Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Saverna Hooldekodu põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2014, 6

Saverna Hooldekodu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 21.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel ning Sotsiaalhoolekande seaduse § 17 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Saverna Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) on Valgjärve Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus.

 (2) Hooldekodu asukoht Saverna küla, Valgjärve vald, Põlvamaa. Hooldekodu postiaadress on Kooli tee 6/1, Saverna küla 63418, Valgjärve vald, Põlvamaa.

 (3) ) Hooldekodul on oma eelarve valla eelarve osana.

 (4) Hooldekodu juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ning teistest kehtivatest õigusaktidest.

 (5) Hooldekodusse vastuvõtmise tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

§ 2.  Hooldekodu eesmärk ja ülesanded

 (1) Hooldekodu on eakatele ja puuetega inimestele (edaspidi klient) ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud üldtüüpi ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus, mille eesmärk on tagada seal viibivate isikute nende eale ja seisundile vastav igapäevaeluga toimetulek, hooldus ja põetamine.

 (2) Eesmärgist tulenevalt täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
 1) juhendab ja abistab kliente igapäevaelus vajalike toimingute teostamisel;
 2) loob klientidele turvalised elamis- ja hooldamistingimused;
 3) korraldab klientidele vajadusel esmatasandi arstiabi või haiglasse paigutamise;
 4) korraldab klientidele huvi- ja ühistegevusi;
 5) korraldab klientidele abivahendite soetamist ja rentimist;
 6) teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldada klientide tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
 7) teostab vajadusel koduteenust;
 8) korraldab lähedase või seadusliku esindaja puudumisel kliendi matuse.

 (3) Lähtudes vajadusest võib hooldekodu osutada eneseväärikust säilitava elustandardi ja sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ning toimetulekuvõime säilitamiseks muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid.

 (4) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Valgjärve vald. Teiste omavalitsuste elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

§ 3.  Hooldekodu tegevuse korraldamine

 (1) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab juhataja. Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (2) Hooldekodu struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab volikogu vallavalitsuse ettepanekul.

 (3) Juhataja:
 1) juhib ja korraldab hooldekodu tegevust;
 2) sõlmib lepinguid hooldekodu ülesannete täitmiseks;
 3) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu töötajate koosseisu ja palgamäärade projekti;
 4) töötab välja ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
 5) kinnitab hooldekodu töökorralduse reeglid ja muud hooldekodu sisesed eeskirjad;
 6) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 7) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
 8) vastutab hooldekodu dokumentatsiooni õige ja täpse pidamise eest;
 9) vastutab hooldekodu tuleohutus- ja sanitaareeskirjadest kinnipidamise eest;
 10) tagab hooldekodu valdusse antud vara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
 11) vastutab eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
 12) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;

§ 4.  Rahalised vahendid

 (1) Hooldekodul on oma eelarve Valgjärve valla eelarves.

 (2) Hooldekodu kohatasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

 (3) Hooldekodu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 5.  Hooldekodu vara

 (1) Hooldekodu vara moodustavad talle omaniku poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Hooldekodu vara ja vahendid moodustavad:
 1) eraldised valla eelarvest;
 2) annetused, eraldised, kingitused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sponsoreraldised;
 3) laekumised ja maksed teenuste eest.

 (3) Hooldekodu rahaliste vahendite ja vara kasutamist reguleerib volikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise kord.

§ 6.  Järelevalve

  (1) Hooldekodu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmise üle teostab järelvalvet maavalitsus ja vallavalitsus.

§ 7.  Hooldekodu tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 8.  Lõppsätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Valgjärve Vallavolikogu 29.märtsi 2005.a. määrus nr 1-1.1-9 „Saverna Hooldekodu põhimäärus“

 (2) Määrus jõustub 01.veebruaril 2014.a.

Hegri Narusk
volikogu esimees