminekul ühest koolist teise uueks õppeaastaks esitab vanem taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna vallavalitsusele alates 10. juunist. Hariduse- ja sotsiaalamet annab vastuse 15 tööpäeva jooksul.

  (3) Õpilase üleminekul Rae valla koolist Kindluse Kooli uueks õppeaastaks esitab vanem taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna vallavalitsusele alates 10. veebruarist 31. märtsini. Vallavalitsus teavitab vanemat kooli vastuvõtmisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  (2) Rae Vallavalitsuse 28. detsembri 2017 määrus nr 18 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Martin Minn
vallasekretär

Madis Sarik
vallavanem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json