HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu tasude määrad ja maksmise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2016, 7

Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu tasude määrad ja maksmise kord

Vastu võetud 18.11.2014 nr 18
RT IV, 27.11.2014, 7
jõustumine 30.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.01.2015RT IV, 28.01.2015, 1131.01.2015
19.05.2015RT IV, 05.06.2015, 101.08.2015
17.05.2016RT IV, 25.05.2016, 528.05.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 121 lõike 2 alusel

§ 1.  Määruse eesmärk

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse valla koolieelses lasteasutuses ja lastehoius (edaspidi – lasteasutuses) käiva lapse eest lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi – kohatasu) ühe lapse kohta ja selle tasumise kord.

 (2) Lapsevanema poolt tasumisele kuuluv kohatasu kasutatakse lasteasutuse majandamiskulude, personalikulude ning õppevahendite kulude katmiseks.

§ 2.  Kohatasu määr

  Kohatasu suurus on 58 eurot lapse kohta ühes kuus.
[RT IV, 05.06.2015, 1 - jõust. 01.08.2015]

§ 3.  Kohatasu maksmise kord

 (1) Kohatasu makstakse olenemata asjaolust, kas laps käib lasteasutuses või mitte.

 (2) Esmakordselt lasteasutusse astumisel arvestatakse esimesel kuul kohatasu proportsionaalselt kalendripäevade järgi alates esimesest lasteaiapäevast.

 (3) Kui lasteasutuse kohta ei kasutata järjestikku enam kui 4 kuud, võib vallavalitsus eelnevalt esitatud avalduse alusel ja mõjuva põhjuse korral vabastada lapsevanema kohatasu maksmisest.

 (4) Kohatasu kuulub maksmisele vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest järgneva kuu 20. kuupäevaks valla arveldusarvele või valla kassasse.

§ 4.  Soodustused kohatasu maksmisel

 (1) Kui ühest perest käib lasteasutuses 2 või enam last, on pere teise ja iga järgneva lapse kohatasu suurus 41 eurot kuus tingimusel, et perest vähemalt kaks last käivad valla munitsipaallasteasutuses või mõnes Rae Vallavalitsusega lepingu sõlminud eralasteaias või -lastehoius.
[RT IV, 05.06.2015, 1 - jõust. 01.08.2015]

 (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud soodustust on õigus saada, kui mõlema vanema ja laste elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald.
[RT IV, 25.05.2016, 5 - jõust. 28.05.2016]

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud soodustuse määramise aluseks on lapsevanema taotlus. Taotluse vormi kinnitab Rae Vallavalitsus.

 (21) Erandjuhtumina käsitletavaid taotlusi vaatab läbi ja hindab Rae valla eelarvest toimetuleku kindlustamiseks peretoetuste maksmise, sünnitoetuse erandkorras maksmine, laste- ja noortelaagris osalemistasu hüvitise ja noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise maksmise taotluste menetlemise komisjon.
[RT IV, 25.05.2016, 5 - jõust. 28.05.2016]

 (3) Soodustust kohatasu maksmisel võivad taotleda:
 1) vähekindlustatud lapsevanem(ad), eeskostja või hooldaja, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir;
 2) lapsevanem(ad), eeskostja või hooldaja lastekaitsespetsialisti soovitusel.
[RT IV, 25.05.2016, 5 - jõust. 28.05.2016]

 (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud soodustust on õigus saada, kui vähemalt ühe vanema ja lapse elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald.
[RT IV, 25.05.2016, 5 - jõust. 28.05.2016]

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud soodustuse saamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus vallavalitsusele.
[RT IV, 25.05.2016, 5 - jõust. 28.05.2016]

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud soodustuse suuruse ja perioodi otsustab vallavalitsus Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste taotluste menetlemise komisjoni ettepanekul. Taotluse rahuldamisel hakkab soodustus kehtima vallavalitsuse poolt taotluse rahuldamise otsusele järgnevast kuust.

 (6) Vallavalitsusel on õigus kontrollida käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud soodustuse taotleja poolt esitatud andmete õigsust.

 (7) Vallavalitsus edastab kohatasu maksmise soodustust saanud laste nimekirjad ja perioodi lasteasutusele.

 (8) Kui peres on neli või enam last, puudega või eestkostel olev laps, siis on lasteaia kohatasu suurus 25% käesoleva määruse § 2 nimetatud summast.
[RT IV, 28.01.2015, 11 - jõust. 31.01.2015]

 (81) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud soodustust on õigus saada, kui vähemalt ühe vanema ja lapse elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald.
[RT IV, 25.05.2016, 5 - jõust. 28.05.2016]

 (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud soodustuse määramise aluseks on lapsevanema taotlus. Taotluse vormi kinnitab Rae Vallavalitsus.
[RT IV, 28.01.2015, 11 - jõust. 31.01.2015]

§ 5.  Lasteasutuse toidukulu eest maksmise kord

 (1) Lapse toidukulu lasteasutuses katab lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab lasteasutuse direktor.

 (2) Toidukulu kuulub maksmisele vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest järgneva kuu 20. kuupäevaks Rae valla arveldusarvele või valla kassasse.

 (3) Soodustust toidukulu maksmisel võivad taotleda:
 1) vähekindlustatud lapsevanem(ad), eeskostja või hooldaja, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir;
 2) lapsevanem(ad), eeskostja või hooldaja lastekaitsespetsialisti soovitusel.
[RT IV, 25.05.2016, 5 - jõust. 28.05.2016]

 (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud soodustust on õigus saada, kui vähemalt ühe vanema ja lapse elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald.
[RT IV, 25.05.2016, 5 - jõust. 28.05.2016]

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud soodustuse saamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus vallavalitsusele.
[RT IV, 25.05.2016, 5 - jõust. 28.05.2016]

 (5) Vallavalitsusel on õigus kontrollida taotleja poolt esitatud andmete õigsust.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud soodustuse suuruse ja perioodi otsustab vallavalitsus Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste taotluste menetlemise komisjoni ettepanekul. Taotluse rahuldamisel hakkab soodustus kehtima vallavalitsuse poolt taotluse rahuldamise otsusele järgnevast kuust

 (7) Vallavalitsus edastab lasteasutuse toidukulu maksmise soodustust saanud laste nimekirjad ja perioodi lasteasutusele.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, Rae valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

 (3) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.