Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskirja kehtestamine

Heakorraeeskirja kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Karula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2003
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2014, 37

  Heakorraeeskirja kehtestamine

  Vastu võetud 28.01.2003 nr 34
  jõustumine 01.02.2003

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 361 alusel.

  § 1.   Üldsätted


  1.1. Karula valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) ülesanne on tagada valla territooriumi puhtus ja hea väljanägemine.
  1.2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes asuvad alaliselt või viibivad Karula valla haldusterritooriumil.
  1.3. Käesolevas eeskirjas on:
  1.3.1. heakorranõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja. Seejuures jääb eeskirja täitmise eest vastutama omanik;
  1.3.2. kinnistu mõistega võrdsustatud maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  1.3.3. avalik koht on iga territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav.

  § 2.   Kohustused heakorra tagamiseks


  2.1. Avalikus kohas on kõik isikud kohustatud järgima heakorranõudeid ja teisi sellel territooriumil käitumiseks kehtestatud piiranguid.
  2.2. Ehitise või kinnistu omanik, ehitus- ja remonditöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud puhastusala korras hoidma vastavalt käesoleva eeskirja punktis 8 kirjeldatule.
  2.3. Puhastusala ulatub ristsuunas kinnistu piirist või ehitisest tänava telgjooneni. Riigi- ja vallamaanteel on sõidutee puhastusala ühe meetri kaugusel sõidutee äärest. Ehitise või kinnistu vahelise maa-ala puhastusala piiriks on nendevaheline mõtteline telgjoon.
  2.4. Vallavalitsuse korraldusega võib:
  2.4.1. käesolevast eeskirjast tulenevate omaniku kohustuste täitmatajätmisel või puudulikul täitmisel korraldada selle töö tegemine ning nõuda selle maksumus sisse omanikult;
  2.4.2. kehtestada punktis 8 kinnitatust teistsugune puhastusala, arvestades konkreetse kinnistu asendit.
  2.5. Avalikku kohta tohib tõkkepiirde, reklaamstendi, telefonikabiini, vitriini, pingi ja teised teisaldatavad väikevormid paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende omanikul.
  2.6. Parke, haljasalasid ning nendega külgnevaid kõnni- ja sõiduteid on kohustatud puhastama nende omanik.
  2.7. Vallavalitsus on kohustatud:
  2.7.1. tagama munitsipaalmaa ja sellega külgneva üldkasutatava maaüksuse korrashoiu;
  2.7.2. vajadusel korraldama avalikus kohas vajalikul hulgal prügiurnide ja -konteinerite paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise;
  2.7.3. tagama asulate tänavatel nimesiltide olemasolu.
  2.8. Kinnistu omanik on kohustatud:
  2.8.1. korras hoidma kinnistu piirdeaia;
  2.8.2. õigeaegselt niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama kooskõlastatult liinivaldajaga puuokste kärpimist, mis kasvavad side- ja elektriliinidesse;
  2.8.3. tegema oma kinnistul regulaarselt umbrohutõrjet vältimaks umbrohu levikut naaberkinnistule;
  2.8.4. hoidma korras kinnistut läbivad avalikuks kasutamiseks ettenähtud erateed.
  2.9. Ehitise omanik on kohustatud:
  2.9.1. korras hoidma hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid;
  2.9.2. paigaldama üldkasutatava hoone juurde prügiurni ja seda õigeaegselt tühjendama;
  2.9.3. tagama vastavalt tänava hoonete numeratsioonile õige hoone numbri;
  2.9.4. tagama prügi regulaarse äraveo;
  2.9.5. tagama heitvee kogumiskaevu korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise ning vajaduse korral liivatama kõnniteed;
  2.9.6. kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama nende tööde tegemise ajal ohutuse;
  2.9.7. tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse.
  2.10. Ehitus-, remondi ja kaevetöö tegija on kohustatud:
  2.10.1. järgima hoone välisilme muutmisel ning fassaadi ümberehitamisel riigi ja Karula valla õigusaktidega sätestatud korda;
  2.10.2. vältima objektilt pori ja prahi sattumist teedele, platsidele ja haljasaladele;
  2.10.3. hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  2.10.4. rajama ning korras hoidma piirdeaia või muu tõkke;
  2.10.5. pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.
  2.11. Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  2.11.1. korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu;
  2.11.2. hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.
  2.12. Müügi- või teeninduspunkti omanik on kohustatud:
  2.12.1. tänavakaubanduspunkti (kiosk, paviljon, haagis, lett jms) paigaldamiseks taotlema vallavalitsuselt vastava loa;
  2.12.2. hoidma pidevalt korras müügi- või teeninduspunkti ümbruse (raadiusega 25 m, teeäärsel rajatisel kuni sõidutee telgjooneni, kui puhastusala ei ole määratletud teisiti).
  2.13. Prügikonteineri korrashoiu (terve, värvitud, korralikult suletava kaanega) peab tagama selle omanik.
  2.14. Prügi või muu veose vedaja peab koristama pealelaadimisel või sõidul mahapudenenud prügi või kauba.
  2.15. Kinnistu reostamisel või risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.
  2.16. Tee (välja arvatud raudtee) reostamisel, ummistamisel või risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.
  2.17. Raudtee maa-ala ning raudtee ülesõidukoha korrashoiu ja hoolduse peab tagama selle maa omanik.
  2.18. Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, millel üritus korraldati, puhastama hiljemalt 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või loal määratud tähtajaks.

  § 3.   Nõuded vallas elavale või viibivale isikule


  3.1. Keelatud on:
  3.1.1. risustada ja reostada valla territooriumi ja ehitisi, kritseldada hoone seinale, piirdeaiale, pingile, kõnniteele jne või kahjustada neid muul viisil;
  3.1.2. välja panna teadet, kuulutust, plakatit ja reklaamstendi, järgimata selleks riigi ja Karula valla õigusaktidega kehtestatud korda, samuti jätta välja aegunud reklaami;
  3.1.3. kahjustada haljasala, lilli, pargiinventari (prügiurn, lillekast, valgusti jms), omavoliliselt ümber paigutada pargiinventari ja piiret;
  3.1.4. vigastada ning omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid, rikkuda murukamarat ja teekatet;
  3.1.5. põletada kulu;
  3.1.6. rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse määratud isikuga kooskõlastamata;
  3.1.7. kuivatada pesu üldkasutataval haljasalal puude vahel;
  3.1.8. põletada prahti prügikonteineris, visata üldotstarbelisse prügikonteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid;
  3.1.9. maha panna prügi metsa, maanteekraavi jm selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
  3.1.10. valada kütte- ja määrdeõli kanalisatsiooni, lahtisesse veekogusse või maapinnale;
  3.1.11. kuhjata lund sõiduteele;
  3.1.12. ujutada loomi üldkasutatavas suplemiskohas;
  3.1.13. kasutada mürkainet kehtestatud korra vastaselt;
  3.1.14. paigaldada ilma projektita vedelkütuse mahutit;
  3.1.15. tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni ja tolmu;
  3.1.16. sõita kõnniteele laadimistöödeks üle 3500 kg täismassiga veokiga.

  § 4.   Kalmistute hooldamine


  4.1. Omanikud on kohustatud korrastama hauatähised, hauarajatised, kalmud ja kalmudevahelised teed vähemalt kaks korda aastas.
  4.2. Surnu matmiseks on matuse korraldaja kohustatud esitama kalmistuvahile perekonnaseisuorgani väljastatud surmatunnistuse.
  4.3. Kalmistuvahile peab teatama eelseisvast matmisest üldjuhul 48 tundi enne matmist.
  4.4. Kalmistuvaht vormistab matmisloa ja registreerib iga matmise matuse registreerimise raamatus.
  4.5. Matmine on lubatud ainult päevasel ajal.
  4.6. Kalmistu haldaja korrastab teerajad, ühishauad, mälestusmärgid ja kalmistule maetud kultuurilooliselt tuntud isikute kalmud.
  4.7. Kui matmisest on möödas rohkem kui 40 aastat ning hauaplatsi ja -rajatisi ei ole korrastatud kolme viimase aasta jooksul ning hauatähisel ei ole kunstilist ega kultuurilist väärtust, on kalmistuvahil õigus kalmistu haldaja loal matmispaik tasandada ja võtta see kasutusele uue hauaplatsina.
  4.8. Kultuurilooliselt tuntud isikute matmisplatsidele peale ei maeta.
  4.9. Kalmistud on avatud ja neid võib külastada kõigil nädalapäevadel.
  4.10. Kalmistute külastajad peavad hoidma korda, puhtust ja vaikust.
  4.11. Keelatud on:
  4.11.1. kalmude, hauatähiste ja -rajatiste mis tahes rüüstamine;
  4.11.2. lõkete tegemine kalmistuvahi loata;
  4.11.3. hauaplatside mõõtmete suurendamine hauaplatside katmisel uue materjaliga;
  4.11.4. prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
  4.11.5. sõitmine kalmistul mis tahes liiklusvahendiga ilma kalmistuvahi loata;
  4.11.6. loomade matmine.

  § 5.   Lõppsätted


  5.1. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 66 märgiga 2 sätestatud korras.
  5.2. Eeskirja rikkumisega seotud väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus ja politseiprefektuur.

  § 6.   Määrus jõustub 01. veebruaril 2003.

  Eduard Õunapuu
  volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json