Teksti suurus:

Märjamaa Vallavolikogu 21. detsembri 2010 määruse nr 42 „Märjamaa Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2014
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2014, 1

Märjamaa Vallavolikogu 21. detsembri 2010 määruse nr 42 „Märjamaa Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 21.01.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 alusel.

§ 1. Märjamaa Gümnaasiumi põhimääruse muutmine
Märjamaa Vallavolikogu 21.12.2010 määruses nr 42 „Märjamaa Gümnaasiumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 6 „Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid“ lõikele 2 lisatakse punkt 5 järgmise sõnastusega:
„5) klasse põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle andekus kombineerituna mõne muu erivajadusega toob kaasa vajaduse õppida väikeklassis – klassitäitumuse piirnormiga 4 õpilast.“
2) paragrahvi 9 „Arengukava“ lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad.“
3) paragrahvi 14 „Õppenõukogu“ lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.“
4) paragrahvi 15 „Koolitöötajad“ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 15. Koolitöötajad
(1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.
(2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor kooli pidaja kehtestatud korras.
(3) Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.“
5) paragrahvi 17 „Sisehindamine ja nõustamine“ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠17. Sisehindamine
(1) Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.
(2) Kooli sisehindamist tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.
(3) Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json