Teksti suurus:

Võru Linnavalitsuse 30. detsembri 2009. a määruse nr 28 "Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2015, 9

Võru Linnavalitsuse 30. detsembri 2009. a määruse nr 28 "Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord" muutmine

Vastu võetud 21.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 30 lg 1 p 2, Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määrusega nr 80 kehtestatud „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ § 53 lg 4 ning Võru Linnavolikogu 14. oktoobri 2009. a määrusega nr 110 kehtestatud “Ühtse asjaajamiskorra kehtestamise volitamine“ alusel.

§ 1.   Võru Linnavalitsuse 30. detsembri 2009 määruses nr 28 "Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord" (RT IV, 29.12.2012, 8) tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 10 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt:
"(12) Ametiasutuse kirjaplanki kasutatakse dokumentide vormistamiseks, millele kirjutavad alla Võru Linnavalitsuse liikmed või linnapea poolt volitatud isikud. Asutuse kirjaplangile kirjutab alla asutuse juht või teda asendama määratud isik."
  2) paragrahvi 17 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
"(4) Dokumendi sarja tähisele peab lisama hallatavale asutusele kehtestatud unikaalse kahe-neljatähelise lühendi ning sellele võib lisada muu liigitunnuse."
  3) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:
"(51) Digitaalselt allkirjastatud leping prinditakse välja paberkandjale koos digitaalallkirjade kinnituslehega."
  4) määrust täiendatakse §-ga 371 järgmises sõnastuses:
"§ 371. Käesoleva määruse § 6 lõike 1 rakendamise erisus
Käesoleva määruse § 6 lõikes 1 sätestatud dokumendihaldussüsteemi ei rakendata Võru Gümnaasiumis. Võru Gümnaasiumis rakendatakse Eesti koolide haldamise infosüsteemi dokumendihalduse ja personalihalduse mooduli osa."

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json