HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2015, 22

Huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 21.09.2010 nr 24
jõustumine 24.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.10.201219.10.2012
18.11.2014RT IV, 26.11.2014, 101.01.2015
20.01.2015RT IV, 28.01.2015, 2031.01.2015, rakendatakse alates 02.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punktide 1 ja 2 ning paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse huvikoolides õppivatele õppuritele valla eelarvest makstava toetuse saamiseks esitatavad nõuded, need kulud, mille hüvitamiseks toetust antakse, taotluse läbivaatamise ning toetuse määramise kord ja taotluse vorm.

 (2) Huvikool käesoleva määruse tähenduses on Lääne-Virumaa kohaliku omavalitsuse üksuse asutus ning Lääne-Virumaal asuv erahuvikool, milline on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, ning mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal.

§ 2.  Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

  Toetust võivad taotleda Eesti Hariduse infosüsteemis registreeritud huvikoolides (muusika- ja kunstikoolid, spordikoolid) õppivad kuni 19 aasta vanused õppurid, kelle enda ja vanema(te) alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Haljala vallas ja kelle vanematel (eestkostjatel, hooldajatel) ei ole Haljala valla ees võlakohustusi.
[Muudetud: Haljala Vallavolikogu 16.10.2012 määrusega nr 64 – jõust. 19.10.2012]

§ 3.  Toetus ja toetuse määr

 (1) Toetus käesoleva korra mõistes on valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid.

 (2) Toetust antakse huvikooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks 30 % ulatuses õpilaskoha maksumusest õppeaasta jooksul.

 (21) Toetust Rakvere Muusikakooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks antakse:
 1) I ja II klassis 80 % õpilaskoha maksumusest;
 2) III –VII klassis 100 % õpilaskoha maksumusest.
[RT IV, 26.11.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 (22) Toetust Rakvere Spordikooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks antakse 80 % õpilaskoha maksumusest.
[RT IV, 28.01.2015, 20 - jõust. 31.01.2015, rakendatakse alates 02.01.2015]

 (3) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab Haljala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.
[Muudetud: Haljala Vallavolikogu 16.10.2012 määrusega nr 64 – jõust. 19.10.2012]

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, eestkostja, hooldaja või õpilane alates 16-ndast eluaastast vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1) ja kuludokumendid (kooliteenuse maksumuse tasumist tõendavad dokumendid).

 (2) Taotluses märgitakse andmed taotleja ja huvikooli kohta ning kooliteenuse maksumus.

 (3) Vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.

§ 5.  Taotluse läbivaatamine ja toetuse eraldamine

 (1) Vallavalitsuse pädev ametiisik kontrollib viie tööpäeva jooksul esitatud taotluse ja dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste esinemisel teatab ametiisik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui kümme tööpäeva.

 (2) Toetus eraldatakse kuludokumendi alusel jooksvaks kuuks, kvartaliks või õppeaastaks.

 (3) Määratud toetus kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja poolt taotluses näidatud arvelduskontole.

§ 6.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet toetuste maksmise ja kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

 (2) Huvikoolist lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt informeerima vallavalitsust.

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda huvihariduse toetus tagasi kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.

 (4) Juhul kui huvihariduse toetuse saaja keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul toetuse tagasimaksmisest, võib vallavalitsus teha isikule ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 24. septembril 2010.a ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.septembrist 2010.a.

Lisa Taotlus