HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sõmeru valla põhikoolide hoolekogude moodustamine ja töökord

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2014, 20

Sõmeru valla põhikoolide hoolekogude moodustamine ja töökord

Vastu võetud 22.01.2014 nr 5
jõustumine 01.03.2014

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Sõmeru valla põhikoolide (edaspidi kool) hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine 

§ 2.   Hoolekogu liikmed

  (1) Hoolekogu liikmete nimetamisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 sätestatust.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 3.   Hoolekogu moodustamise põhimõtted

  (1) Hoolekogu moodustab ja muudatused kinnitab Sõmeru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kooli direktori (edaspidi direktor) ettepanekul.

  (2) Kooli pidaja esindaja määrab Sõmeru Vallavolikogu oma otsusega.

  (3) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) õppenõukogu esindaja nimetatakse õppenõukogu koosolekul;
  2) vanemate ja vilistlaste esindaja(d) valitakse kooli üldkoosolekul;
  3) õpilaste esindaja nimetatakse õpilasesinduse poolt;
  5) kooli toetava organisatsiooni esindaja nimetatakse kooli direktori ettepanekul.

§ 4.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Kooli pidaja esindaja volitus kestab volikogu poolt uue liikme nimetamiseni, kuid mitte kauem, kui tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni.

  (2) Õppenõukogu esindaja volitus kestab kuni töölepingu lõppemiseni või uue esindaja nimetamiseni.

  (3) Vanemate esindaja(te) volitus kestab kuni liikme lapse koolist välja arvamiseni või uue esindaja valimiseni.

  (4) Õpilaste esindaja volitus kestab kuni õpilase koolist väljaarvamiseni või uue esindaja nimetamiseni.

  (5) Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate volitused lõpevad uute esindajate nimetamisel.

  (6) Hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda.

3. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 5.   Hoolekogu tööülesanded

  Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta;
  15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  16) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 6.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 7.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 8.   Hoolekogu koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (2) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või direktori või kooli pidaja ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

§ 9.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa direktor.

§ 10.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Hoolekogu koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused avaldatakse kooli veebilehel.

  (3) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

4. peatükk Hoolekogu otsused 

§ 11.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.

§ 12.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- või vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

§ 13.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokkukutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraoleku aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 14.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelvalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Sõmeru valla põhikoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord (RT IV, 13.11.2012, 16) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Kuni käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud Sõmeru valla põhikoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord alusel vastuvõetud otsused kehtivad pärast käesoleva määruse jõustumist niivõrd, kuivõrd nad ei ole vastuolus käesoleva määrusega, kuni nende kehtetuks tunnistamiseni.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 01. märtsil 2014.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json