Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksu vabastuse andmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 75

Maamaksu vabastuse andmine

Vastu võetud 18.11.2014 nr 29
RT IV, 25.11.2014, 16
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2015RT IV, 30.12.2015, 301.07.2016
15.12.2016RT IV, 22.12.2016, 3601.01.2017
19.12.2019RT IV, 27.12.2019, 5801.01.2020

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja lõike 2 ning maamaksuseaduse § 11 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täiendava maamaksu vabastuse andmine Jõhvi vallas.

§ 2.   Maksuvabastuse saaja

  Täiendava maamaksu vabastusele on õigus
  1) riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja või isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
[RT IV, 30.12.2015, 3 - jõust. 01.07.2016]
  2) represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes.

§ 3.   Maksuvabastuse suurus

  (1) Täiendavalt vabastatakse maamaksust:
  1) riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajale või isikule, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest Jõhvi linnas ja Tammiku alevikus kuni 0,15 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele;
[RT IV, 27.12.2019, 58 - jõust. 01.01.2020]
  2) represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes isikule, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
[RT IV, 27.12.2019, 58 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Täiendava maksuvabastuse suurus on 13 eurot ühe maksuvabastuse saaja kohta.

§ 4.   Maksuvabatsuse taotlemine

  (1) Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Jõhvi Vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 20. jaanuariks. Nimetatud kuupäevast hiljem esitatud avalduse alusel arvestatakse maksuvabastust järgnevast aastast.

  (2) Avaldus peab sisaldama isiku kohta järgmisi andmeid:
  1) ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta;
  2) vastavalt vabastuse liigile, kas pensionitunnistuse number, dokumendi koopia osalise või puuduva töövõime kohta või dokumendi koopia, mis tõendab isiku vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõikes 1 või 2 või § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele;
[RT IV, 30.12.2015, 3 - jõust. 01.07.2016]
  3) alalise elukoha aadress;
  4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
  5) maakasutusõiguse ulatus.

  (3) Isik, kes on varasematel aastatel esitanud avalduse ja kelle maksuvabastuse alused ei ole muutunud ning kellele on antud maamaksu vabastus, ei pea maksuvabastuse saamiseks uut avaldust esitama.
[RT IV, 30.12.2015, 3 - jõust. 01.07.2016]

  (4) Kui maksuvabastuse taotlejal on ära langenud maksuvabastuse saamise alus või on muutunud muud varem esitatud andmed, on ta muudatustest kohustatud kirjalikult vallavalitsust teavitama ühe kuu jooksul.

§ 5.   Maksuvabastuse andmine

  (1) Maksuvabastuse andmise otsustab valitsus korralduse andmisega.

  (2) Kui maksuvabastuse taotleja esitas avalduse maksuvabastuse saamiseks mõlema käesoleva korra §s 2 nimetatud alusel, siis erinevaid maksuvabastuste summasid ei liideta ja maksuvabastus antakse alusel, mille puhul on maksuvabastuse suurus taotlejale soodsam.

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json