HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 66

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.12.2019 nr 91
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käina Huvi- ja Kultuurikeskus (edaspidi keskus) on Käina Osavalla Valitsuse (edaspidi osavallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskuse nimi on Käina Huvi- ja Kultuurikeskus, inglise keeles Käina Hobby- and Cultural Center.

  (3) Keskuse tegevust juhendab ja koordineerib Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hariduse- ja kultuuriosakond (edaspidi osakond).

  (4) Keskuse asukoht on Mäe 2, Käina, Hiiumaa vald, 92101, Hiiu maakond

  (5) Keskusel on pitsat ja sümboolika, mille kasutamise korra kehtestab hoolekogu kooskõlastusel keskuse direktor (edaspidi direktor) käskkirjaga.

  (6) Keskuse teeninduspiirkond on Hiiumaa valla haldusterritoorium.

  (7) Keskuse õppekeel on eesti keel.

  (8) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadest, avatud noorsootöö põhimõtetest, noorsootöö seadusest, teistest noorsootööd reguleerivatest õigusaktidest, valdkondlikust arengukavast, Hiiumaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsuse) õigusaktidest ning sellest põhimäärusest.

§ 2.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Keskuse tegevuse eesmärk on korraldada ja koordineerida huvi- ja kultuuritegevust, huvialast koolitust (edaspidi kultuurikeskus), huviharidust (edaspidi huvikool) ja noorsootööd (edaspidi noortekeskus) piirkonnas.

  (2) Huvikooli ülesanne on loova huvihariduse korraldamine lastele ja noortele vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadele, sh järjepidev õppe- ja kasvatustöö ning näituste, kontsertide, etenduste, konkursside ja teiste ürituste korraldamine.

  (3) Noortekeskuse ülesanne on piirkondliku avatud noorsootöö korraldamine, sh noortekeskuse teenuse osutamine, erinevate huvidega laste ja noorte (7–26 aastaste) ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel.

  (4) Kultuurikeskuse ülesanne on kohaliku kultuurielu korraldamine, professionaalse kultuuri vahendamine, festivalide, meelelahutusürituste, kontsertide, teatrietenduste, näituste ja teiste kultuuriprojektide korraldamine, paikkondliku kultuuri edendamine, klubide ja huviringide tegevuse korraldamine ja nende nõustamine, kultuurialane koostöö vallas asuvate mittetulundusühingute, seltside, sihtasutuste, huviringide ning äriühingutega.

  (5) Koostöö teiste huviharidus-, noorsootöö- ja kultuuriasutustega sh osalemine valdkondliku arengukava koostamises ja elluviimises ning Käina osavalla esindamine vastavas valdkonnas.

  (6) Keskus võib oma põhitegevuse kõrvalt arendada vabahariduslikku tegevust, pakkudes elanikkonnale õppe- ja enesetäiendamise võimalusi. Korraldada seminare ja kursusi, samuti välja üürida inventari ja ruume ning osutada muid tasulisi teenuseid vastavalt valitsuse hinnakirjale.

§ 3.   Struktuur

  (1) Keskuse struktuuriüksused on huvikool, noortekeskus ja kultuurikeskus.

  (2) Huvikooli struktuuriüksused on muusika-, kunsti- ja tantsuosakond, kus antakse huviharidust õppeastemete kaupa.

  (3) Muusikaosakonna õppeastmed on:
  1) eelkool 1-2 aastat;
  2) põhikool noorem aste 1.- 4. klass;
  3) põhikool vanem aste 5.- 7. klass;
  4) lisa-aasta(d);

  (4) Kunstiosakonna õppeastmed:
  1) eelkool 1-2 aastat;
  2) põhikool noorem aste 1.- 4. klass;
  3) põhikool vanem aste 5.- 8. klass;
  4) lisa-aasta(d);

  (5) Tantsuosakonna õppeastmed:
  1) eelkool 1-4 aastat;
  2) põhikool noorem aste 1.- 3. klass;
  3) põhikool vanem aste 4.- 5. klass;
  4) lisa-aasta(d).

  (6) Huvikooli struktuuriüksuste ülesanded kinnitatakse huvikooli õppekavade koosseisus.

§ 4.   Huvikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ning lõpetamise tingimused ja kord

  (1) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi huvikooli tingimusel, et lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb kulude katmisel või õpilase seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse.

  (2) Huvikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja korra kehtestab valitsus.

§ 5.   Huvikooli õppekorraldus

  (1) Huvikooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja raamõppekava olemasolul ka selle alusel koostatud ja Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavad.

  (2) Õppetöö toimub õpperühmades või individuaalselt. Õpperühma suuruse ja moodustamise alused kehtestab valitsus.

  (3) Huvikoolil võib olla mitu õppekohta.

  (4) Õppimine on tasuline. Õppetasu suuruse kinnitab valitsus.

  (5) Õppetasust vabastamise ning soodustuste andmise aluseks on õppuri või tema seadusliku esindaja põhjendatud avaldus. Otsuse teeb õppenõukogu, mis kinnitatakse direktori käskkirjaga.

  (6) Õppurite teadmisi ja oskusi hinnatakse õppenõukogu kehtestatud hindamiskorras.

  (7) Õpe toimub õppuri tööst, alus-, põhi-, üldkesk-, kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

§ 6.   Huvikooli õppekava

  (1) Õppekava määrab kindlaks õppe eesmärgid ja kestuse, õppeainete loendi ning ainekavad.

  (2) Õppekava on aluseks iga õppeperioodi tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamisel.

  (3) Ettepanekuid huviala õppekava muutmiseks, uue lisamiseks või olemasoleva sulgemiseks võib teha kooli pidaja või tema poolt selleks volitatud ametiisik, huvikooli hoolekogu või õppenõukogu. Tehtud ettepanekud kinnitab huvikooli direktor.

  (4) Õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast vastava õppeperioodi lõppu.

§ 7.   Huvikooli õppeperiood

  (1) Õppe korraldamise alus on üldhariduskooli õppeaasta.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeaastas on kaks õppeperioodi, mis korrapärase õppetöö kõrval sisaldavad ka arvestusi, eksameid ning loomingulist praktikat.

  (4) Õppevaheajad vastavad õigusaktidega üldhariduskoolile kehtestatud õppevaheaegadele.

  (5) Õppetöö toimub tunniplaani alusel 45 minutiliste tundidena.

  (6) Õppetundide arv ja nende järjekord määratakse õpetaja esitatud ning direktori kinnitatud tunniplaaniga.

§ 8.   Huvikooli õppenõukogu

  (1) Huvikooli õppenõukogu ülesanne on õppekavade alusel toimuva õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on kõik huvikooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad.

  (3) Õppenõukogu koosolekut juhatab direktor või tema asendaja.

  (4) Õppenõukogu:
  1) arutab huvikooli tegevuskava;
  2) vaatab läbi huvikooli õppekava ning õppetulemuste hindamisega seoses koostatud dokumendi;
  3) analüüsib ja hindab huvikooli õppetegevust ning teeb selle juhtimiseks vajalikke otsuseid;
  4) arutab muid õppekorralduse ja õpilaste arenguga seotud küsimusi ning annab hinnangu õppetulemustele.

  (5) Õppenõukogu koguneb vähemalt kolm korda aastas.

  (6) Õppenõukogu kutsub kokku direktor vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (7) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (8) Päevakorras märgitud otsuse võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel poolthäälte enamusega.

  (9) Õppenõukogu koosolek protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivale õigusaktile ning olema kättesaadav hiljemalt kolmandal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja.

§ 9.   Huvikooli õppurid

  (1) Õppurid on õppekava alusel õppivad lapsed, kes on nimekirja arvatud sisseastumisavalduse alusel.

  (2) Vormikohase avalduse õppima asumiseks esitab õppuri esindaja, võttes sellega vastutuse õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest.

  (3) Avalduse vormi töötab välja osakond.

  (4) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne õppima asumist ja õppimise ajal õppekava, keskuse põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu keskuse hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasesindus ja osaleda selle tegevuses;
  5) saada keskusest teavet õppetöö korralduse kohta;
  6) asutada keskuses klubisid, stuudioid ja ringe, mille tegevuse eesmärk ei ole vastuolus keskuse põhimäärusega ning osaleda nende tegevuses;
  7) kasutada muid seaduslikke õigusi.

  (5) Õppur on kohustatud:
  1) järgima keskuse kodukorda ja põhimäärust;
  2) kohusetundlikult täitma õppeülesandeid;
  3) osa võtma õppekavaga määratud mahus õppetööst, osalema arvestustel, eksamitel, esinemistel jt üritustel nii keskuses kui ka selle esindajana väljapool keskust;
  4) hoidma ja kasutama temale antud keskuse inventari heaperemehelikult vastavalt nende sihtotstarbele;
  5) täitma muid seaduslikke kohustusi.

  (6) Keskus tagab õpilase huvikoolis viibimise ajal tema tervise ja kaitse.

§ 10.   Keskuse juhtimine

  (1) Keskust juhib direktor, kelle nimetab ametisse valitsus Käina osavalla vanema (edaspidi osavallavanem) ettepanekul.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra ning direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab valitsus.

  (3) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab osavallavalitsus.

  (4) Keskuse koosseisu kinnitab valitsus juhataja ettepanekul.

  (5) Direktor:
  1) juhib keskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib keskuse majandustegevust, tagab keskuse tulemusliku töö, vastutab keskuse üldseisundi ja arengu, vara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest keskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb tehinguid keskuse ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja Hiiumaa valla õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude sihipärase täitmise ja laekumise;
  4) tagab keskuse eelarve projekti koostamise ja kooskõlastamise osavalla valitsusega Hiiumaa valla õigusaktides kehtestatud korra järgi, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel osavalla valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  5) vastutab keskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  6) tagab riigi ja Hiiumaa valla õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  7) tegutseb keskuse nimel ja esindab seda lisavolituseta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Hiiumaa valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  8) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  9) kehtestab keskuse asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ja muud asutuse toimimiseks vajalikud alusdokumendid lähtudes Hiiumaa valla samalaadsetest dokumentidest;
  10) annab oma pädevuse piires keskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) korraldab keskusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete vastamist ja lahendamist;
  12) kinnitab keskuse lahtiolekuajad kooskõlastades need hoolekoguga.

  (6) Direktorit asendab direktori või osavallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 11.   Keskuse töötajad

  (1) Keskuse töötajad on õppe- ja kasvatustegevusega seotud õpetajad, noorsootöötajad ning abipersonal.

  (2) Keskuse töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töökorralduse reeglites, töötaja töölepingus ja ametijuhendis.

§ 12.   Keskuse hoolekogu

  (1) Keskuse hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ, kelle eesmärgiks on huvikoolile, noorte- ja kultuurikeskusele nõu andmine ja toetamine eesmärkide elluviimisel, õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

  (2) Hoolekogu:
  1) annab arvamuse keskuse põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  2) annab arvamuse keskuse õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse keskuse kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  4) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  5) annab arvamuse eelarve projekti kohta;
  6) annab valdkondliku arengukava kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  7) annab arvamuse keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  8) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
  9) teeb direktorile ettepaneku õppetasu suuruse kohta;
  10) kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga osakonnale;
  11) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb osakonnale ettepanekuid keskusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Hoolekogu on seitsme- kuni üheksaliikmeline ning sinna kuuluvad volikogu, valitsuse, osavallakogu, õppenõukogu, lastevanemate, õppurite ja noorte esindajad. Lastevanemate esindaja ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

  (4) Hoolekogu koosseisu kinnitab valitsus direktori ettepanekul.

  (5) Hoolekogu:
  1) esimese koosoleku kutsub kokku direktor, kes osaleb hoolekogu koosolekul, kuid ei ole hoolekogu liige;
  2) valib oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija;
  3) koosolek toimub mitte harvem kui kord poolaastas ning koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees;
  4) teeb otsused poolthäälteenamusega. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest. Hoolekogu otsus protokollitakse ning protokollile kirjutab alla hoolekogu esimees;
  5) võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma nõusoleku üle poole hoolekogu liikmetest.

  (6) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda hoolekogu poole õpetamist puudutava küsimusega.

§ 13.   Keskuse vara, vahendid ja eelarve

  (1) Keskusel on Hiiumaa valla eelarve koosseisus oma eelarve.

  (2) Keskuse valduses olev vara on Hiiumaa valla omand.

  (3) Keskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Hiiumaa valla vallavara valitsemise korrale.

  (4) Keskuse vara moodustavad valitsuse poolt tema valdusesse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahendid ning muu vara, mis on antud tema kasutusse teise füüsilise ning juriidilise isiku poolt.

  (5) Keskuse finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetavast õppetasust;
  5) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  6) tasulistest teenustest;
  7) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.
  8) teiste omavalitsusüksuste poolt laekunud õpilaskoha tegevuskulu maksumusest.

§ 14.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Keskus esitab oma järgneva aasta tegevuskava 20. septembriks ja aruande tegevuskava täitmise kohta 1. veebruariks.

  (2) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib osavallavalitsus.

  (3) Riiklikku järelevalvet huvikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (4) Keskuse eelarvedistsipliinist kinnipidamist ja finantstegevust kontrollib valitsus.

§ 15.   Keskuse põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Keskuse põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks volikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja keskuse direktor.

§ 16.   Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab volikogu oma otsusega.

  (2) Keskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Keskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, keskuse töötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne huvikooli õppeperioodi lõppu.

  (4) Kui keskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, viimase puudumisel osavallavalitsusele.

  (5) Keskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

  (6) Keskuse tegevuse lõpetamist korraldab vallavalitsus.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 26.11.2008 määrus nr 47 “Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse põhimäärus”

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json